Lastekaitse

24.01.19

Lastekaitse eesmärk on tagada lapse turvatunne ja heaolu. Lapse heaolu on lapse arengut toetav seisund, milles on lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused rahuldatud.

Lapse õiguste ja heaolu tagamisel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest:
1. igal lapsel on sünnipärane õigus elule, ellujäämisele ja arengule;
2. igal lapsel on õigus võrdsele kohtlemisele ilma igasuguse diskrimineerimiseta;
3. kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes tuleb esikohale seada lapse huvid;
4. igal lapsel on õigus iseseisvaks seisukohavõtuks kõigis teda puudutavates küsimustes ning õigus väljendada oma vaateid.

Setomaa vallavalitsuses töötab lastekaitsespetsialist, kelle tööülesannete hulka kuulub: lastekaitsealase töö korraldamine – ennetustöö, teenuste korraldamine, laste ja perede abivajaduse hindamine ja probleemide lahendamine sh:
1. Laste ja perede nõustamine sotsiaalhoolekandealastes küsimustes.
2. Lastele ja peredele juhtumiplaanide koostamine ja nende täitmise jälgimine.
3. Hädaohus olevate laste kodust või perekonnast eraldamise korraldamine, materjali kogumine ja kohtule avalduse esitamine esialgse õiguskaitse rakendamiseks.
4. Asendushoolduse korraldamine ja selle üle järelevalve teostamine (eestkoste seadmise
korraldamine ja hooldusperede leidmine; materjalide ettevalmistamine ja esitamine kohtule
eestkostja määramiseks, perekonnas hooldamise lepingu ettevalmistamine ja vormistamine,
juhtumiplaani koostamine, koostöö lapse eestkostjaga ja perekonnas hooldajaga).
5. Lastega seotud vaidluste lahendamisel osalemine ja kohtu nõudel arvamuse esitamine
kohtule.
6. Lastele ja peredele teenuste korraldamine (lapse ja pere vajadusi rahuldava teenuse leidmine,
teenusele suunamiseks vajalike dokumentide vormistamine) ning vajadusel abistamine
erinevate sotsiaaltoetuste taotlemisel.
7. Kodude külastamine koostöö ja järelevalve teostamiseks ning arvamuse andmiseks seadusest
tulenevatel juhtudel.


Abivajav on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda ja teiste isikute heaolu.


Abivajavast lapsest on kohustus teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest.
Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116 111.

Lasteabitelefon on ööpäevaringne tasuta teenus. Lisaks helistamisele on võimalik saata e-kiri aadressil info@lasteabi.ee või teha veebivestlus Lasteabi veebilehel.

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Kohustus hädaohus olevast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave hädaohus olevast lapsest.

Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.

Kadunud lapsest on võimalik teada anda või saada nõuannet teemaga seotud küsimustes telefonil 116 000. Teenus on tasuta ja ööpäevaringne.
 

Toimetaja: KELLY KITTUS