24.01.22

Ehitusega alustamine

Enne ehitustegevusega alustamist on vajalik taotleda lähtuvalt ehitusseadustiku Lisale 1 asjakohasel juhul ehitusluba või esitada ehitusteatis.

 

Ehitusteatis

Ehitise ehitamisest teavitatakse kohalikku omavalitsust elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui teavitamine ehitisregistri kaudu ei ole võimalik, esitatakse ehitusteatis e-posti teel või paberkandjal kohalikule omavalitsusele, kes kannab andmed ehitisregistrisse.

Ehitusseadustiku Lisa 1 sätestatud juhtudel tuleb koos ehitusteatisega esitada ka ehitusprojekt. Ehitusteatisega esitatava ehitusprojekti koostamiseks ei ole vajalik projekteerimistingimuste taotlemine.

Ehitusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne ehitise ehitamise alustamist. Kui kohalik omavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul pärast ehitusteatise esitamist vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib alustada ehitamist.

Kohalik omavalitsus esitab ehitusteatise menetluse käigus selle kooskõlastamiseks asutustele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud ehitusteatise esemega.

Ehitusteatise alusel võib ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise esitamisest või täiendavate nõuete esitamisest või ehitusprojekti heakskiitmisest arvates.

Ehitusteatise esitamine

Ehitusteatise vorminõuded ning teatiste esitamise kord on kehtestatud majandus- ja taristuministri määrusega.

Ehitusteatise saab esitada:

 • läbi ehitisregistri (www.ehr.ee);
 • e-postiga aadressile vald@setomaa.ee ;
 • paberkandjal Setomaa Vallavalitsusse: Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond.

Riigilõiv: ehitusteatise läbivaatamise eest riigilõivu tasumise kohustus puudub. 

 

Ehitusluba

Ehitusseadustiku Lisa 1 sätestab juhud, mille korral on ehitamiseks vajalik ehitusluba. Ehitusluba peab olema olemas enne ehitustegevusega alustamist.

Ehitusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid (sh ehitusprojekt, mille koostamise aluseks on reeglina kehtestatud detailplaneering ja/või projekteerimistingimused) esitatakse kohalikule omavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui ehitusloa taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need e-posti teel või paberkandjal kohalikule omavalitsusele, kes kannab andmed ehitisregistrisse.

Ehitusluba väljastatakse kohaliku omavalitsuse poolt, kui esitatud ehitusprojekt vastab õigusaktides sätestatud nõuetele, eelkõige detailplaneeringule või projekteerimistingimustele ning ehitisele ja ehitamisele esitatud nõuetele. Seaduses sätestatud juhul peab ehitis vastama riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringule.

Ehitusloa andmise menetluse käigus esitab kohalikus omavalitsus ehitusloa eelnõu vajaduse korral kooskõlastamiseks asutusele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud ehitusloa taotluse esemega, ja arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib ehitis või ehitamine puudutada.

Kohalik omavalitsus annab ehitusloa 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates, kui ei esine asjaolusid, mis pikendavad ehitusloa andmise menetlust.

Ehitusloa taotlenud isik on kohustatud esitama kohalikule omavalitsusele vähemalt kolm päeva enne ehitamise alustamist teatise ehitamise alustamise kohta.

Ehitusluba kehtib viis aastat. Kui ehitamisega on alustatud, siis kehtib ehitusluba kuni seitse aastat ehitusloa kehtima hakkamisest. Põhjendatud juhul võib ehitusloa kehtivuseks sätestada pikema tähtaja või muuta ehitusloa kehtivust. Ehitamise alustamise päevaks loetakse esimene ehitusprojektile vastavate tööde tegemise päev.

Ehitusloa taotluse ja ehitamise alustamise teatise esitamine

Ehitusloa taotluse ja ehitamise alustamise teatise vorminõuded ning esitamise kord on kehtestatud majandus- ja taristuministri määrusega.

Ehitusloa taotluse ja ehitamise alustamise teatise saab esitada:

 • läbi ehitisregistri (www.ehr.ee);
 • e-postiga aadressile vald@setomaa.ee ;
 • paberkandjal Setomaa Vallavalitsusse: Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond.

Riigilõiv: ehitusloa taotluse läbivaatamise tuleb tasuda riigilõivu tulenevalt riigilõivuseadusest. Riigilõiv tuleb tasuda Setomaa Vallavalitsuse arveldusarvele. Riigilõivu tasumise selgitusse tuleb märkida, mille eest riigilõiv on tasutud ja aadress (näiteks: riigilõiv Pikk tn 12 ehitusloa eest).

Riigilõivu suurused hoone ehitusloa taotluse läbivaatamise eest:

 • Elamu ja selle teenindamiseks vajaliku rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 150 eurot. PS! Siia alla ei kuulu abihooned, kuurid, garaažid jmt.
 • Elamu ja selle teenindamiseks vajaliku rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.
 • Mitteelamu ja selle teenindamiseks vajaliku rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 250 eurot.
 • Mitteelamu ja selle teenindamiseks vajaliku rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja neid teenindavaid rajatisi, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Riigilõivu suurused rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest:

 • Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.
 • Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 250 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

 

Toimetaja: INDREK SARAPUU