24.01.22

Ehitis ja ehitamine

Ehitis on inimtegevuse tulemusel loodud ja aluspinnasega ühendatud või sellele toetuv asi, mille kasutamise otstarve, eesmärk, kasutamise viis või kestvus võimaldab seda eristada teistest asjadest. Ehitis on hoone või rajatis. Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. Rajatis on ehitis, mis ei ole hoone.

Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused. Ehitamine on ka pinnase või katendi ümberpaigutamine sellises ulatuses, millel on oluline püsiv mõju ümbritsevale keskkonnale ja funktsionaalne seos ehitisega.

Ehitise laiendamine on ehitamine, mille käigus muudetakse olemasolevat ehitist sellele juurde- ehk külge-, peale- või allaehitamisega.

Ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine on ehitamine, mille käigus olemasoleva ehitise omadused muutuvad oluliselt. Ümberehitamisena ei käsitleta olemasoleva ehitise üksikute osade vahetamist samaväärsete vastu. Ehitise ümberehitamine on eelkõige ehitamine, mille käigus:

  • muudetakse hoone piirdekonstruktsioone (sh hoone soojustamine, katuseakende paigaldamine jms);
  • muudetakse ja asendatakse hoone kande- ja jäigastavaid konstruktsioone;
  • paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse tehnosüsteemi, mis muudab ehitise omadusi, sealhulgas välisilmet (sh õhksoojuspumba paigaldamine);
  • muudetakse oluliselt ehitise tööparameetreid või kasutatavat tehnoloogiat;
  • viiakse ehitis kooskõlla kasutusotstarbele vastavate nõuetega;
  • taastatakse osaliselt või täielikult hävinud ehitis.

Ehitise lammutamine on ehitamine, mille käigus ehitis eemaldatakse või likvideeritakse osaliselt või täielikult. Kui lammutamise eesmärk on ehitada lammutatud ehitise asukohale sellega olemuslikult sarnane ehitis, võib seda käsitleda ehitise ümberehitamisena ehk taastamisena. Kui lammutamise eesmärk on ehitada lammutatud ehitise asukohale olemuslikult uus ehitis, on tegemist ühe ehitise lammutamise ja teise ehitise ehitamisega, see tähendab püstitamise või rajamisega. Ehitis on olemuslikult sarnane, kui selle kasutusotstarve, arhitektuuriline lahendus ja maht ei muutu.

Ehitamine võib olla ehitise kasutusotstarbest, suurusest ja ehitustegevuse liigist tulenevalt ehitusteatise- või ehitusloakohustuslik. 

Ehitusseadustiku Lisa 1 „Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta" annab ülevaate, milliste ehitiste ja ehitustegevuse korral on vajalik esitada ehitusteatis või taotleda ehitusluba.

 

Ehitamise kavandamine

Kui kavandatav ehitustegevus on vastavalt ehitusseadustiku Lisale 1 ehitusloakohuslik, siis on ehitusprojekti koostamise aluseks reeglina kehtestatud detailplaneering või kohaliku omavalitsuse poolt antavad projekteerimistingimused. 

Enne projekteerima asumist on vajalik koostöös kohaliku omavalitsusega valdkonna ametnikega välja selgitada, kas ehitusprojekti koostamise aluseks on vajalik detailplaneeringu olemasolu, kas kehtiv detailplaneering on olemas või kas ehitusprojekti koostamise aluseks on vajalik projekteerimistingimused.

Vaatamata asjaolule, kas kavandatav ehitustegevus on ehitusloakohustuslik või mitte, on asjakohane konsulteerida kavandatava ehitustegevuses osas kohaliku omavalitsuse vastava valdkonna spetsialistiga, et ehitustegevus oleks kooskõlas maaüksusel esinevate avalik-õiguslike kitsendustega ning üldplaneeringuga.

 

 

Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja projekteerimistingimuste taotluste vormid saab alla laadida siit:  https://www.mkm.ee/et/ehitisregister

Ehitusregister https://www.ehr.ee

Riigilõivuseaduse leiad siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014001?leiaKehtiv

 

Setomaa Vallavalitsuse arvelduskontod riigilõivu tasumiseks:

SEB Pank EE511010402018388001

Swedbank EE212200001120245346
Toimetaja: INDREK SARAPUU