Lumetõrje teostajad Setomaa valla kohalikel teedel

21.12.23

Lumetõrje teostajad 2023-2024

Piirkond

Teostaja

Kontaktisik

Telefon

E-post

Värska alevik teed

OÜ Setomaa Haldus

Toivo Kruusamäe

5 295 341

haldus@setomaa.ee

Värska alevik tänavad

Tehnitek OÜ

Peeter Kukumägi

53 486 980

tehnitek@gmail.com

Velna ja Väike-Rõsna

Lossisaare OÜ

Erki Saar

53 477 116

erkisaar90@gmail.com

Treski ja Tonja

Müüri Talu OÜ

Kristo Luik

56 225 753

myyri.talu@gmail.com

Saatse ja Korela

Müüri Talu OÜ

Kristo Luik

56 225 753

myyri.talu@gmail.com

Nedsaja ja Kolodavitsa

 

 

 

 

Mikitamäe ja Rõsna

FIE Toomas Toobre

Toomas Toobre

51 906 684

toomastoobre@gmail.com

Võõpsu ja Lüübnitsa

OÜ Mäe Põldur

Mait Poolak

56 918 977

mait.poolak@gmail.com

Niitsiku ja Karisilla

Niitmisteenus OÜ

Kalmer Kütisaar

5 141 270

niitmisteenus@gmail.com

Härma ja Hilana

Alametsa Agro OÜ

Priit Kunnus

53 964 102

priit.kunnus@gmail.com

Rokina ja Obinitsa

Taluveis OÜ

Tauri Talumees

53 339 877

talumees.tauri@gmail.com

Piusa ja Veretinä

 

 

 

 

Meremäe ja Uusvada

LAT Agro OÜ

Mikk Kooser

56 452 682

mikk@lat.ee

Olehkova ja Kuigõ

Priit Rebane FIE

Priit Rebane

53 490 598

priitreps@hot.ee

Miikse ja Kalatsova

Põlgaste talu OÜ

Janek Eerik

5 274 044

polgastetalu@hot.ee

Tsirgu

Põlgaste talu OÜ

Janek Eerik

5 274 044

polgastetalu@hot.ee

Luhamaa

OÜ M.A.O

Keit Kukk

5 256 044

keit.kukk@gmail.com

 

Erateedel valla poolt tasuta lumetõrje teostamiseks peab olema esitatud vallale vastav avaldus. Avalduse vormi leiad siit: Talihoolde teostamise avalduse vorm

Et lumetõrjetööd sujuksid tõrgeteta ning vältimaks tehnika lõhkumist ja kraavi vajumist, palume erateede omanikel tähistada kinnistul paiknevad teeservad, mahasõidud, truubid, ülesõidukohad (nt tokkidega, mille otsad on värvitud või helkurpaelaga seotud). Tähistada ka teeservades olevad väiksemad puud, põõsad, kivid, aiad jms, mis võivad tõrjetööde käigus kannatada saada või tehnikat lõhkuda. Märgistamata objektide kahjustumisel kannab kulud eratee omanik. Teeservadest tuleks võsa ja ülekasvanud puud piirata vähemalt 3,5 m kõrguselt, et hoida ära lumetõrjetehnika kahjustamine. Kohalik omavalitsus ei korralda lumelükkamist ega muud talihooldust erateedel juhul, kui teele on paigaldatud sõitu keelav liiklusmärk (märk nr 311), sissesõitu keelav liiklusmärk (märk nr 331) või mõni muu edasisõitu keelav liiklusmärk või takistus. Teavitussilt ERATEE ei ole sissesõitu keelav märk. Palume liiklusmärgid eemaldada või märkidele peale panna kilekott, et teostataks lumelükkamist.

Lisainformatsiooni lumetõrje teostamise vajaduse kohta esitada majandusspetsialistile Viljo Randoja (tel. 506 3225, e-post: viljo.randoja@setomaa.ee)

 

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED:

Siit leiad vastuse enim küsitud küsimustele.

Mis on riigitee, kohalik tee ja eratee?

Riigitee on riigile kuuluv tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab ja teede korrashoiu eest vastutab Transpordiamet (varasemalt Maanteeamet). Värska ja Mikitamäe piirkonnas on teehooldajaks Trev-2 Grupp AS. Meremäe ja Luhamaa piirkonnas on teehooldajaks Verston OÜ. Probleemidest riigiteel saab teavitada Maanteeinfo numbrile 1247.

Kohalik tee on tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab ja teede korrashoiu eest vastutab kohaliku omavalitsuse üksus. Kohalikud teed on määratud avalikuks kasutamiseks ja need on kantud Setomaa valla kohalike teede registrisse.

Eratee on tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab ja teede korrashoiu (v.a lumetõrje kui on esitatud taotlus vallavalitsusele) eest vastutab kinnistuomanik ise.

 

Millal alustatakse lumelükkamisega?

Lumetõrje töödega alustatakse peale lumesaju või tuisu lõppu platside ja kõnniteede puhul hiljemalt 2 tunni jooksul ning mujal hiljemalt 3 tundi peale vastavasisulise korralduse saamist Tellija esindajalt, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Kui kaua on aega lumelükkamise teostamiseks?

