12.04.24

Noored Setomaale programm on avatud 10.aprillist kuni 19. maini 2024.

Programmi eesmärk on tagada peredele paremad elutingimused ning seeläbi toetada noorte Setomaale jäämist ja tulemist, pidurdada noorte lahkumist Setomaalt, kindlustada piiriäärsete valdade püsiasustus ning aidata kaasa Setomaa elanike arvu suurenemisele.

Taotlused tuleb esitada elektronpostiga aadressil vald@setomaa.ee hiljemalt 19.05.2024 (k.a.). Käsipostiga saab esitada taotlused Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse või valla teeninduspunktidesse hiljemalt 17.05.2024 kell 16.30.

Programmist toetuse taotlemise aluseks on Riigihalduse ministri 19.05.2020 määrus nr 20 "Noored Setomaale programm" mille kohaselt saavad toetust taotleda 21-40 aasta vanused isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise tähtpäeva seisuga on Setomaa vald. Toetatakse programmi nõuetele vastavate eluruumide ehitamisega kaasnevaid abikõlblikke kulusid, et tagada eluruumides paremad elutingimused, sh. eluruumi üldehitustööd, elektritööd, hoonesiseste tehnosüsteemidega seotud tööd, küttesüsteemide ja küttekolletega seotud tööd. Korterite puhul ainult korterisisesed tööd. Eramute puhul toetatakse ka hooneväliste tehnovõrkudega seotud töid.

Maksimaalseks toetuse määraks ühe taotluse kohta on 6670 eurot.

KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID:

  1. Projekti eelarve.
  2. Omafinantseeringut tõendav garantiikiri.
  3. Taotleja CV
  4. Motivatsioonikiri.
  5. Vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumust. Juhul, kui vastavate tööde teostajale on seatud erinõudeid, peavad hinnapakkumised olema esitatud vastavat õigust omava ettevõtja poolt. Kui võrreldavaid hinnapakkumisi pole võimalik esitada, tuleb esitada vastavad põhjendused ning hinnakalkulatsioonid.
  6. Ehitusluba või ehitusteatis, (juhul kui teostatavad tööd seda eeldavad; võib esitada ka pärast kohaliku omavalitsuse otsuse tegemist).
  7. Ehitusprojekt (sõltuvalt sellest, kas tööde teostamiseks on vaja ehitusluba või ehitusteatis).

 

Vajalikud vormid on kättesaadavad RTK kodulehel

 

Toetusskeemi hindamiskomisjoni kuuluvad: Raul Kudre, Raivo Kunst, Aarne Leima, Helle Palok, Martin Sulp, Raili Mõttus, Lauri Saar, Margery Roosimaa.

 

Täiendav info:

Margery Roosimaa

Setomaa valla arendusspetsialist

Tel: 5786 9861

margery.roosimaa@setomaa.ee

Toimetaja: REIN JÄRVELILL