26.06.24

Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini (kaasa arvatud)

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Sihtgrupp

Füüsilised isikud. Setomaa Vallavalitsus on määranud Setomaa vallas hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmaks majapidamised, mille leibkonda kuuluvad puudega isik(ud) või vanaduspensionärid.

Tingimused

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2025.
 • Ühele majapidamisele on maksimaalne toetus kuni 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

Toetatud tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Aruandlus

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

 • kulu- ja maksedokumentide koopiad,
 • veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.
 • Toetuse kasutamise aruanne 

Hindamine

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab 2004. aastal Setomaa vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon kooseisus: Raul Kudre, Martin Sulp, Aarne Leima, Raivo Kunst, Helle Palok, Einar Oinak ja Lauri Saar.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse hindamisjuhendis seatud kriteeriumite alusel.

Hindamisjuhend

Lisainformatsioon

Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi.

Taotlus koosneb taotlusvormist (vastav vorm) ja järgmistest kohustuslikest dokumentidest:
1) projekti eelarve (vastav vorm);
2) projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast (vastav vorm iga valdkonna kohta);
3) oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri(vabas vormis);
4) veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet. Tuleb esitada ainult sel juhul, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele (analüüsi kulu võib lisada eelarvesse);
5) kaks võrreldavat hinnapakkumust. Kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioon(id);
6) korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek (vabas vormis).

Taotlused tuleb esitada korrektselt täidetud taotlusvormil koos kõigi nõutud ja vajalike lisadega Setomaa Vallavalitsusele või saates elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-maili aadressile vald@setomaa.ee hiljemalt 01. aprill 2024.

Küsimuste korral ja lisainfo saamiseks palume pöörduda: valla ehitusspetsialist Lauri Saar, tel 5204526, lauri.saar@setomaa.ee.

Hajaasustuse programmi meetme reguleeriv määrus ja muu vajaliku informatsiooni leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

Setomaa Vallavalitsus otsustas 19.06.2024 korraldusega nr 297 Hajaasustuse programmi
Toimetaja: REIN JÄRVELILL
« Tagasi

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2021.AASTA TAOTLUSVOOR

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetuse maksimaalne summa on 6500€, taotluse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 67%, omafinantseering 33%.

Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Setomaa Vallavalitsus on kehtestanud 2021. aastal eelistatud sihtrühmaks puudega taotleja. Mõistet puue tõlgendatakse erivajaduseks puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses.

Taotlejale esitatavad tingimused

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist Setomaa vallas hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab varasemalt hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.

Taotlus koosneb järgmistest kohustuslikest dokumentidest:

 1. vormikohane taotlusvorm ja projekti eelarve;
 2. vormikohane projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast;
 3. oma- ja kaasfinantseeringut tõendav vabavormiline garantiikiri;
 4. vastavalt projekti tegevustele ehitusluba, ehitusteatis või § 6 lõikes 6 nimetatud keskkonnaministri 9. juuli 2015. a määruse nr 43 § 3 kohane kooskõlastus;
 5. veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele;
 6. veevarustussüsteemide valdkonna projekti korral, kui projekti elluviimist rahastavad lisaks taotlejale ka kaastaotlejad, kaastaotlejatega sõlmitud notariaalne tähtajatu veekasutuskord;
 7. kaks võrreldavat hinnapakkumust. Kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid;
 8. notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomset elektrisüsteemi või juurdepääsuteed, kui rajatav või parendatav juurdepääsutee, veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomne elektrisüsteem läbib mitut kinnistut;
 9. korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek.

Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi.

Taotlused tuleb esitada korrektselt täidetud taotlusvormil koos kõigi nõutud ja vajalike lisadega Setomaa Vallavalitsusele või saates elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-maili aadressile vald@setomaa.ee.

Küsimuste korral ja lisainfo saamiseks palume pöörduda: valla ehitusspetsialist Rainer Soosaar, tel 506 3225, rainer.soosaar@setomaa.ee.

Vajalikd dokumendid:

Taotlusvorm

Taotluse lisa elektrisüsteem

Taotluse lisa juurdepääsuteed

Taotluse lisa kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa veesüsteemid

Garantiikirja näidis

Projekti eelarve

Lisainfo:

Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel 

 

2021. toetused

 

Hajaasustuse programm oli avatud kaks kuud alates 01. veebruarist kuni 01. aprill 2021. Setomaa Vallavalitsusele esitati tähtaegselt  50 projektitaotlust kokku summas 234 850,99 eurot, millest 48 taotlust vastas Riigihaldusministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm" nõuetele. Kõiki nõuetele vastavaid 48 taotlust, summas 225 610 eurot ja 99 senti hindas hajaasustuse programmi hindamiskomisjon 28. aprill toimunud paikvaatluse ja 21. mail toimunud hindamiskoosoleku tulemuste põhjal. Hindamine toimus vastavalt Hajaasustuse programmi 2018 programmdokumendi peatükk 4 §11 lõige 3 toodud nõuetele ja Hajaasustuse programmi 2018-2020 taotluste hindamisjuhendile. Hindamiskomisjoni ettepanekule tuginedes otsustas Setomaa Vallavalitsus 02.06.2021 korraldusega nr 274 „Hajaasustuse programmi 2021 hindamistulemuste kinnitamine ja nõusoleku andmine lepingute sõlmimiseks" eraldada toetust 14 taotlejale. Rahaliste vahendite puudumise tõttu jäeti rahuldamata 36 taotlust. Kokku eraldati toetusteks 40 000 eurot, millest 20 000 eurot rahastatakse riigipoolse toetusena ja 20 000 eurot Setomaa valla eelarve vahenditest.

2021. aasta toetuse saajatega saab tutvuda siin