Noored Setomaale toetusskeem 2018

16.01.19

Noored setomaale toetusskeem avatakse 03.01.2019

Toetusskeemi eesmärk on tagada peredele paremad elutingimused ning seeläbi toetada noorte
Setomaale jäämist ja tulemist, pidurdada noorte lahkumist Setomaalt, kindlustada piiriäärsete
valdade püsiasustus ning aidata kaasa Setomaa elanike arvu suurenemisele.

Noored Setomaale toetusskeemi 2019. aasta taotlusvoor on avatud 03. jaanuarist kuni 2. veebruarini 2019. Taotlused tuleb esitada elektronpostiga aadressil vald@setomaa.ee hiljemalt 02.02.2019 kell 24.00. Käsipostiga saab esitada taotlused Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse või valla
teeninduspunktidesse hiljemalt 01.02.2019 kell 16.00.

Toetusskeemist toetuse taotlemise aluseks on Maaelu Ministeeriumi käskkirja 20.09.2018 välja
antud toetusskeemi programmdokument „Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord
2018.aastal", mille kohaselt saavad toetust taotleda 21-40 aasta vanused isikud, kelle registreeritud elukoht on Setomaa vallas. Taotleda saab endale kuuluva eluruumi elamistingimuste parandamiseks.

Maksimaalseks toetuse määraks ühe taotluse kohta on 6670 eurot.

Vajalikud vormid on kättesaadavad RTK kodulehel

Täiendav info:
Ülle Herr
Setomaa valla arendusspetsialist
53872266

Toimetaja: KELLY KITTUS