Jäätmemajandus

7.11.23

Korraldatud jäätmevedu

Jäätmejaamad

Biojäätmete käitlemine ja kompostimine Setomaa vallas

Pakendikonteinerite asukohad

Korraldatud jäätmevedu

Alates 01.10.2020 teostab Räpina  ja Setomaa vallas segaolmejäätmete vedu omavalitsustega sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused. Korraldatud jäätmeveo rakendumisest alates puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus nimetatud piirkonnast korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid koguda ja vedada.

Lepingut on võimalik sõlmida ka posti teel - saada meile oma andmed lepingu sõlmimiseks. Vastavalt saadetud andmetele vormistatakse kliendileping, mis saadetakse kahes eksemplaris soovitud postiaadressil - üks eksemplar palun allkirjastada ja meile tagastada. Korraldatud jäätmeveo rakendumisega seotud

muudatustest saab lähemalt lugeda meie uudiste lehel.

AS Eesti Keskkonnateenused
Lõuna regioon
Klienditeenindus
Tähe 108, 51013 Tartu
Telefon: 738 6700, 1919 (infotelefon) 

www.keskkonnateenused.ee 

e-mail: tartu@keskkonnateenused.ee

Jäätmeveoteenuste hinnakiri

Tagasi algusse

 

Jäätmejaamad

 

Värska jäätmejaam avatud E, K, R 12:00-18:00 L 9:00-15:00    

Hinnakiri

_____________________________

Mikitamäe jäätmejaam avataud K ja R  8:45-11:45 

Hinnakiri

_____________________________

 

Luhamaal, Meremäel ja Obinitsas korraldab AS Eesti Keskkonnateenused iga aastal 3 jäätmeringi, kus võetakse vastu ohtlikke jäätmeid, vanu rehve, elektri- ja elektroonikaseadmed ning nende jäätmeid, vanametalli, puhast lehtklaasi ja kasutuskõlblikku mööblit. Isikut tõendava dokumendi alusel saavad jäätmeid üle anda Setomaa valla elanikud ja kinnistute omanikud, kellel on sõlmitud jäätmeveoleping aktsiaseltsiga Eesti Keskkonnateenused ning kellel pole vedaja ees võlgnevust.

Tagasi algusse

 

Biojäätmete käitlemine ja kompostimine Setomaa vallas

Kindlasti paljusi valla elanikke huvitab juba selle aasta algusest, et kuidas on Setomaa vallas korraldatud biolagunevate jäätmete sorteerimine, üleandmine või komposteerimine ning millised on elanike kohustused.

Üha olulisemaks muutub jäätmete ringlusesse suunamine. Nii ka biolagunevate jäätmete liigiti kogumine annab meile võimaluse toota komposti, mida saab oma aia tarbeks ära kasutada või biogaasi elektri tootmiseks, majapidamiste kütmiseks või hoopis auto kütusena.

Hiljemalt 2023.aasta lõpus peavad kõik kohalikud omavalitsused korraldama biolagunevate jäätmete äravedu, nii ka Setomaa vallas. Vallaelanikel on kaks võimalust: kompostimine või biojäätmete korraldatud äravedu.

Kuidas käib kompostimisest teavitamine?

Kõik elanikud, kes kompostivad peavad esitama avalduse koos pildiga kompostrist. Seda on võimalik teha EVALD-i iseteeninduskeskkonnas (https://evald.ee/setomaavald/app/jaatmekaitlus/).

Vaata kuidas toimub kompostimisest teavitamine:

 

Iseteeninduskeskkonda minnes logi sisse ja vali:

1.Minu jäätmetekkekohad

2.Kompostimine

3.Vali kinnistu, kus kompostid

4.Taotle kompostimist

5.Vali fail (lisa pilt oma kinnistu kompostrist)

6.Kinnitused (tee linnukesed)

7.Esita

Seejärel kontrollib vallaametnik avalduse ning kinnitab kui avaldus vastab nõuetele.

Kellel ei ole võimalust või tekivad muud probleemid iseteeninduskeskkonnas saavad täita biolagunevate jäätmete kompostimise taotluse. See tuleb digiallkirjastada ning juurde peab lisama kompostrist pildi ja seejärel saatma vald@setomaa.ee meilile.

Kellel puudub võimalus arvutit kasutada, saavad täita paberkandjal avalduse Setomaa vallavalitsuse teeninduspunktides.

Kompostimise nõuded vastavalt Setomaa valla jäätmehoolduseeskirjale

  • Elamumaa sihtotstarbega kinnistul tekkivaid biolagunevaid jäätmeid on lubatud kompostida oma kinnistu piirides. Väljaspool oma kinnistut on biolagunevaid jäätmeid lubatud kompostida ainult jäätmeloaga jäätmekäitluskohas.
  • Kinnistul tekkivaid biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid võib kohapeal kompostida ainult selleks ettenähtud, kahjurite, loomade ja lindude eest kaitstud kompostrites.
  • Lahtine kompostiaun ja komposter peavad paiknema vähemalt 1 meetri kaugusel naaberkinnistust, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.
  • Keelatud on kompostida jäätmeid, mis kahjustavad komposti või muudavad selle kasutamiskõlbmatuks. Kompostitav materjal tuleb paigutada, ladustada ja käidelda tervisele ja ümbruskonnale kahjutult ning selliselt, et see ei põhjustaks kahjurite ja haisu levikut.
  • Heitvete kogumis- ja settekaevude setteid ning käimlajäätmeid ei tohi kasutada komposti valmistamiseks ega laotada territooriumile.
  • Ökoloogiliste kuivkäimlate jääkmaterjali võib kasutada komposti valmistamiseks.
  • Biolagunevate jäätmete kompostimisaun peab asuma väljaspool kaevu sanitaarkaitseala.

