24.01.22

Ehitise kasutusele võtmine

Peale ehitise valmimist ja enne ehitise kasutusele võtmist on vajalik taotleda lähtuvalt ehitusseadustiku Lisale 2 asjakohasel juhul kasutusluba või esitada kasutusteatis. Reeglina järgneb ehitusteatisele ehitise valmimisel kasutusteatis ning ehitusloale kasutusluba.

 

Kasutusteatis

Kasutusteatis tuleb esitada ehitusseadustiku Lisas 2 kirjeldatud ehitiste ja nende kasutamise otstarbe muutmise korral, kui ehitis on valmis ja soovitakse asuda kasutama ehitist või selle osa ning sellega seonduvalt on täidetud ehitise kasutamisele esitatavad nõuded. Kasutusteatis esitatakse kohalikule omavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui teavitamine ehitisregistri kaudu ei ole võimalik, esitatakse kasutusteatis e-posti teel või paberkandjal kohalikule omavalitsusele, kes kannab andmed ehitisregistrisse.

Kasutusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe muutmist. Kui pädev asutus ei teavita kasutusteatise esitajat kümne päeva jooksul pärast kasutusteatise esitamist vajadusest kasutusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib asuda ehitist kasutama või muuta selle kasutusotstarvet.

Ehitusseadustiku Lisas 2 sätestatud juhtudel tuleb koos kasutusteatisega esitada ka ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati.

Kohalik omavalitsus esitab kasutusteatise menetluse käigus selle kooskõlastamiseks asutustele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud kasutusteatise esemega.

Kasutusteatise alusel võib ehitist kasutada tähtajatult, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Kasutusteatise esitamine

Kasutusteatise vorminõuded ning teatiste esitamise kord on kehtestatud majandus- ja taristuministri määrusega.

Kasutusteatise saab esitada:

  • läbi ehitisregistri (www.ehr.ee);
  • e-postiga aadressile vald@setomaa.ee ;
  • paberkandjal Setomaa Vallavalitsusse: Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond.

Riigilõiv: kasutusteatise läbivaatamise eest riigilõivu tasumise kohustus puudub. 

 

Kasutusluba

Kasutusluba antakse, kui valminud ehitise ehitamine vastas ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuete ja kasutusotstarbe kohaselt. Kasutusluba on nõutud ehitusseadustiku Lisas 2 kirjeldatud ehitiste ja nende kasutamise otstarbe muutmise korral.

Kasutusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse kohalikule omavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui kasutusloa taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need e-postiga või paberkandjal kohalikule omavalitsusele, kes kannab andmed ehitisregistrisse.

Koos kasutusloa taotlusega esitatakse ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati. Ehitusprojekti ei pea esitama, kui kasutusloa taotlus esitatakse ainult ehitise kasutamise otstarbe muutmiseks.

Kasutusluba antakse, kui ehitis vastab õigusaktides sätestatud nõuetele, eelkõige ehitisele esitatud nõuetele, ja ehitusloale. Kasutusluba antakse 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates, kui ei esine asjaolusid, mis pikendavad ehitusloa andmise menetlust.

Kasutusloa andmise menetluse käigus esitab kohalikus omavalitsus kasutusloa eelnõu vajaduse korral kooskõlastamiseks asutusele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud kasutusloa taotluse esemega, ja arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib ehitis puudutada.

Kasutusluba on tähtajatu, kui kasutusloas ei sätestata teisiti.

Riigilõiv: kasutusloa taotluse läbivaatamise tuleb tasuda riigilõivu tulenevalt riigilõivuseadusest. Riigilõiv tuleb tasuda Setmaa Vallavalitsuse arveldusarvele. Riigilõivu tasumise selgitusse tuleb märkida, mille eest riigilõiv on tasutud ja aadress (näiteks: riigilõiv Pikk 12 kasutusloa eest).

Riigilõivu suurused hoone kasutusloa taotluse läbivaatamise eest:

  • Elamu ja selle teenindamiseks vajaliku rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot. PS! Siia alla ei kuulu abihooned, kuurid, garaažid jmt.
  • Mitteelamu ja selle teenindamiseks vajaliku rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 60 eurot.

Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja neid teenindavaid rajatisi, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Riigilõivu suurused rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest:

  • Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.
  • Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 60 eurot.

Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

 

Toimetaja: INDREK SARAPUU