Sotsiaalteenused

3.05.20

Sotsiaalhoolekande seaduse alusel on Setomaa vald kohustatud osutama 13 sotsiaalteenust, lisaks millele võidakse korraldada ka teisi sotsiaalteenuseid.

Kui inimene vajab enda või oma pere toimetulekuks abi, tuleb võtta ühendust oma elukohajärgse omavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistiga, kes selgitab välja, millist abi inimene toimetuleku raskuse lahendamisel vajab. Seejärel teeb omavalitsus otsuse abi osutamise või mitteosutamise kohta. Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest inimese või pere abivajadusele, st hinnatakse millist ja millises ulatuses abi inimene vajab, et tagada tema igapäevane normaalne
toimetulek.

Setomaa vallal on õigus võtta sotsiaalteenuse osutamise eest tasu, mille tingimused ja suuruse otsustab omavalitsus. Tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava inimese majanduslikust olukorrast, kuid tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks. Kui inimesel endal puuduvad piisavad rahalised vahendid, peavad teda üldjuhul abistama ülalpidamiskohustusega pereliikmed. Ülalpidamiskohustusega isikud on näiteks abikaasa, täisealine laps, täisealine lapselaps, vanem, vanavanem. Õde, vend, elukaaslane ei ole
perekonnaseaduse mõistes ülalpidamiskohustusega isikud.

Kui pereliikmed ei ole võimelised lähedast sotsiaalteenuse eest tasumisel abistama, peab kohalik omavalitsus teenuse inimesele igal juhul tagama ning võtma teenuse eest tasumise osaliselt (kasvõi ajutiselt) enda kanda. Vallal on õigus makstud summa hiljem ülalpidamiskohustusega pereliikmetelt tagasi nõuda, kui selgub, et neil on olnud piisavad võimalused oma lähedast teenuse eest tasumisel abistada.

 

Sotsiaalteenuse taotlemine

TAOTLEMINE 

Sotsiaalteenuse taotlemiseks laadige alla vormikohane blankett, mis on kättesaadav SIIT . Täitke vajalikud lahtrid, digiallkirjastage dokument ning saatke aadressile: vald@setomaa.ee 

Vormikohane blankett on olemas ja võimalik paberkandjal esitada ka Setomaa Vallavalitsuses ja teeninduspunktides kohapeal.

Toimetaja: KARIN VILJUS