Elukoha registreerimine

27.03.20

 

Elukoha andmeid rahvastikuregistris muudetakse:

  • inimese esitatud elukohateate alusel;

  • inimese elukohateate või välisriigis püsiva elukoha andmete registreerimise taotluse alusel, kui inimene asub püsivalt elama välisriiki;

  • ruumi omaniku õigustatud nõudmisel;

  • kohtulahendi alusel, millega inimene kaotab õiguse ruumi kasutada;

  • elukoha aadressi aluseks oleva haldusterritoriaalse korralduse või aadressikohaks olevate objektide nimede ja numbrite muutumisel;

  • välisriigi pädevalt asutuselt saadud andmete alusel, kui inimese elukoht on välisriigis.

Rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi muutmise aluseks ei ole inimese asumine või paigutamine haiglasse, hoolekande- või kinnipidamisasutusse või kaitseväeteenistusse.

Elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse tuleb esitada teade Setomaa Vallavalitsusele 14 päeva jooksul, välisriiki kolimisel 30 päeva jooksul. Elukohaandmete kehtivuse alguskuupäev on elukohateate linna- või vallavalitusse saabumise päev. Soovi korral on võimalik elukohaandmete kehtivuse alguskuupäevaks esitada elukohateate valla-või linnavalitsusse saabumisest 14 päeva varasem kuupäev. Välisriiki elama asudes on võimalik teatada välisriigi elukohaandmed 30 päeva etteulatuvalt enne välisriiki elama asumist või 14 päeva tagasiulatuvalt, kui välisriiki on juba elama asutud.

Elukohateadet on võimalik esitada:

  • kohale tulles

  • posti teel Pikk 12, Värska, Setomaa vald 64001 (lisada koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest);

  • digitaalse allkirjaga e-posti teel vald@setomaa.ee;

  • kasutades e-rahvastikuregistri e-teenust (portaali sisenemine on võimalik ID-kaardi, Mobiil-ID ja Smart-ID vahendusel).

Kõik elukohateatel märgitud täisealised isikud peavad elukohateate allkirjastama, välja arvatud eestkostetavad.

Kehtivaid elukohaandmeid saate kontrollida e-rahvastikuregistris.

Elukohateates esitatakse ühe elukoha aadressiandmed. Koos elavad isikud võivad esitada elukohateate ühiselt. Elukohateatel esitatakse ka alaealiste laste andmed. Taotluse esitamisel kinnitatakse rahvastikuregistrisse kandmiseks esitatud elukoha andmete õigsust.

Elukohateates märgitakse elukohana ruumi aadress, mis peab olema alaliseks elamiseks kasutatav elamu või korter. Erandina ei tehta seda siis, kui inimene soovib elukohana registrisse kanda talle kuuluva ehitatava hoone või muu talle kuuluva ruumi aadressi või kui inimene tõendab, et kasutab elukohana ruumi, mis pole eluruum.
 

Koos elukohateatega võib soovi korral esitada ka oma kontaktandmed, näiteks e-posti aadressi, postkastinumbri, telefoni- või muu kontaktvahendi numbri või aadressi. Esitada saab ka lisa-aadressi juhul kui elatakse pikemat aega või aeg-ajalt muus kohas või kui elukohana on märgitud üksnes linn, vald, linnaosa või osavald. E-rahvastikuregistris saab neid andmeid esitada elukohateatest eraldi.

Euroopa Liidu kodanik võib elukoha esmakordsel registreerimisel esitada elukohateatel ka Eestist lahkumise kuupäeva ja välisriigi aadressi, kuhu lahkutakse.

Alaealise lapse elukoha registreerimiseks peab teine hooldusõiguslik vanem esitama kirjaliku nõusoleku. Nõusolek tuleb esitada ka siis, kui alaealine laps lahkub Eestist välisriiki või naaseb välisriigist Eestisse. Allkirjastatud nõusoleku saab märkida või lisada eraldi dokumendina elukohateatele. E- rahvastikuregistris avaldust esitades on hooldusõigusliku isiku nõusolekut võimalik küsida e-teenuse vahendusel.

Kui inimene ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, tuleb lisada teatele koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist, näiteks üürilepingust, või ruumi omaniku luba. Loana käsitletakse allkirja elukohateatel või nõusolekut eraldi dokumendina. E-rahvastikuregistris avaldust esitades on omaniku nõusolekut võimalik küsida e-teenuse vahendusel.
 

Kui inimene soovib registrisse kanda kaasomandis oleva ruumi aadressi, mille üks kaasomanikest ta ise ei ole, peab ta elukohateatele lisama kõigi kaasomanike, või nende esindajate nõusoleku. Kui ruumi omanike vahel on kaasomandi kasutamise kokkulepe, lisatakse elukohateatele nõusoleku asemel kaasomanike kokkulepet tõendav dokument. E-rahvastikuregistris avaldust esitades on kaasomanike nõusolekut võimalik küsida e-teenuse vahendusel.
 

Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku elukoha registreerimise ja selle edastamise kohta rahvastikuregistrile loe SIIT.

Elukohateade (prinditav) 
Elukohateade (elektroonselt täidetav)

Õigusaktid (lingid)

Lisainfo: Margarita Kõdala, vald@setomaa.ee, tel 796 4733 (Värska)
                Raili Mõttus, raili.mottus@setomaa.ee, tel 795 4433 (Mikitamäe teeninduspunkt)
                Helle Palok, helle.palok@setomaa.ee, tel 785 6666 (Meremäe teeninduspunkt)

Toimetaja: KARIN VILJUS