Lubatud on nii kompostiaun (nö kompostihunnik), lahtine komposter, kinnine komposter kui ka kiirkomposter.

Biolagunevate jäätmete äraveoga liitumine

Setomaa vallas on biolagunevate jäätmete äraveoga kohustatud liituma kortermajad, kus on vähemalt 8 korterit, kinnistud, kus ei komposteerita ning kinnistud, mis ei ole elamumaa sihtotstarbega, kus tekib nädalas enam kui 20kg toidujäätmeid (toitlustusasutused, sh restoran, toitlustusteenust pakkuv ettevõte, lasteaed, kool või haigla).

Alates 2023.a oktoobri lõpust on võimalik sõlmida lepinguid AS Eesti Keskkonnateenustega. Biolagunevate jäätmete vedu hakkab toimuma alates 1.jaanuarist 2024.a.

  • Liigiti kogutavad biojäätmed tuleb mahutisse paigutada paberist või muust biolagunevast materjalist kotti pakendatuna. Biojäätmeid võib paigutada konteinerisse lahtiselt, kui konteiner on vooderdatud biolaguneva kotiga. Biojäätmete mahutisse ei tohi panna kompostimiseks kõlbmatuid jäätmeid.

Tagasi algusse

 

Pakendikonteinerite asukohad

 

Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ ( ETO)

Aadress

Asukoht

Pakendi liik

Maht m3

Värska alevik, Pikk tn 13

Värska gümnaasiumi juures

paber, papp

1,1

Värska alevik, pikk tn 12

Vallamaja juures

paber, papp

1,1

Värska alevik, Järvesuu tn 4

Coopi poe taga

segapakend

2,5

Värska alevik, Järvesuu tn 4

Coopi poe taga

paber, papp

2,5

Värska alevik, Pikk tn 36

Olerexi tankla juures

segapakend

2,5

Väike- Rõsna küla, Sanatooriumi

Värska sanatooriumi juures

segapakend

2,5

Väike- Rõsna küla, Sanatooriumi

Värska Sanatooriumi juures

paber, papp

2,5

Mikitamäe küla, Tobrokamäe tn 1

Mikitamäe jäätmejaama ees

segapakend

2,5

Mikitamäe küla, Tobrokamäe tn 1

Mikitamäe jäätmejaama ees

paber, papp

2,5

Meremäe küla, Kuuse

Meremäe kortermajade juures

segapakend

4,5

Meremäe küla, Kuuse

Meremäe kortermajade juures

paber, papp

4,5

Meremäe küla, Petseri tee 15

Meremäe teeninduspunkti juures

segapakend

2,5

Obinitsa küla, Kooli tn 1

Obinitsa külakeskuse juures

segapakend

4,5 ja 2,5

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO)

Määsi küla, Luhamaa külaplats

Luhamaa külakeskuse kõrval

segapakend

0,66

Obinitsa küla, Kooli tn 1

Obinitsa külakeskuse parklas

segapakend

0,66

Miikse küla, Miikse kalmistu

Miikse kalmistul

segapakend

0,66

Uusvada küla, Teelahkme

Uusvadaseltsimaja juures

segapakend

0,66

Treski küla, Treski peatuse

Treski bussipeatuses

segapakend

1,1

Sesniki küla, Värska- Ulitina tee

Sesniki bussipeatuse taga

segapakend

0,66

Mikitamäe küla, Kooli tn 5

Mikitamäe kooli juures

segapakend

0,66

Laossina küla, Laossina kalmistu

Laossina kalmistu parklas

segapakend

0,66

Värska alevik, Pikk tn 12

Vallamaja juures

segapakend

2x 1,1

Võmmorski küla

Piusa kordoni tee

segapakend

0,66

Eesti Pakendiringlus OÜ

Niitsiku küla, Niitsiku- Sikamäe tee

Niitsiku kõrtsi vastas

segapakend

1,1

Niitsiku küla

Niitsiku alajaam

klaaspakend

1,5

Võõpsu küla, Silla tn 19

Räpina - Värska tee ääres

segapakend

1,1

Võõpsu küla, Silla tn 19

Räpina - Värska tee ääres

klaaspakend

5,0

Matsuri küla, Külakeskuse

Endise külakeskuse juures

klaaspakend

5,0

Matsuri küla, kaupluse

Vammuste tee alguses

segapakend

4,5

Saatse küla, Poe

Saatse poe juures

segapakend

4,5

Saatse küla, Poe

Saatse poe juures

klaaspakend

5,0

Värska alevik, Järvesuu tn 4

Turuplatsil

segapakend

4,5

Värska alevik, Järvesuu tn 4

Turuplatsil

Klaaspakend

5,0

Väiko- Härmä küla, Raja

Piusa puhkekeskuse parklas

Segapakend

1,1

Väiko- Härmä küla, Raja

Piusa puhkekeskuse parklas

Klaaspakend

2,5

 

Tagasi algusse

 

 

Toimetaja: REIN JÄRVELILL