Lapsehoiuteenus

4.01.19
Lapsehoiuteenus on lapse seadusliku esindaja toimetulekut, töötamist või lapse erivajadusest
tuleneva hoolduskoormuse vähendamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab
lapsehoiuteenuse osutaja lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse. Setomaa valla eelarvest
rahastatava lapsehoiuteenuse saajaks on laps, kelle enda ja lapsehoiuteenuse osutajaga lepingu

sõlminud vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Setomaa vald ja laps on eas,
mil vanemal puudub õigus saada vanemahüvitist. Raske ja sügava puudega lapse puhul
hinnatakse teenuse vajadust igal lapsel eraldi.

Toimetaja: KELLY KITTUS