Järelhooldusteenus

4.01.19

Järelhooldusteenuse eesmärk on toetada asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva inimese
iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamist. Teenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist,
mille alusel Setomaa vald tagab inimesele eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja
toetused.

Setomaa vald tagab järelhooldusteenuse asendushooldusel üles kasvanud täisealisele isikule, kes pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkab järgmisel õppeaastal õppimist
kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes
või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes kuni õpingute katkestamise või esmase
õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni, kuid mitte kauem, kui isiku 25-aastaseks
saamiseni.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib tagada järelhooldusteenuse ka mitteõppivale kuni 21-
aastasele asendushooldusel või eestkostel viibinud isikule või kuni 25-aastasele täisealiseks
saamiseni eestkostel viibinud õppivale isikule, kes pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse
omandamist jätkas järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes,
rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja
magistriõppe integreeritud õppes.

Toimetaja: KELLY KITTUS