Tugiisikuteenus

4.12.23

Kirjeldus

Täisealisele isikule mõeldud tugiisikuteenus on inimesele, kes vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Osutatav abi seisneb inimese jõustamises, suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamise juhendamise, julgustamise ja motiveerimise kaudu.

Tugiisik ei ole hooldaja ja hooldustoimingud puhtalt hooldamise eesmärgil ei kuulu tugiisiku töö hulka. Tugiisik töötab inimese igapäevases elukeskkonnas (milleks võib olla ka hoolekandeasutus, kool, lasteaed, isiku kodu), kuid võib inimesega kohtuda ka mujal, ning olla talle saatjaks ametiasutustes. Tugiisik võib inimest aidata enda sarnaseid elukogemusi jagades või olla kontaktisik abi vajava inimese ja teiste abi osutajate vahel. Õiguste teostamine täiskasvanu puhul tähendab näiteks õigust taotleda toetusi ja sotsiaalteenuseid või kasutada avalikke teenuseid.

Lapsele määratud tugiisiku pakutav abi seisneb lapse arengu toetamises võttes arvesse lapse eripärad ja iseloomuomadused. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu. Õpetab lapsele vajalikke sotsiaalseid norme, juhendab teda kuidas oma emotsioonidega toime tulla. Õpetab praktilisi oskusi, et laps õpiks ühiskonnas toime tulema. Püstitab koostöös lapse ja tema vanemaga lühiajalised ja pikemaajalised eesmärgid ning sammud, kuidas neid eesmärke täita. On rahulik, mõistev, oskuslik kuulaja ja toetav isik nii lapsele kui ka tema perele.

Last kasvatavale täiskasvanule mõeldud tugiisik jõustab vanemat, kuidas tagada lapse hooldamine ning turvaline ja toetav kasvukeskkond. Lapsevanemale määratud tugiisik juhendab vanemat, kuidas tagada endale ja tema lapsele (lastele) piisavalt turvaline ja rahulik keskkond. Suunab vanemat, kuidas ta saab last (lapsi) kasvatada ja toetada nii, et ta ka ise lapsevanemana läbi ei põleks (nt aitab leida vanemlikke koolitusi, vastavat kirjandust raamatukogust, internetist vms). Aitab perekonnal luua stabiilset ja positiivset kodudünaamikat, mille alusel saaksid vajalikud toimetused tehtud nii, et koormus oleks jagatud võrdselt perekonnaliikmete vahel. Aitab lapsevanemal seada lühiajalisi ja pikemaajalisi eesmärke ning paneb temaga koos kirja sammud, mida peab tegema, et eesmärgid saaksid täidetud. On hooliv, toetav, mõistva suhtumisega, oskusliku kuulamisega rahulik inimene, kes oskab luua usalduslikku ja positiivset kontakti lapsevanemaga.

Protsess

1. Võta ühendust vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga, et esitada vormikohane taotlus vallavalitsusele. Sotsiaaltööspetsialist aitab sind vajadusel selles protsessis.

2. Taotlusele tuleb lisada puude olemasolu korral Sotsiaalkindlustusmeti otsus puude raskusastme kohta või rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral selle koopia.

3. Ettepaneku teenuse vajaduse kohta võib esitada ka muu sotsiaalvaldkonna või haridusvaldkonna spetsialist.

4. Vallavalitsus koostöös sotsiaalosakonnaga hindab kaalutlusõiguse alusel taotluse põhjendatust ja taotlusele lisatud dokumente ning otsustab korraldusega teenuse osutamise või osutamata jätmise 14 tööpäeva jooksul pärast nõutud dokumentide esitamist.

5. Teenuse saajal on õigus enne teenuse saamist kohtuda omavahelise sobivuse hindamiseks tugiisikuga.

6. Teenuse sisu, osutamise sagedus, kestus ja koht lepitakse kokku sõlmitavas lepingus, teenuse osapoolte vahel.

7. Taotlust ei rahuldata, kui teenuse osutamine ei ole põhjendatud. Otsus keeldumise kohta tehakse teatavaks 5 tööpäeva jooksul.

8. Teenus on üldjuhul teenuse saajale tasuta, kuid teenuse eest võib võtta tasu. Tasu võtmise kord ja tugiisikuteenuse rahastamine lepitakse kokku osapoolte vahelises lepingus.

Taotluse vorm

Sotsiaalteenuse taotlemiseks laadige alla vormikohane blankett, mis on kättesaadav SIIT . Täitke vajalikud lahtrid, digiallkirjastage dokument ning saatke aadressile: vald@setomaa.ee 

Vormikohane blankett on olemas ja võimalik paberkandjal esitada ka Setomaa Vallavalitsuses ja teeninduspunktides kohapeal.

Õigusaktid

Setomaa Vallavolikogu "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"

Lisainfo

Laste ja lastevanemate tugiisikuteenus:

Lastekaitsespetsialist Triinu Limbak triinu.limbak@setomaa.ee, tel: 56293440

Täisealiste isikute tugiisikuteenus:

Sotsiaaltööspetsialist Kaja Rõžikov kaja.rozikov@setomaa.ee, tel: 7954346, 56600390

Sotsiaaltööspetsialist Katre Pinnär katre.pinnar@setomaa.ee, tel: 5086461

Tugiisikuteenuse pakkujad Võru maakonnas:

MTÜ Maana

Aadress: Osula 3-5, Osula küla, Võrumaa

Tel: 53007038

E-mail: vorumaana@gmail.com

Koduleht: www.maana.ee

Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus

Aadress: Meegomäe küla, Võru vald

Tel: 7868475, 515 6103

E-mail: ehtk@ehtk.ee

Koduleht: www.ehtk.ee

Nöörimaa Tugikodu

Aadress: Räpina mnt 22

Tel: 7864765, 7864796

E-mail: noorimaa@voru.ee

Koduleht: www.voru.ee/noorimaa-tugikodu

Infoks

Kui inimene ei soovi tugiisikuteenust saada läbi omavalitsuse, on võimalik leida endale abistaja ka iseseisvalt. Selleks on olemas Helpific´u veebileht, mis koondab abistajaid, tugiisikuid ja vabatahtlikke üle Eesti. Konto loomine sinna on tasuta.

Link: https://helpific.com/et

Toimetaja: ELEN KOKLA