25.03.22

 

TOETUSSKEEM NOORED SETOMAALE 2015

Noored Setomaale toetusskeemi 2015. aasta taotlusvoor on avatud, taotluste esitamise tähtpäev on 1. veebruar 2016.
 
Toetusskeemi aluseks on riigihalduse ministri 15.10.2015 käskkirjaga nr 153, kinnitatud ""Noored Setomaale" toetusskeemi tingimused ja kord 2015. aastal" (edaspidi: kord).  Taotlejale, toetuse saajale, eluruumile, ehitustöödele ja ehitajale esitatavad nõuded on korra punktis 5.
 
Toetusskeemist saavad vastavalt korrale toetust taotleda endale kuuluva eluruumi elamistingimuste parandamiseks 21-40 aasta vanused isikud, kelle registreeritud elukoht on Meremäe, Mikitamäe, Misso või Värska vallas.
Toetusskeemi vahendeid on kokku 80 tuhat eurot, millest 40 tuhat on riigi panus Setomaa arengu programmi vahenditest ja 40 tuhat Setomaa valdade panus. Toetusvahendid jagunevad valdade vahel võrdselt, igas vallas on toetusteks 20 tuhat eurot.
 
Toetus taotlejale on kuni 66,67% taotluse eelarve abikõlblikest kuludest ja taotleja rahaline panus (omafinantseering) on 33,33% või rohkem taotluse eelarve abikõlblikest kuludest.
 
Maksimaalsed toetussummad:
  • Meremäe vallas on maksimaalne toetus ühele projektile 2000 eurot.
  • Mikitamäe vallas maksimaalne toetus ühele projektile 5000 eurot.
  • Misso vallas on maksimaalne toetus ühele projektile 5000 eurot.
  • Värska vallas on maksimaalne toetus ühele projektile 6670 eurot.
Taotlejaid nõustab toetusega seotud küsimustes:
 
Taotluse esitamine
Vormikohane allkirjastatud taotlus (teksti lõpus failid) koos korra punktis 10.4 loetletud lisadega tuleb esitada hiljemalt 1. veebruaril 2016
 
  • Meremäe vallas e-postiga aadressil vald@meremae.ee või postiga aadressil Meremäe vallamaja, 65302 Meremäe, Võru maakond
  • Mikitamäe vallas e-postiga aadressil vald@mikitamae.ee või postiga aadressil Mikitamäe vallavalitsus, 64301 Mikitamäe, Põlva maakond
  • Misso vallas e-postiga aadressil vald@misso.ee või postiga aadressil Tsiistre tee 3, 65001 Misso alevik, Võru maakond
  • Värska vallas e-postiga aadressil vald@verska.ee või postiga aadressil Pikk 12, 64001 Värska, Põlva maakond

Värska vallas hindab nõuetele vastavaid taotlusi viieliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad:
1) Lauri Saar;
2) Raivo Kunst;
3) Ülo Kõivo;
4) Raul Kudre;
5) Erika Joonas.

Toetusskeemi vormid:
Taotlusvorm
Eelarve vorm
Motivatsioonikirja vorm
Garantiikirja näidis
Taotleja CV
L
õpparuanne

Ülejäänud nõutavate dokumentide kohta vt korra punkti 10.4.

2015. aasta toetuskeemist "Noored Setomaale" toetuse saajad