20.06.19
Seoses saabuvate pühadega on jäätmejaamad Värskas ja Mikitamäel suletud 22-24.06.2019
Toimetaja: KELLY KITTUS
« Tagasi

Teadaanne radoonimõõtmistest kohalikele elanikele

Teadaanne radoonimõõtmistest kohalikele elanikele

 

Käesoleval suvel viib Eesti Geoloogiateenistus vastavalt Keskkonnaministeeriumi tellimusele teie vallas läbi radooni mõõtmisi pinnases. Täpsemalt mõõdetakse radooni pinnaseõhus ja valikuliselt ka mõnede elumajade siseõhus. Siseõhumõõtmised toimuvad sügis-talvel kahe kuu jooksul kütteperioodil.

Töö tulemusena antakse hinnang valla pinnase radooniohtlikkusele. See teave on eriti oluline uusehituste konstrueerimisel ja vanade ehituste renoveerimisel, sest kaasaegsed ehitised on hästi tihendatud ning põranda kaudu hoonetesse sisse imbuv radoon ei tuuldu sealt välja loomulikul viisil.

Radoonimõõtmise käigus ei kahjustata keskkonda, ka ei ole ohtlikud detektorid, millega mõõdetakse radooni siseõhus. 

Radoon on väärisgaas, mis liigub pinnases koos teiste gaasidega nagu lämmastik, süsihappegaas, heelium jne. Radoon tekib pinnasesse täiesti looduslikult uraani radioaktiivsel lagunemisel. Radoon on lõhnatu, värvitu ja maitsetu, inimese meeltele tunnetamatu. Radooni radioaktiivsel lagunemisel eraldub alfaosake, mis ei suuda tungida läbi naha, kuid on ohtlik sisse hingates, sest suudab purustada õrna kopsukudet ja suurendab kopsuvähi riski.

Kaasaegsete ehitusvõtetega on võimalik tõkestada radooni sattumist hoonetesse ning vältida sellest tulenevat terviseriski. Radoonimõõtmised teie vallas annavad teadmise, kas ja millises piirkonnas tuleks ehitamisel ja renoveerimisel radooniohuga arvestada. Õigete ehitusvõtete kasutamine aitab kaasa inimeste tervise säilimisele.

Eesti Geoloogiateenistuse geoloogid, kes suvel teie vallas radooni mõõdavad, loodavad elanike mõistvale suhtumisele!

Lisainfo:

Haldusjuht Tarmo Kõiv, tel 5629 3444

Radooni mõõtmine pinnaseõhust. Foto Krista Täht-Kok

Detektor Radooni mõõtmiseks siseõhus. Foto Alar Polt. 


19.06.19

Värska raamatukogu on avatud 01.06 – 31.08. 2019  E, T, K, R 12- 17, N 12 – 18,  L, P on suletud.

Toimetaja: KELLY KITTUS
30.04.18
Toimetaja: KELLY KITTUS