Järelhooldusteenus

30.06.23

Kirjeldus

Järelhooldusteenuse eesmärk on toetada asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva inimese iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamist. Teenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist, mille alusel Setomaa vald tagab inimesele eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused.

Setomaa vald tagab järelhooldusteenuse asendushooldusel üles kasvanud täisealisele isikule, kes pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkab järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes kuni õpingute katkestamise või esmase õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni, kuid mitte kauem, kui isiku 25-aastaseks saamiseni.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib tagada järelhooldusteenuse ka mitteõppivale kuni 21-aastasele asendushooldusel või eestkostel viibinud isikule või kuni 25-aastasele täisealiseks saamiseni eestkostel viibinud õppivale isikule, kes pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkas järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.

NB: Teenust eraldi taotleda ei saa. Teenuse vajadus selgub juhtumipõhiselt juhtumiplaanis.

Õigusaktid

Setomaa Vallavolikogu "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"

Lisainfo

Lastekaitsespetsialist Triinu Limbak triinu.limbak@setomaa.ee, tel: 56293440

Sotsiaaltööspetsialist Anneli Jänesmägi (Värska) anneli.janesmagi@setomaa.ee, tel: 53854990

Sotsiaaltööspetsialist Kaja Rõžikov (Mikitamäe teeninduspunkt) kaja.rozikov@setomaa.ee, tel: 7954346, 56600390

Sotsiaaltööspetsialist Liia Jahimees (Meremäe teeninduspunkt) liia.jahimees@setomaa.ee, tel: 56293447

Toimetaja: ELEN KOKLA