6.03.24

Setomaa valla kommunikatsioonistrateegia 2023-2026

Sissejuhatus:

Setomaa Valla Kommunikatsioonistrateegia 2023-2026 (edaspidi Strateegia) eesmärk on luua selge ja ühtne raamistik valla kommunikatsioonitegevusele järgnevatel aastatel. Strateegia annab suuna ja ühtlustab kommunikatsiooni nii organisatsiooni sisse kui väljapoole, tagades Setomaa valla kui ainulaadse ja atraktiivse piirkonna eduka tutvustamise.

Visioon:

Setomaa vald on avatud ja usaldusväärne kommunikatsioonipartner, kes jagab oma ainulaadset identiteeti ja väärtust nii elanike, külastajate kui ka koostööpartneritega.

Missioon:

 • Edastada Setomaa valla lugu läbi kaasahaarava ja informatiivse kommunikatsiooni.
 • Luua ja toetada usaldusväärseid suhteid sihtrühmadega.
 • Julgustada aktiivset osalemist vallaelus ja edendada kogukonnatunnet.
 • Tõsta Setomaa valla tuntust ja mainet nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

Väärtus:

 • Avatus: Tagame avatud ja läbipaistva kommunikatsiooni kõikide sihtrühmadega.
 • Usaldusväärsus: Pakume usaldusväärset ja faktipõhist informatsiooni.
 • Kaasavus: Julgustame aktiivset osalemist ja arvamuste avaldamist.
 • Kvaliteet: Pakume professionaalset ja esteetilist kommunikatsiooni.
 • Järjepidevus: Tagame ühtse kommunikatsioonijoone kõikides kanalites.

Sihtrühmad:

 • Setomaa valla elanikud
 • Turistid ja külastajad
 • Koostööpartnerid (nt ettevõtted, MTÜd, riigiasutused)
 • Meedia

Kommunikatsioonikanalid:

 • Valla veebileht ja sotsiaalmeedia kanalid
 • Pressiteated ja meediakanalid
 • Üritused ja infoseminarid
 • Trükised ja reklaammaterjalid
 • Otsekommunikatsioon (nt vallavalitsuse ja elanike vahel)

Sihtrühmadele suunatud kommunikatsioonisõnumid:

 • Elanikele: Teavitamine vallaelanikke oluliste sündmuste ja otsuste kohta, kaasamine vallaelu ja üritustega, kogukonnatunde edendamine.
 • Turistile: Tutvustada Setomaa valla ainulaadset identiteeti, kultuuri ja loodust, pakkuda turismiinfot ja inspireerida külastama.
 • Koostööpartneritele: Tutvustada Setomaa valla investeerimisvõimalusi ja äripotentsiaali, luua ja toetada partnerlussuhteid.
 • Meediale: Pakkuda ajakohast ja huvitavat teavet Setomaa valla kohta, luua positiivset meediakajastust.

Mõõdikud:

 • Veebilehe ja sotsiaalmeedia kanalite külastatavus
 • Meediakajastuse ulatus ja toon
 • Elanike ja külastajate rahulolu kommunikatsiooniga
 • Turismitulu ja külastajate arv

Tegevuskava:

Strateegia elluviimiseks koostatakse iga-aastane kommunikatsiooniplaan, mis sisaldab konkreetseid meetmeid ja ülesandeid iga sihtrühma ja kommunikatsioonikanali kohta. Tegevuskava koostamisel arvestatakse valla eelarvega ja ressurssidega.

Järeldus:

Setomaa Valla Kommunikatsioonistrateegia 2023-2026 annab ühtse raamistiku valla eduka kommunikatsiooni tagamiseks. Strateegia elluviimine aitab tõsta Setomaa valla tuntust ja mainet, edendada turismi ja majandust ning luua tugevama kogukonnatunde.

Toimetaja: REIN JÄRVELILL