Asendushooldusteenus

4.01.19

Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine,
lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele
turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine
võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Asendushooldusteenust osutatakse kolmel viisil:
hooldusperes, perekodus ja asenduskodus. Lapse teenusele suunamisel tuleb eelistada
hooldusperet ning erandina lapse olulisi huve arvestades perekodu või asenduskodu.

Asendushooldusteenust osutatakse pikaajalise ööpäevaringse teenusena lapsele, kelle vanem
on surnud, vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eeskostja, vanema
hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, piiratud või täielikult ära võetud või kes on vanemast
eraldatud. Asendushooldusteenust võib osutada ka lühiajaliselt vanema nõusolekul
perioodiliselt või ajutiselt kuni 90 päeva.

Kui asendushoolduse teenust saama õigustatud laps on enne 18-aastaseks saamist asunud
õppima ja jätkab õppimist statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis
põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes, siis tagab Setomaa vald lapsele
asendushooldusteenuse:
- hariduse omandamise korral kuni järgmise õppeaasta alguseni, kuid mitte kauem kui
järgmise õppeaasta alguseni sel aastal, kui laps sai 19-aastaseks;
- õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui lapse 19-aastaseks saamiseni;
- või lapse 19-aastaseks saamise korral kuni järgmise õppeaasta alguseni.

Toimetaja: KELLY KITTUS