« Tagasi

Sotsiaalosakonna juhataja

Sotsiaalosakonna juhtaja 

Töökoha asukoht: Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond

Tööaeg: täistööaeg

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

 

Tööülesanded:
Sotsiaalosakonna juhataja ametikoha põhieesmärgiks on osakonna töö koordineerimine ja juhtimine ning sotsiaalhoolekande töö korraldamine ja järjepidevuse tagamine Setomaa vallas

Sotsiaalosakonna juhataja peamised ametiülesanded on:

 • osakonna pädevusse kuuluvate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine,
 • vajadusel vallavalitsuse ja vallavolikogu sotsiaalkomisjonide töös osalemine;
 • teenistusülesannetega seotud avalduste, päringute, teabenõuete ja muude küsimuste menetlemine;
 • töö dokumendiregistri, riikliku sotsiaalteenuste ja- toetuste andmeregistri (STAR) ning teiste teenistuseks vajaminevate registritega;
 • suhtlemine riiklike struktuuridega sotsiaalvaldkonna küsimustes (kohus, Sotsiaalkindlustusamet jne)
 • algatamine ja osalemine  sotsiaalteenuste arendamise projektides;
 • ennetustegevuste, teabepäevade korraldamine einevatele sihtrühmadele;
 • osalemine alaeelarve koostamisel oma vastutusala piires ja osakonna eelarve täitmise järgimine;

 

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus ja vähemalt 2-aastane eelnev töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või ametikoha töövaldkonnas;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
 • Eesti Vabariigi põhiseaduse, kodanike põhiõiguste ja -vabaduste ning avaliku halduse organisatsiooni tundmine;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning oma töövaldkonda reguleerivate õigustloovate aktide tundmine ning oskus neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt rakendada;
 • teenistusülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, interneti, vajalike andmekogude, registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasutamise oskus;
 • isikuomadustest on nõutavad kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt oma pädevuse piires vastu otsuseid, võime neid põhjendada arusaadavalt ja ühetaoliselt ja vastutada nende eest;
 • algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel ning võime töötada iseseisvalt;
 • hea suhtlemis- ja koostööoskus, tasakaalukus, pingetaluvus, otsustus ja vastutusvõime, eetilisus, tolerantsus ja sõbralikkus.

 

Omalt poolt pakume:

 • mitmekülgset ja huvitavat tööd Setomaal
 • meeldivat töökollektiivi
 • piirkonnas konkureerivat töötasu

 

 

Kandideerimise info:

Avaldus, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata 13. jaanuariks 2021 e-postile vald@setomaa.ee või kirjaga Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa.

 

Lisainfo: vallavanem Raul Kudre, tel 525 6695, raul.kudre@setomaa.ee

Kuulutuse printversioon:

Sotsiaalosakonna juhataja