Elukoha registreerimine

16.07.19

Elukoha andmeid rahvastikuregistris muudetakse:

 • inimese esitatud elukohateate alusel;
 • inimese elukohateate või välisriigis püsiva elukoha andmete registreerimise taotluse alusel, kui inimene asub püsivalt elama välisriiki;
 • ruumi omaniku õigustatud nõudmisel;
 • kohtulahendi alusel, millega inimene kaotab õiguse ruumi kasutada;
 • elukoha aadressi aluseks oleva haldusterritoriaalse korralduse või aadressikohaks olevate objektide nimede ja numbrite muutumisel.

Rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi muutmise aluseks ei ole inimese asumine või paigutamine haiglasse, hoolekande- või kinnipidamisasutusse või kaitseväeteenistusse.

Elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse tuleb esitada teade Setomaa Vallavalitsusele 30 päeva jooksul.

Elukohateadet on võimalik esitada:

tulles Setomaa Vallavalitsusse Pikk 12, Värska;
posti teel Pikk 12, Värska 64001 (lisada koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest);
digitaalse allkirjaga e-posti teel vald@setomaa.ee;
teabeväravas eesti.ee (vajalik ID-kaardi, ID-kaardi lugeja ja ID-kaardi PIN-koodide olemasolu).
Kõik elukohateatel märgitud täisealised isikud peavad elukohateate allkirjastama, välja arvatud eestkostetavad.

Alaealise lapse elukoha registreerimiseks peab teine hooldusõiguslik vanem esitama kirjaliku nõusoleku. Allkirjastatud nõusoleku saab märkida või lisada eraldi dokumendina elukohateatele.

Nõusolek tuleb esitada ka siis, kui alaealine laps lahkub Eestist välisriiki või naaseb välisriigist Eestisse.

Elukohateates esitatakse ühe elukoha aadressiandmed (ruum peab olema alaliseks elamiseks kasutatav elamu või korter).Koos elavad isikud võivad esitada elukohateate ühiselt ning kindlasti tuleb teatel märkida alaealiste laste andmed. Rahvastikuregistrisse kandmiseks esitatud elukoha andmete õigsust kinnitab teate esitaja oma allkirjaga.

Soovi korral võib koos elukohateatega esitada ka oma sidevahendite andmed (e-posti aadressi, postkastinumbri, telefoni- või muu sidevahendi numbri või ka muu ruumi aadressi, kui ta elab pikemat aega mujal).

Kui inimene ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, tuleb teatele lisada koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist (üürilepingust või ruumi omaniku luba). Loana käsitletakse allkirja elukohateatel või nõusolekut eraldi dokumendina.

Kui inimene soovib registrisse kanda kaasomandis oleva ruumi aadressi, peab ta elukohateatele lisama kõigi kaasomanike nõusoleku.

Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku elukoha registreerimise ja selle edastamise kohta rahvastikuregistrile loe SIIT.

Omaniku õigustatud nõudmine

Kui inimese elukohaks on märgitud teisele isikule kuuluv ruum, on ruumi omanikul õigus esitada Setomaa Vallavalitsusele avaldus. Aadressandmete muutmiseks peavad üheaegselt olema täidetud järgmised tingimused:

 • ruum kuulub teisele isikule ja
 • elukohateates märgitud isikul ei ole õigust kasutada ruumi oma elukohana ja
 • elukohateates märgitud isik ei kasuta ruumi oma elukohana.
 • Ruumi omanik kinnitab nende tingimuste olemasolu ja õigsust avaldusel oma allkirjaga.

Ruumi omanik saab avalduse esitada:

 • tulles Setomaa Vallavalitsusse Pikk 12, Värska;
 • posti teel Pikk 12, Värska 64001  (lisada koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest);
 • digitaalse allkirjaga e-posti teel vald@setomaa.ee;
 • teabeväravas eesti.ee (vajalik ID-kaardi, ID-kaardi lugeja ja ID-kaardi PIN-koodide olemasolu).

Ruumi omaniku avaldusest teavitatakse inimest registris märgitud aadressile saadetava tähitud kirjaga ja väljaandes Ametlikud Teadaanded. Kui inimene tõestab kuu aja jooksul dokumentaalselt oma õigust kasutada ruumi elukohana või kui ruumi kasutusõiguse üle toimub kohtuvaidlus, siis ruumi omaniku taotlust ei rahuldata. Kasutusõiguse üle toimuvad vaidlused lahendatakse tsiviilkohtumenetluse käigus ja kui kohtulahend kasutusõiguse olemasolu või puudumise kohta on jõustunud, muudab vallavalitsus isiku elukoha andmed rahvastikuregistris.

Kui omaniku õigustatud nõudmine rahuldatakse, märgitakse inimese elukoha aadress rahvastikuregistris valla täpsusega.

 

Elukohateade

Ruumi omaniku avaldus

Toimetaja: MARGARITA KÕDALA