Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused

12.01.22

1. Ühekordne sotsiaaltoetus
Sotsiaaltoetuse eesmärk on soodustada ja parandada õigustatud isikute toimetulekut ning katta osaliselt isiku ja perekonna hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste ja teenustega.

2. Erakorraline toetus
Toetust on õigus taotleda õnnetusjuhtumi või loodusõnnetuse korral raskesse majanduslikku olukorda sattunud isiku või perekonna olukorra leevendamiseks.

3. Toimetulekutoetus
Kuidas taotleda toimetulekutoetust?

Toimetulekutoetuse määrab ja maksab vallavalitsus riigieelarvest eraldatud vahenditest. Toetuse taotlejal tuleb esitada jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks taotlus hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks kohalikule omavalitsusele, kelle haldusterritooriumil asub tema tegelik elukoht. Taotlusesse tuleb märkida taotleja ja tema perekonnaliikmete nimed, nende isikukoodid või sünniajad ja sotsiaalne seisund (laps, õpilane, üliõpilane, pensionär, töötu, ajateenija vmt).

Toimetulekutoetus määratakse viie tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist. Toetuse maksab kohalik omavalitsus välja kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

Vajalikud dokumendid:
Taotlusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad üksi elava inimese või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud netosissetulekuid ja makstud elatise suurust. Kui mõne sissetuleku liiki või suurust ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada, tuleb toimetulekutoetuse taotlejal seda kinnitada oma allkirjaga.

Kui taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel kaetakse ka eluasemekulud, tuleb taotlusele lisada dokumendid, mis tõendavad:
 eluruumi kasutamise õigust (ostu-müügileping, elamuühistu tõend, üürileping vms esitatakse esmapöördumisel ja eluruumi kasutamise õigusliku aluse muutumisel)
 toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavaid, jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid.

Toetuse esmakordsel taotlemisel või järgmisesse loetellu kuuluvate esemete koosseisu muutumise korral esitatakse lisaks kirjalik loetelu, milles on nimetatud järgmised taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad esemed:
 kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid
 sõidukid
 väärtpaberid.

Nimetatud dokumentidele lisaks võib kohalik omavalitsus nõuda muid dokumente.

Täpsem info toimetulekutoetuse taotlemise kohta SIIN.

Toetuste blankett asub SIIN

Energiakulude hüvitamise taotlus

Energiakulude leevendamise toetuse taotlus

 

Toimetaja: INDREK SARAPUU