« Tagasi

Volikogu 29.11.2018 istungi kokkuvõte

Setomaa Vallavolikogu istungil 29.11.2018 Luhamaal Määsil:

esitas vallavalitsus volikogule 2019. aasta eelarve eelnõu

otsustati nõustuda Setomaa valla munitsipaalomandisse kaasomandina kuuluva Pihlaka kinnistu, Satse küla, jagamisega ja äralõike ligikaudse pindalaga 329 m² maaüksusele transpordimaa sihtotstarbe määramisega ning tasuta võõrandamisega Maanteeametile Värska-Saatse ühendustee ümberehituse projekti elluviimiseks

otsustati nõustuda Setomaa valla munitsipaalomandisse kaasomandina kuuluva Valgemaja kinnistu, Määsi küla, jagamisega ja äralõike ligikaudse pindalaga 140 m² maaüksusele transpordimaa sihtotstarbe määramisega ning tasuta võõrandamisega Maanteeametile põhimaantee nr 7 Riia-Pihkva km 209,20-216,92 Missoküla-Hindsa projekti elluviimiseks

otsustati  lõpetada Mikitamäe keskasula-Põhikooli vahelise jalgtee detailplaneeringu koostamine

otsustati lõpetada Selise külaplatsi detailplaneeringu koostamine

otsustati lõpetada Laossina sadama detailplaneeringu koostamine

kehtestati Setomaa valla finantsjuhtimise kord

kehtestati Setomaa valla tunnustuse avaldamise kord

kehtestati Meremäe Raamatukogu põhimäärus, Mikitamäe Raamatukogu põhimäärus, Obinitsa Raamatukogu põhimäärus, Saatse Raamatukogu põhimäärus, Värska Raamatukogu põhimäärus

kinnitati Setomaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Setomaa Muuseumid struktuur alates 01.01.2019

kehtestati Värska Muusikakooli põhimäärus  

otsustati lõpetada Setomaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Mikitamäe Lapsehoid tegevus 28.02.2019 ja tunnistada kehtetuks Mikitamäe Lapsehoiu põhimäärus. Mikitamäel on olemas lasteaiarühm 20 lapsele Mikitamäe Kooli koosseisus.

otsustati astuda Euroopa Mahelinnade Võrgustiku - Organic Cities Network Europe (OCNE)

liikmeks ja nimetada Setomaa valda esindama MTÜ Setomaa Liit

otsustati Setomaa valla teeregistris oleva Tedre-Hilana tee (4600145), Hilana küla, pikkust muuta, uus tee pikkus on 881 m (endine tee pikkus 800 m)

nimetati Setomaa valla üldplaneeringu koostamise juhtgruppi Setomaa Vallavolikogu esindajateks Rein Järvelill ja Volli Rõžikov

Setomaa Vallavolikogu 30.10.2017 määruse nr 1 „Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord" muutmise eelnõu saadeti teisele lugemisele


30.04.18
Toimetaja: KELLY KITTUS