Eluruumi tagamine

4.12.23

Kirjeldus

Eluruumi tagamise teenus on inimesele või perekonnale, kes ei ole võimeline oma sotsiaalmajandusliku olukorra tõttu enda vajadustele vastavat eluaset ostma või vabaturult üürima. Muudes aspektides on aga võimeline iseseisvalt toime tulema, näiteks tasuma eluruumi kasutamisega seotud kulude eest, taotledes vajaduse korral toimetulekutoetust.

Eluruumi tagamise teenuse korraldab Setomaa Vallavalitsus Setomaa vallale kuuluvate eluruumide kasutusele andmisega.

Protsess

1. Võta ühendust vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga. Kokkuleppel sotsiaaltööspetsialistiga esita vormikohane taotlus vallavalitsusele (vajadusel ka taotleja ja tema perekonna majanduslikku seisu tõendavad dokumendid jne). Sotsiaaltööspetsialist aitab sind selles protsessis.

2. Vallavalitsus koostöös sotsiaalosakonnaga hindab kaalutlusõiguse alusel taotluse põhjendatust ja taotlusele lisatud dokumente ning otsustab korraldusega teenuse osutamise või osutamata jätmise 14 tööpäeva jooksul pärast nõutud dokumentide esitamist.

3. Vaba või sobiva eluruumi puudumisel lisab sotsiaaltööspetsialist vallavalitsuse sotsiaalosakonna ettepanekul, taotleja eluruumi tagamise teenust vajavate isikute nimekirja.

4. Isikuga, kellele vallavalitsus koostöös sotsiaalosakonnaga määras eluruumi tagamise teenuse, sõlmib valdkonna eest vastutav spetsialist või eluruumi tagamise teenuse osutaja eluruumi kasutamiseks kirjaliku üürilepingu.

5. Eluruum antakse üürile kas tähtajaliselt või tähtajatult.

6. Üürileping sõlmitakse hiljemalt 14 päeva jooksul vallavalitsuse otsuse teatavakstegemisest taotlejale.

7. Eluruumi tagamise teenus on tasuline.

Taotluse vorm

Sotsiaalteenuse taotlemiseks laadige alla vormikohane blankett, mis on kättesaadav SIIT.Täitke vajalikud lahtrid, digiallkirjastage dokument ning saatke aadressile: vald@setomaa.ee 

Vormikohane blankett on olemas ja võimalik paberkandjal esitada ka Setomaa Vallavalitsuses ja teeninduspunktides kohapeal.

Õigusaktid

Setomaa Vallavolikogu "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"

Setomaa Vallavolikogu "Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel"

Setomaa Vallavolikogu 31.03.2022 määruse nr 6 "Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel" muutmine (vastu võetud 30.06.2022)

Setomaa Vallavolikogu 31.03.2022 määruse nr 6 "Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel" muutmine (vastu võetud 27.10.2022)

Lisainfo

Sotsiaaltööspetsialist Kaja Rõžikov kaja.rozikov@setomaa.ee, tel: 7954346, 56600390

Sotsiaaltööspetsialist Katre Pinnär katre.pinnar@setomaa.ee, tel: 5086461
Toimetaja: ELEN KOKLA