7.02.23

Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Sihtgrupp

Füüsilised isikud. Setomaa Vallavalitsus on määranud Setomaa vallas hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmaks majapidamised, mille leibkonda kuuluvad puudega isik(ud) või vanaduspensionärid.

Tingimused

1.märtsil jõustus Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm", mille alusel viiakse alates 2018. aastast ellu Hajaasustuse programmi. 

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2024.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Toetatud tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,

 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,

 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,

 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Aruandlus

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

 • kulu- ja maksedokumentide koopiad,
 • veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.
 • Toetuse kasutamise aruanne 

Hindamine

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab valla- või linnavalitsus või kohaliku omavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnati hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus,
 • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv. Setomaa Vallavalitsus on määranud Setomaa vallas hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmaks majapidamised, mille leibkonda kuuluvad puudega isik(ud) või vanaduspensionärid,
 • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta,
 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).

Hindamistabel

Hindamisjuhend

Lisainforatsioon

Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi.

Taotlused tuleb esitada korrektselt täidetud taotlusvormil koos kõigi nõutud ja vajalike lisadega Setomaa Vallavalitsusele või saates elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-maili aadressile vald@setomaa.ee

Küsimuste korral ja lisainfo saamiseks palume pöörduda: valla ehitusspetsialist Rainer Soosaar, tel 506 3225, rainer.soosaar@setomaa.ee.

Meetme informatsiooni leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt

Taotlemiseks vajalikud vormid leiab siit

Toimetaja: REIN JÄRVELILL
Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar - 3. aprill 2023. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning...

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2023.AASTA TAOTLUSVOOR

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar - 3. aprill 2023. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning...

Taotlusvoor on avatud  1. veebruarist  2022 ning taotluste esitamise tähtpäev on 1. aprill 2022. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head...

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2022.AASTA TAOTLUSVOOR

Taotlusvoor on avatud  1. veebruarist  2022 ning taotluste esitamise tähtpäev on 1. aprill 2022. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head...

Toetatavad tegevused majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine, elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine, aastaringselt ligipääsetava...

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2021.AASTA TAOTLUSVOOR

Toetatavad tegevused majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine, elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine, aastaringselt ligipääsetava...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 17. veebruaril ning taotluste esitamise tähtaeg on 17. aprill 2020. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb digitaalselt allkirjastatuna...

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2020.AASTA TAOTLUSVOOR

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 17. veebruaril ning taotluste esitamise tähtaeg on 17. aprill 2020. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb digitaalselt allkirjastatuna...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 11. märtsil ning taotluste esitamise tähtaeg on 13. mai.  Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb...

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2019.AASTA TAOTLUSVOOR

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 11. märtsil ning taotluste esitamise tähtaeg on 13. mai.  Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor oli 9. aprill kuni 11. juuni 2018. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb digitaalselt allkirjastatuna esitada...

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2018.AASTA TAOTLUSVOOR

Hajaasustuse programmi taotlusvoor oli 9. aprill kuni 11. juuni 2018. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb digitaalselt allkirjastatuna esitada...

Hajaasustuse programmi 2017 Põlva maakonna taotlusvoor on avatud perioodil 31. märts kuni 1. juuni 2017. Värska valla elanikel tuleb taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega...

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2017. AASTA TAOTLUSVOOR

Hajaasustuse programmi 2017 Põlva maakonna taotlusvoor on avatud perioodil 31. märts kuni 1. juuni 2017. Värska valla elanikel tuleb taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega...

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. ...

HAJASUSTUSE PROGRAMMI 2016. AASTA TAOTLUSVOOR

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. ...

Põlva maavanem kuulutas 24.03.2015 korraldusega nr 1-1/15/119 hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvooru avatuks alates 30. märtsist 2015.  Programmi eesmärgiks on...

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2015. AASTA TAOTLUSVOOR

Põlva maavanem kuulutas 24.03.2015 korraldusega nr 1-1/15/119 hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvooru avatuks alates 30. märtsist 2015.  Programmi eesmärgiks on...