30.01.24

Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini (kaasa arvatud)

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Sihtgrupp

Füüsilised isikud. Setomaa Vallavalitsus on määranud Setomaa vallas hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmaks majapidamised, mille leibkonda kuuluvad puudega isik(ud) või vanaduspensionärid.

Tingimused

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2025.
 • Ühele majapidamisele on maksimaalne toetus kuni 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

Toetatud tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Aruandlus

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

 • kulu- ja maksedokumentide koopiad,
 • veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.
 • Toetuse kasutamise aruanne 

Hindamine

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab 2004. aastal Setomaa vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon kooseisus: Raul Kudre, Martin Sulp, Aarne Leima, Raivo Kunst, Helle Palok, Einar Oinak ja Lauri Saar.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse hindamisjuhendis seatud kriteeriumite alusel.

Hindamisjuhend

Lisainformatsioon

Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi.

Taotlus koosneb taotlusvormist (vastav vorm) ja järgmistest kohustuslikest dokumentidest:
1) projekti eelarve (vastav vorm);
2) projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast (vastav vorm iga valdkonna kohta);
3) oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri(vabas vormis);
4) veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet. Tuleb esitada ainult sel juhul, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele (analüüsi kulu võib lisada eelarvesse);
5) kaks võrreldavat hinnapakkumust. Kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioon(id);
6) korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek (vabas vormis).

Taotlused tuleb esitada korrektselt täidetud taotlusvormil koos kõigi nõutud ja vajalike lisadega Setomaa Vallavalitsusele või saates elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-maili aadressile vald@setomaa.ee hiljemalt 01. aprill 2024.

Küsimuste korral ja lisainfo saamiseks palume pöörduda: valla ehitusspetsialist Lauri Saar, tel 5204526, lauri.saar@setomaa.ee.

Hajaasustuse programmi meetme reguleeriv määrus ja muu vajaliku informatsiooni leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

Toimetaja: REIN JÄRVELILL
Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar - 3. aprill 2023. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning...

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2023.AASTA TAOTLUSVOOR

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar - 3. aprill 2023. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning...

Taotlusvoor on avatud  1. veebruarist  2022 ning taotluste esitamise tähtpäev on 1. aprill 2022. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head...

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2022.AASTA TAOTLUSVOOR

Taotlusvoor on avatud  1. veebruarist  2022 ning taotluste esitamise tähtpäev on 1. aprill 2022. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head...

Toetatavad tegevused majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine, elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine, aastaringselt ligipääsetava...

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2021.AASTA TAOTLUSVOOR

Toetatavad tegevused majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine, elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine, aastaringselt ligipääsetava...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 17. veebruaril ning taotluste esitamise tähtaeg on 17. aprill 2020. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb digitaalselt allkirjastatuna...

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2020.AASTA TAOTLUSVOOR

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 17. veebruaril ning taotluste esitamise tähtaeg on 17. aprill 2020. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb digitaalselt allkirjastatuna...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 11. märtsil ning taotluste esitamise tähtaeg on 13. mai.  Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb...

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2019.AASTA TAOTLUSVOOR

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 11. märtsil ning taotluste esitamise tähtaeg on 13. mai.  Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor oli 9. aprill kuni 11. juuni 2018. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb digitaalselt allkirjastatuna esitada...

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2018.AASTA TAOTLUSVOOR

Hajaasustuse programmi taotlusvoor oli 9. aprill kuni 11. juuni 2018. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb digitaalselt allkirjastatuna esitada...

Hajaasustuse programmi 2017 Põlva maakonna taotlusvoor on avatud perioodil 31. märts kuni 1. juuni 2017. Värska valla elanikel tuleb taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega...

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2017. AASTA TAOTLUSVOOR

Hajaasustuse programmi 2017 Põlva maakonna taotlusvoor on avatud perioodil 31. märts kuni 1. juuni 2017. Värska valla elanikel tuleb taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega...

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. ...

HAJASUSTUSE PROGRAMMI 2016. AASTA TAOTLUSVOOR

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. ...

Põlva maavanem kuulutas 24.03.2015 korraldusega nr 1-1/15/119 hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvooru avatuks alates 30. märtsist 2015.  Programmi eesmärgiks on...

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2015. AASTA TAOTLUSVOOR

Põlva maavanem kuulutas 24.03.2015 korraldusega nr 1-1/15/119 hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvooru avatuks alates 30. märtsist 2015.  Programmi eesmärgiks on...