20.02.24

SETOMAA HOOLDEKODU

Pargi tn 1, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond, 64301

Registrikood 75037564

Hooldekodu juhataja Anne Mägi, telefon 525 4211, e-kiri: hooldekodu@setomaa.ee

Seoses viirushaiguste laialdase levikuga on Setomaa Hooldekodu klientide külastamine peatatud kuni 31.12.2023.
Lisainfo tel 5254211. 

Lähedastega saab suhelda telefoni teel: Pargi 1/1 (uues) majas tel 5132359 ja Pargi 1 (vanas) majas 7954435.

 

Anname ka teada, et meie hooldekodus on veel mõned vabad kohad. Täiendava informatsiooni saate hooldekodu juhatajalt.

Setomaa Hooldekodu

 

Setomaa Hooldekodu on Setomaa valla hoolekandeasutus, mis osutab teenuseid eelkõige Setomaa valla elanikele. Teiste piirkondade elanikele osutatakse teenuseid vaba ja sobiva koha olemasolul.

Hooldusteenuse (hooldekodukoha) taotlemine
Hooldekodusse soovijatel tuleb esitada taotlus Setomaa Hooldekodule.

Taotlusele on vaja lisada koopiad järgmistest dokumentidest:
- taotleja isikuttõendav dokument
- arstlik dokument, mis kinnitab minu ööpäevaringset hooldusvajadust (epikriis või tõend perearstilt)
- olemasolul otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta
- olemasolul rehabilitatsiooniplaan

Teenuse maksumus, omaosalus ja lepingu sõlmimine
Setomaa Hooldekodu kohamaks on 950 eurot kuus, hind kehtib alates 1.jaanuarist 2023.a. kuni 31.detsember 2023.a. Alates 1.jaanuarist 2024.a. on Setomaa Hooldekodu kohamaks 1250 eurot kuus, millele lisanduvad eelneval kuul tehtud kulutused kasutatud ravimitele ja mähkmetele.

Alates 1. juulist 2023 osaleb riik hooldekodu kohatasu maksmisel.

KOV katab hoolduskulude osa, milleks on hooldusteenust vahetult osutavate hooldustöötajate ja abihooldustöötajate tööjõukulud, tööriietuse ja isikukaitsevahendite, tervisekontrolli ja vaktsineerimise, koolituse ja supervisiooni kulud.

Teenuse saaja tasub teenuskoha maksumusest majutus-ja toitlustuskulud ning muud teenuse osutamisega seotud kulud.
01. juulist 2023.a. on prognoositav hoolduspersonali kulu inimese kohta 475 eurot kuus ja alates 01.01.2024 on see 550 eurot kuus.

Teenuse eest tasumine
Leping hooldusteenuse osutamiseks sõlmitakse Setomaa Hooldekodus.

Transport
Hooldekodusse saabumiseks kasutada enda transporti.

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (hooldekodu)

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

- Hooldusteenuse taotlus

 


* Väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust osutatakse isikutele, kellel on hooldusvajadus igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ning kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole enam võimalik ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.
* Teenuse saajale tagatakse hoolekandeasutuses lisaks hooldustoimingutele ka majutus, toitlustamine, sotsiaalnõustamine, huvidel ja hobidel põhinevad tegevused, abivahenditega seonduv nõustamine ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ning teenused.
* Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on tasuline teenus.