Toetusskeem Noored Setomaale

10.07.20

Toetusskeemi eesmärk on tagada peredele paremad elutingimused ning seeläbi toetada noorte Setomaale jäämist ja tulemist, pidurdada noorte lahkumist Setomaalt, kindlustada piiriäärsete valdade püsiasustus ning aidata kaasa Setomaa elanike arvu suurenemisele.

Noored Setomaale toetusskeemi taotlusvoor on avatud 6. jaanuarist kuni 7. veebruarini 2020. Taotlused tuleb esitada elektronpostiga aadressil vald@setomaa.ee hiljemalt 07.02.2020. Käsipostiga saab esitada taotlused Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse või valla teeninduspunktidesse hiljemalt 07.02.2020 kell 16.30.

Toetusskeemist toetuse taotlemise aluseks on Maaeluministeeriumi 07.02.2019 käskkiri nr 25 „Toetusskeem Noored Setomaale", mille kohaselt saavad toetust taotleda 21-40 aasta vanused isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise tähtpäeva seisuga on Setomaa vald. Toetatakse toetusskeemi nõuetele vastavate eluruumide ehitamisega kaasnevaid abikõlblikke kulusid, et tagada eluruumides paremad elutingimused, sh. eluruumi üldehitustööd, elektritööd, hoonesiseste tehnosüsteemidega seotud tööd, küttesüsteemide ja küttekolletega seotud tööd (korterite puhul ainult korterisisesed tööd). Eramute puhul toetatakse ka hooneväliste tehnovõrkudega seotud töid.  

Maksimaalseks toetuse määraks ühe taotluse kohta on 6670 eurot.

Toetusskeemi hindamiskomisjoni kuuluvad: Raul Kudre, Rainer Soosaar, Raivo Kunst, Helle Palok, Raili Mõttus, Margarita Kõdala, Martin Sulp.

Vajalikud vormid on kättesaadavad RTK kodulehel

KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID:
  1. Projekti eelarve (taotlusvormi lisa 1). 
  2. Omafinantseeringut tõendavad dokumendid (allkirjastatud garantiikiri taotlejalt).
  3. Taotleja CV
  4. Motivatsioonikiri (sealhulgas taotleja plaanid seoses Setomaaga järgneva viie aasta jooksul)
  5. Vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumust. Juhul, kui vastavate tööde teostajale on seatud erinõudeid, peavad hinnapakkumised olema esitatud vastavat õigust omava ettevõtja poolt. Kui võrreldavaid hinnapakkumisi pole võimalik esitada, tuleb esitada vastavad põhjendused ning hinnakalkulatsioonid.
  6. Ehitusluba või ehitusteatis, (juhul kui teostatavad tööd seda eeldavad; võib esitada ka pärast kohaliku omavalitsuse otsuse tegemist). 
  7. Ehitusprojekt (sõltuvalt sellest, kas tööde teostamiseks on vaja ehitusluba või ehitusteatis).
 

Täiendav info:
Margarita Kõdala
Setomaa valla kantseleispetsialist
vald@setomaa.ee
t
el 796 4733

2019. aasta toetuse saajatega saate tutvuda siin