Asendushooldusteenus

30.06.23

Kirjeldus

Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Asendushooldusteenust osutatakse kolmel viisil: hooldusperes, perekodus ja asenduskodus. Lapse teenusele suunamisel tuleb eelistada hooldusperet ning erandina lapse olulisi huve arvestades perekodu või asenduskodu.

Asendushooldusteenust osutatakse pikaajalise ööpäevaringse teenusena lapsele, kelle vanem on surnud, vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eeskostja, vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, piiratud või täielikult ära võetud või kes on vanemast eraldatud. Asendushooldusteenust võib osutada ka lühiajaliselt vanema nõusolekul perioodiliselt või ajutiselt kuni 90 päeva.

Kui asendushoolduse teenust saama õigustatud laps on enne 18-aastaseks saamist asunud õppima ja jätkab õppimist statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes, siis tagab Setomaa vald lapsele asendushooldusteenuse:
- hariduse omandamise korral kuni järgmise õppeaasta alguseni, kuid mitte kauem kui järgmise õppeaasta alguseni sel aastal, kui laps sai 19-aastaseks;
- õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui lapse 19-aastaseks saamiseni;
- või lapse 19-aastaseks saamise korral kuni järgmise õppeaasta alguseni.

NB: Õigus teenuse saamiseks on juhtumipõhine. Teenust eraldi taotleda ei saa vaid vajadus teenusele kujuneb juhtumi alusel.

Protsess

1. Asendushooldusteenusele suunab teenust saama õigustatud isiku (edaspidi: teenuse saaja) vallavalitsuse lastekaitsespetsialist vallavalitsuse korralduse alusel.

2. Enne asendushooldusteenusele suunamist hindab lastekaitsespetsialist lapse heaolust lähtuvalt asendushooldusteenuse osutamise vajadust ning koostab lapsele juhtumiplaani.

3. Teenuse saaja ja vajadusel tema vanem või füüsilisest isikust eestkostja peab olema kaasatud teenuse vajaduse hindamise ja teenusele suunamise protsessi.

4. Lastekaitsespetsialistil on vajadusel õigus suunata teenust saama õigustatud isiku juhtum sobivaima sisu ja rahastusmudeli valikuks laste ja perede komisjoni.

5. Lastekaitsespetsialist või laste- ja perede komisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku paigutada laps hooldusperre või lapse olulisi huve arvestades erandina perekodusse või asenduskodusse.

6. Teenuseosutajaga sõlmitakse leping.

7. Asendushooldusteenuse osutamiseks sõlmitava lepinguga sätestatakse vähemalt lapsele osutatava teenuse sisu, maht, kestvus, rahastamine ning osapoolte õigused ja kohustused.

Õigusaktid

Setomaa Vallavolikogu "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"

Lisainfo

Lastekaitsespetsialist Triinu Limbak triinu.limbak@setomaa.ee, tel: 56293440

Toimetaja: ELEN KOKLA