Kortermaja toetus

Setomaa Vallavalitsus toetab Setomaa valla korteriühistute üldkasutatavate ruumide ning tehnosüsteemide rekonstrueerimist, tuleohutusnõuete tagamist, elukeskkonna parandamist ja atraktiivsemaks muutmist.

Toetatavad on alljärgnevad tegevused:
  1) üldkasutatavate ruumide ja hoone osade rekonstrueerimine;
  2) üldkasutatava infrastruktuuri (kütte-, ventilatsiooni-, vee-, kanalisatsiooni- ja/või elektrisüsteemi) rekonstrueerimine;
  3) parkla ehitamine või laiendamine;
  4) jäätmemajade rajamine (eelistatud mitme korteriühistu koostöö);
  5) mängu- ja/või spordiväljakute, atraktsioonide rajamine/parendamine (eelistatud mitme korteriühistu koostöö);
  6) haljastus ja heakord;
  7) kaasfinantseeringu tagamine Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA toetusmeetmesse.
Uute parklate ja mänguväljakute ehitamisele kohaldatakse ehitusseadustiku sätteid.
 
Toetuse saamiseks peab vallavalitsusele esitama hiljemalt 31. märtsiks 2024 vormikohase taotluse ja järgmised lisadokumendid:
  1) korteriühistu üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust planeeritud tööde teostamiseks;
  2) vähemalt kahelt ettevõtjalt võetud hinnapakkumus teostatavatele töödele ja/või materjalidele;
  3) võimalusel tegevuste illustratiivsed vaated koos selgitusega;
  4) maaomaniku nõusolek, kui soovitakse ehitada ehitis/rajatis võõrale maale.
 
Vallavalitsusel on õigus taotluste esitamise tähtaega pikendada.
 
Korteriühistud võivad taotleda kaasfinantseeringu tagamiseks Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA toetusmeetmesse toetust eelarveaasta kestel ning taotlusi finantseeritakse eelarveliste vahendite olemasolul.
 
Toetuse saaja on kohustatud esitama tehtud tööde kohta vormikohase aruande ja kuludokumendid (arved ja nende tasumist tõendavad dokumendid) ühe kuu jooksul peale toetust saanud tööde teostamist.
 
Täiendav informatsioon: Margery Roosimaa, margery.roosimaa@setomaa.ee