17.01.23

SETOMAA HOOLDEKODU

Pargi tn 1, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond, 64301

Registrikood 75037564

Hooldekodu juhataja Anne Mägi telefon 525 4211

Hoolekandeasutused

Nimetus Registrikood Aadress Telefon

Setomaa Hooldekodu

75037564 Pargi tn 1, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond, 64301
hooldekodu@setomaa.ee
795 4435, 525 4211

 

Koroonakriisist ja ühiskonnas valitsevatest pingetest tulenevalt on hoolekodu klientidel, kes on pidanud olema pikalt lahus lähedastest, emotsionaalselt keeruline. Seetõttu  on klientide külastamine lubatud ainult eelneval kokkuleppel asutuse juhatajaga telefonil +372 525 4211

Klientidele on lubatud tuua pakke. Pakke võetakse vastu eelregistreerimisel telefonidel: +372 795 4435 Mikitamäel. Pakile palutakse peale kirjutada kliendi nimi.

 

Setomaa Hooldekodu

 

Setomaa Hooldekodu on Setomaa valla hoolekandeasutus, mis osutab teenuseid eelkõige Setomaa valla elanikele. Teiste piirkondade elanikele osutatakse teenuseid vaba ja sobiva koha olemasolul.

Hooldusteenuse (hooldekodukoha) taotlemine
Hooldekodusse soovijatel tuleb esitada taotlus Setomaa Hooldekodule.

Taotlusele on vaja lisada koopiad järgmistest dokumentidest:
- taotleja isikuttõendav dokument
- arstlik dokument, mis kinnitab minu ööpäevaringset hooldusvajadust (epikriis või tõend perearstilt)
- olemasolul otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta
- olemasolul rehabilitatsiooniplaan

Teenuse maksumus, omaosalus ja lepingu sõlmimine
Setomaa Hooldekodu kohamaks on 950 eurot kuus, hind kehtib alates 1.jaanuarist 2023 .a.

* Teenuse maksumusele lisanduvad isikupõhise arvestuse alusel kulud retseptiravimitele ja hooldusvahenditele.
* Isiku omaosalus teenuse eest tasumisel on 85-100% igakuisest pensionist ja 100% sotsiaaltoetusest.
* Kuni 15% pensionist jääb teenuse saajale isiklikeks kulutusteks ning selle saab hooldekodus kätte sularahas.
* Teenuse kuludest puuduolev osa kaetakse seadusjärgsete ülalpidamiskohustusega lähedaste (abikaasa, lapsed või täisealised lapselapsed) või hoolduskohustusega isikute poolt.
* Isik tasub teenuse eest täies ulatuses kui tema omandis on kinnis-või vallasvara, mis võimaldavad teenuse eest tasuda.

Teenuse eest tasumine
Leping hooldusteenuse osutamiseks sõlmitakse Setomaa Hooldekodus.

Transport
Hooldekodusse saabumiseks kasutada enda transporti.

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (hooldekodu)

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

- Hooldusteenuse taotlus

 


* Väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust osutatakse isikutele, kellel on hooldusvajadus igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ning kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole enam võimalik ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.
* Teenuse saajale tagatakse hoolekandeasutuses lisaks hooldustoimingutele ka majutus, toitlustamine, sotsiaalnõustamine, huvidel ja hobidel põhinevad tegevused, abivahenditega seonduv nõustamine ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ning teenused.
* Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on tasuline teenus.