Isikliku abistaja teenus

4.01.19

Isikliku abistaja teenus on täisealisele inimesele, kes oma puude tõttu vajavad iseseisvaks
toimetulekuks ja osalemiseks ühiskonnas füüsilist kõrval abi. Valdavalt on sihtrühmaks
sügava liikumis- ja/või nägemispuudega inimesed. Teenus sobib inimesele, kes on võimeline
vastu võtma oma elukorraldust puudutavaid otsuseid ning selgelt ja arusaadavalt juhendama
isiklikku abistajat asjaajamise korraldamisel. Seetõttu ei ole isikliku abistaja teenus kohane
puudega lapsele.

Isiklik abistaja laseb puudega inimesel endal tegutseda, see tähendab, et isiklik abistaja ei aja
üksinda inimese asju, vaid inimene ja isiklik abistaja tegutsevad koos. Näiteks võimaldab
isiklik abistaja inimesel kasutada matemaatika ülesannete lahendamiseks vajalikke
õppevahendeid: avab õpiku õigelt lehelt, abistab lahenduse kirjapanekul, kuid ei lahenda
ülesannet tema eest ära. Isikliku abistaja tööülesannete hulka ei kuulu meditsiini- või
tervishoiuteenuste, tõlketeenuste, juriidiliste teenuste jmt osutamine, samuti remondi- ja
ehitustööde tegemine.

Toimetaja: KELLY KITTUS