24.04.23

Asustusjaotuse muutmine

Setomaa Vallavolikogu 28.04.2022 otsusega nr 10 algatati Setomaa valla külade lahkmejoonte korrigeerimine, mille eesmärgiks on lahkmejooned viia vastavusse maakatastris registreeritud katastriüksuste piiridega.

Setomaa Vallavolikogu 29.09.2022 otsusega nr 20 asustusüksuste piiride korrigeerimisel muutus 38 katastriüksuse puhul asustusüksuse nimi.

Algatatud otsuse eelnõuga korrigeeritakse asustusüksuste lahkmejooni katastriüksuste piiridega vastavaks kogu Setomaa valla territooriumil. Asustusüksuste lahkmejoonte kulgemine ei muuda katastriüksuste aadresse, kõikidel katastriüksustel jääb asustusüksuse nimi samaks.

Asustusüksuse piirid muutuvad kokku 134 küla puhul. Selgitavad kaardid on nähtaval valla veebilehel.

 Korrigeerimine on vajalik Vabariigi Valitsuse 25.11.2004 määruse nr 335 „Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord" alusel. Nimetatud korra § 16 lõike 1 alusel tuleb kokku viia asustusüksuse lahkmejooned maakatastris registreeritud katastriüksuste piiridega.

Asustusjaotuse muutmise algatamine on kohaliku omavalitsuse volikogu pädevuses.

Avalik väljapanek toimub valla veebilehel ajavahemikul 27.02.-13.03.2023.

Kõigil Setomaa valla elanikel või kinnisasja omanikel on õigus esitada arvamusi või ettepanekuid Setomaa valla asususjaotuse muutmise kohta. Arvamus palume esitada kirjalikult vald@setomaa.ee või Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald 64001 hiljemalt 14.märtsiks2023.

Arvamuste ja ettepanekute laekumisel toimub avalik arutelu 15.märtsil 2023 kell 13.00 Värska kultuurimaja väikeses saalis.

Korrigeeritud piiridega kaart

Asustusjaotuse muutmine kaardil

Ulaskova külas Toome maaüksusele uue aadressi määramine

Obinitsa külas Üleuja maaüksusele uue aadressi määramine

Asustusjaotuse muutmise eelnõu

eelnõu seletuskiri

Toimetaja: ERIKA JOONAS