Isikliku abistaja teenus

4.12.23

Kirjeldus

Isikliku abistaja teenus on täisealisele inimesele, kes oma puude tõttu vajavad iseseisvaks toimetulekuks ja osalemiseks ühiskonnas füüsilist kõrval abi. Valdavalt on sihtrühmaks sügava liikumis- ja/või nägemispuudega inimesed. Teenus sobib inimesele, kes on võimeline vastu võtma oma elukorraldust puudutavaid otsuseid ning selgelt ja arusaadavalt juhendama isiklikku abistajat asjaajamise korraldamisel. 

Isiklik abistaja laseb puudega inimesel endal tegutseda, see tähendab, et isiklik abistaja ei aja üksinda inimese asju, vaid inimene ja isiklik abistaja tegutsevad koos. Näiteks võimaldab isiklik abistaja inimesel kasutada matemaatika ülesannete lahendamiseks vajalikke õppevahendeid: avab õpiku õigelt lehelt, abistab lahenduse kirjapanekul, kuid ei lahenda ülesannet tema eest ära. Isikliku abistaja tööülesannete hulka ei kuulu meditsiini- või tervishoiuteenuste, tõlketeenuste, juriidiliste teenuste jmt osutamine, samuti remondi- ja ehitustööde tegemine. Isiklik abistaja aitab teenuse saajat tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes või muudes toetavates tegevustes, milles teenuse saaja vajab juhendamist ja kõrvalabi tema erivajadusest lähtuvalt.

Protsess

1. Võta ühendust Setomaa sotsiaalosakonnaga. Esita vallavalitsusele vormikohane taotlus. Sotsiaaltööspetsialist aitab sind vajadusel selles protsessis. Sobib ka vabas vormis avaldus koos abivajaduse kirjeldusega.

2. Puude olemasolu korral lisa taotlusele juurde Sotsiaalkindlustuameti otsus puude raskusastme kohta.

3. Rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral lisa selle koopia taotlusele juurde.

4. Sotsiaaltööspetsialist teostab kodukülastusel hooldusvajaduse hindamise.

5. Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise, sellest keeldumise, muutmise ja lõpetamise ning hooldajatoetuse maksmisega seonduva otsustab vallavalitsus koostöös sotsiaalosakonnaga 14 tööpäeva jooksul pärast kõigi nõutud dokumentide esitamist taotleja poolt. 

Taotluse vormid

Sotsiaalteenuse taotlemiseks laadige alla vormikohane blankett, mis on kättesaadav SIIT . Täitke vajalikud lahtrid, digiallkirjastage dokument ning saatke aadressile: vald@setomaa.ee 

Vormikohane blankett on olemas ja võimalik paberkandjal esitada ka Setomaa Vallavalitsuses ja teeninduspunktides kohapeal.

Õigusaktid

Setomaa Vallavolikogu "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"

Setomaa Vallavolikogu Projekt "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord

Lisainfo

Sotsiaaltööspetsialist Kaja Rõžikov kaja.rozikov@setomaa.ee, tel: 7954346, 56600390

Sotsiaaltööspetsialist Katre Pinnär katre.pinnar@setomaa.ee, tel: 5086461

Toimetaja: ELEN KOKLA