Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

4.12.23

Kirjeldus

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise hoolduse tagamine Eesti rahvastikuregistri andmetel Setomaa vallas elavatele isikutele, kes vajavad east või terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ööpäevaringselt kõrvalabi igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ja kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole võimalik ning seda ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Alates 01.07.2023 a tuleb vald oma elanikele üldhooldusteenuse rahastamisel appi. KOV katab edaspidi hoolduskulude osa, milleks on hooldusteenust vahetult osutavate hooldustöötajate ja abihooldustöötajate tööjõukulud, tööriietuse ja isikukaitsevahendite, tervisekontrolli ja vaktsineerimise, koolituse ja supervisiooni kulud. Hoolduskulu rahastatakse kuni vallavolikogu kehtestatud piirmäärani (tutvu all oleva õigusaktidesse lisatud piirmäära määrusega). Vald tasub ka väiksema sissetuleku hüvitise vastavalt seadusele ning ravimite ja mähkmete kulu teenuse maksumusest vallaeelarvest, ainult sel juhul kui teenusesaajal enda sissetulekutest jääb ravimite ja mähkmete hüvitamisest puudu.

Teenuse saaja tasub teenuskoha maksumusest majutus-ja toitlustuskulud ning muud teenuse osutamisega seotud kulud ning ülejäänud hooldekodu kohatasu jääb inimese enda kanda. Kui inimesel jääb hooldekodu kohatasumisel raha siiski veel puudu, siis peavad teda aitama seadusest lähtuvalt tema ülalpidamiskohustusega isik(ud). Kui inimesel puuduvad lähedased ja vara, siis aitab puudujääva osa seadusest tulenevalt tasuda vald.

Setomaa vallas on kaks ööpäevaringse hoolduse pakkujat: Setomaa Hooldekodu (vallale kuuluv) ja Värska Südamekodu OÜ (era).

Protsess

1. Vormikohase taotluse esitamine vallavalitsusele või võta ühendust vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga, kes sind ja sinu lähedasi taotluse tegemisel aitab ning protsessi selgitab.

2. Sotsiaaltööspetsialist viib läbi hindamise sinu abivajaduse välja selgitamiseks sinu nõusolekul.

3. Taotlusele lisatakse hooldust vajava isiku (ja ülalpidamiskohustuslaste olemasolul ka nende) sissetulekut ja varalist seisundit kirjeldavad dokumendid.

4. Sotsiaaltööspetsialistil on vajadusel õigus ja kohustus nõuda täiendavaid dokumente.

5. Teenuse osalise rahastamise, sellest keeldumise, muutmise või lõpetamise otsustab Setomaa Vallavalitsus võttes arvesse kõik isiku taotlusega seotud asjaolud, hinnangu tulemused, lähedaste arvamused, kodu külastuse tulemuse.

Taotluse vormid

Sotsiaalteenuse taotlemiseks laadige alla vormikohane blankett, mis on kättesaadav SIIT .Täitke vajalikud lahtrid, digiallkirjastage dokument ning saatke aadressile: vald@setomaa.ee 

Vormikohane blankett on olemas ja võimalik paberkandjal esitada ka Setomaa Vallavalitsuses ja teeninduspunktides kohapeal.

Setomaa Hooldekodu hooldusteenuse taotlus on kättesaadav SIIT .Täitke vajalikud lahtrid, digiallkirjastage dokument ning saatke aadressile: hooldekodu@setomaa.ee

Õigusaktid

Setomaa Vallavolikogu "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"

Setomaa Vallavolikogu "Hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulude tasumise piirmäära kehtestamine"

Setomaa Vallavalitsus "Setomaa Hooldekodu kohamaksu kinnitamine"

Lisainfo

Sotsiaaltööspetsialist Kaja Rõžikov kaja.rozikov@setomaa.ee, tel: 7954346, 56600390

Sotsiaaltööspetsialist Katre Pinnär katre.pinnar@setomaa.ee, tel: 5086461

Vaata lisaks infot sotsiaalministeeriumi veebilehelt.

Toimetaja: ELEN KOKLA