Koduteenus

4.12.23

Kirjeldus

Koduteenus on inimestele, kes vajavad abistamist kodustes tingimustes, st abi toimingutes, mis on vajalikud kodus elamiseks, kuid mida inimene ilma kõrvalabita sooritada ei suuda, näiteks küttepuude või vee tuppa toomine, abistamine toidu valmistamisel, koristamisel, pesemisel vms. Teenus hõlmab ka abi korraldamist väljaspool inimese kodu, kui see on vajalik tema igapäevaseks toimetulekuks, näiteks poest toidu toomine, saatmine arsti juurde jm.

Protsess

1. Vormikohase taotluse esitamine vallavalitsusele või võta ühendust vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga.

2. Sotsiaaltööspetsialist võtab sinuga ühendust, lepib vajadusel kokku kodukülastuse aja, viib läbi hindamise sinu abivajaduse välja selgitamiseks ja koostab vajadusel sinuga koos hoolduskava.

3. Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest inimese või pere abivajadusele, st hinnatakse millist ja millises ulatuses abi inimene vajab, et tagada tema igapäevane normaalne toimetulek. Sotsiaaltööspetsialist aitab sul jõuda selgusele, milliseid teenused ja toetusi sa vajaksid, et oma eluga paremini toime tulla.

4. Setomaa vallal on õigus võtta sotsiaalteenuse osutamise eest tasu, mille tingimused ja suuruse otsustab omavalitsus.

5. Tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava inimese majanduslikust olukorrast, kuid tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks.

6. Kui inimesel endal puuduvad piisavad rahalised vahendid, peavad teda üldjuhul abistama ülalpidamiskohustusega pereliikmed. Ülalpidamiskohustusega isikud on näiteks abikaasa, täisealine laps, täisealine lapselaps, vanem, vanavanem. Õde, vend, elukaaslane ei ole perekonnaseaduse mõistes ülalpidamiskohustusega isikud.

7. Kui pereliikmed ei ole võimelised lähedast sotsiaalteenuse eest tasumisel abistama, peab kohalik omavalitsus teenuse inimesele igal juhul tagama ning võtma teenuse eest tasumise osaliselt (kasvõi ajutiselt) enda kanda.

8. Vallal on õigus makstud summa hiljem ülalpidamiskohustusega pereliikmetelt tagasi nõuda, kui selgub, et neil on olnud piisavad võimalused oma lähedast teenuse eest tasumisel abistada.

Taotluse vorm

Sotsiaalteenuse taotlemiseks laadige alla vormikohane blankett, mis on kättesaadav SIIT . Täitke vajalikud lahtrid, digiallkirjastage dokument ning saatke aadressile: vald@setomaa.ee 

Vormikohane blankett on olemas ja võimalik paberkandjal esitada ka Setomaa Vallavalitsuses ja teeninduspunktides kohapeal.

Õigusaktid

Setomaa Vallavolikogu "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"

Lisainfo

Sotsiaaltööspetsialist Kaja Rõžikov kaja.rozikov@setomaa.ee, tel: 7954346, 56600390

Sotsiaaltööspetsialist Katre Pinnär katre.pinnar@setomaa.ee, tel: 5086461

Avahooldustöötajad

Ulve Kala (Värska) ulve.kala@setomaa.ee, tel: 53563207

Liina Oinak (Mikitamäe) liina42@hot.ee, tel: 56293443

Valdu Solovjev (Meremäe, Luhamaa), tel: 56940009

Georg Kuningas (Meremäe, Luhamaa), tel: 53471743

Toimetaja: ELEN KOKLA