Lapsehoiuteenus

30.06.23

Kirjeldus

Lapsehoiuteenus on lapse seadusliku esindaja toimetulekut, töötamist või lapse erivajadusest tuleneva hoolduskoormuse vähendamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab lapsehoiuteenuse osutaja lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse. Setomaa valla eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse saajaks on laps, kelle enda ja lapsehoiuteenuse osutajaga lepingu sõlminud vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Setomaa vald ja laps on eas, mil vanemal puudub õigus saada vanemahüvitist. Raske ja sügava puudega lapse puhul hinnatakse teenuse vajadust igal lapsel eraldi.

Protsess

1. Vormikohase taotluse esitamine vallavalitsusele või võta ühendust vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga. Esita ka lapse puude olemasolu korral Sotsiaalkindlustusmeti otsus puude raskusastme kohta ja rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral selle koopia.

2. Lastekaitsetöötaja võtab sinuga ühendust ja viib läbi hindamise sinu ja sinu lapse abivajaduse välja selgitamiseks ja koostab vajadusel koostöös sinuga juhtumiplaani.

3. Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest inimese või pere abivajadusele, st hinnatakse millist ja millises ulatuses abi inimene vajab, et tagada tema igapäevane normaalne toimetulek. Lastekaitsetöötaja aitab sul jõuda selgusele, milliseid teenused ja toetusi sa vajaksid, et oma pere eluga paremini toime tulla.

4. Lastekaitsetöötaja aitab sul leida lapsehoiuteenust pakkuvad teenuseosutajad.

Taotluse vorm

Sotsiaalteenuse taotlemiseks laadige alla vormikohane blankett, mis on kättesaadav SIIT . Täitke vajalikud lahtrid, digiallkirjastage dokument ning saatke aadressile: vald@setomaa.ee 

Vormikohane blankett on olemas ja võimalik paberkandjal esitada ka Setomaa Vallavalitsuses ja teeninduspunktides kohapeal.

Õigusaktid

Setomaa Vallavolikogu "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"

Lisainfo

Lastekaitsespetsialist Triinu Limbak triinu.limbak@setomaa.ee, tel: 56293440

Toimetaja: ELEN KOKLA