Noored Setomaale programm

Programmi eesmärk on tagada peredele paremad elutingimused ning seeläbi toetada noorte Setomaale jäämist ja tulemist, pidurdada noorte lahkumist Setomaalt, kindlustada piiriäärsete valdade püsiasustus ning aidata kaasa Setomaa elanike arvu suurenemisele.

Noored Setomaale programmi taotlusvoor on avatud 8. veebruarist kuni 12. märtsini 2021. Taotlused tuleb esitada elektronpostiga aadressil vald@setomaa.ee hiljemalt 12.03.2021. Käsipostiga saab esitada taotlused Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse või valla teeninduspunktidesse hiljemalt 12.03.2021 kell 16.30.

Programmist toetuse taotlemise aluseks on Riigihalduse ministri 19.05.2020 määrus nr 20 "Noored Setomaale programm" (viidet muudetud), mille kohaselt saavad toetust taotleda 21-40 aasta vanused isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise tähtpäeva seisuga on Setomaa vald. Toetatakse programmi nõuetele vastavate eluruumide ehitamisega kaasnevaid abikõlblikke kulusid, et tagada eluruumides paremad elutingimused, sh. eluruumi üldehitustööd, elektritööd, hoonesiseste tehnosüsteemidega seotud tööd, küttesüsteemide ja küttekolletega seotud tööd (korterite puhul ainult korterisisesed tööd). Eramute puhul toetatakse ka hooneväliste tehnovõrkudega seotud töid.  

Maksimaalseks toetuse määraks ühe taotluse kohta on 6670 eurot.

Programmi hindamiskomisjoni kuuluvad: Raul Kudre, Rainer Soosaar, Raivo Kunst, Helle Palok, Raili Mõttus, Martin Sulp, Ulvi Oper.

KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID:
  1. Projekti eelarve (taotlusvormi lisa 1). 
  2. Omafinantseeringut tõendavad dokumendid (allkirjastatud garantiikiri taotlejalt).
  3. Taotleja CV
  4. Motivatsioonikiri (sealhulgas taotleja plaanid seoses Setomaaga järgneva viie aasta jooksul)
  5. Vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumust. Juhul, kui vastavate tööde teostajale on seatud erinõudeid, peavad hinnapakkumised olema esitatud vastavat õigust omava ettevõtja poolt. Kui võrreldavaid hinnapakkumisi pole võimalik esitada, tuleb esitada vastavad põhjendused ning hinnakalkulatsioonid.
  6. Ehitusluba või ehitusteatis, (juhul kui teostatavad tööd seda eeldavad; võib esitada ka pärast kohaliku omavalitsuse otsuse tegemist). 
  7. Ehitusprojekt (sõltuvalt sellest, kas tööde teostamiseks on vaja ehitusluba või ehitusteatis).
 

Vajalikud vormid on kättesaadavad RTK kodulehel

Täiendav info:
Ulvi Oper
Setomaa valla arendusspetsialist
ulvi.oper@setomaa.ee

 

2021. aasta toetuse saajatega saate tutvuda siin