Avalikuks kasutamiseks määratud teedel peab lumetõrje olema kvaliteetselt teostatud hiljemalt 16 tunni jooksul, eriolukorra korral 30 tunni jooksul, kõnniteed ja parklad 5 tunni jooksul peale lumekoristuse algust. Erateedel peab lumetõrje olema kvaliteetselt teostatud hiljemalt 30 tunni jooksul eriolukorra korral 48 tunni jooksul peale lumekoristuse algust.

Eriolukord on tugev lumesadu (üle 10 cm lund 12 tunni jooksul), tuisk kestvusega üle 6 tunni, jäite tekkimine kestvusega üle 4 tunni ja muudest erakordsetest ilmastikunähtustest tingitud teeolude oluline halvenemine. Eriolukorra piirkonna kehtestab tee omanik talihooldust teostava isiku ettepanekul. Vajadusel võrreldakse andmeid lähimate meteoroloogiajaamade andmetega.

Mis järjekorras lumelükkamise teostajad sõiduteid puhastavad?

Tööpäevadel alustatakse lumetõrjetöödega eelisjärjekorras õpilasveo liinide teedel, kindlustades tee läbitavuse vastavalt sõidugraafikule. Valla allasutuste teenindusmaal (koolide-lasteaedade parklad, sissesõiduteed) peavad lumetõrje tööd olema teostatud hommikul kella 7.00-ks. Ülejäänud lumelükkamise marsruudi otsustab Töövõtja. Töövõtja peab teostama lumetõrje töid erinevatel lumelükkamise ringidel vastupidiselt eelmise korra lumelükkamise ringile (Eelmise korra lõpust tuleb järgmise lumelükkamise ringiga alustada).

Millal peaksite kindlasti pöörduma vallavalitsuse ametniku või lumetõrje teostaja poole?

Kui Teie tervislik seisund halveneb järsult ja võib tekkida vajadus kiirabi kutsumiseks. Kui lumelükkamise teostamiseks ettenähtud aja jooksul pole teed lahti lükatud.

Kas vald teostab erateedel lumetõrjet?

Teostab kui eratee omanik on esitanud vallavalitsusele taotluse lumetõrjetööde teostamiseks ning on täidetud Setomaa Vallavolikogu 28.04.2022 otsuses nr 9 ,,Erateedel tasuta talihoolduse kord" toodud tingimused.

Mis kohustused on lumetõrjetööde teostajatel?

Lumetõrjetööde teostaja peab puhastama juurdepääsuteed, tegema ruumi olemasolu korral ümberpööramise koha. Lume sahkamisel värava ette või mahasõiduteele tekkinud lumevall tuleb ära lükata. Riigitee ääres värava esiseid puhastama ei pea. Lumetõrjetööde teostaja ei ole kohustatud puhastama hoovi.

Lumetõrje nõuded Setomaa valla kohalikel teedel ja erateedel

1. Tööde teostamisel juhinduda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 92 „Tee seisundinõuded" vastu võetud 14.07.2015 peatükk 4 „Talihooldus" ja määruse lisadest 6, 7, 8 ning käesoleva tehnilise kirjelduse nõuetest.
2. Teedel lumekihi kriitiline paksus:
2.1. kohev lumi 10 cm;
2.2. sulalumi või lörts 5 cm
3. Lumevallide vahe mõõdetuna tee pinnalt 5 meetrit või kitsamal teel vähemalt sõiduraja laius. Lume- või lörtsikihi paksust arvestatakse kinnisõidetud lumekihi pinnast.
4. Lumetõrje töödega alustatakse peale lumesaju lõppu platside ja kõnniteede puhul hiljemalt 2 tunni jooksul ning mujal hiljemalt 3 tundi peale vastavasisulise korralduse saamist Tellija esindajalt, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Lumetõrje peab olema kvaliteetselt teostatud hiljemalt 16 tunni jooksul, eriolukorra korral 30 tunni jooksul, kõnniteed ja parklad 4 tunni jooksul peale lumekoristuse algust.

5. Tööpäevadel alustatakse lumetõrjetöödega eelisjärjekorras õpilasveo liinide teedel, kindlustades tee läbitavuse vastavalt sõidugraafikule. Valla allasutuste teenindusmaal (koolide-lasteaedade parklad, sissesõiduteed) peavad lumetõrje tööd olema teostatud hommikul kella 7.00-ks.
6. Kui teeolud muutuvad eesmärgiks seatud seisundinõuetest halvemaks eriolukorra tõttu, siis pikeneb hooldetsükli aeg 24 tunni võrra.
6.1. Eriolukord on tugev lumesadu (üle 10 cm lund 12 tunni jooksul), tuisk kestvusega üle 6 tunni, jäite tekkimine kestvusega üle 4 tunni ja muudest erakordsetest ilmastikunähtustest tingitud teeolude oluline halvenemine. Eriolukorra piirkonna kehtestab tee omanik talihooldust teostava isiku ettepanekul. Vajadusel võrreldakse andmeid lähimate meteoroloogiajaamade andmetega.
7. Lume sahkamisel tuleb hoiduda mahasõitude ja suubuvate teede ummistamisest.
8. Erateede omanikud peavad teavitama valla majandusspetsialisti lumetõrje teostamise vajadusest. Talihoolde teostamise avalduse vorm
9. Erateede omanikud peavad puhastama teeservad vähemalt 3,5m kõrguselt ja 2m laiuselt puude okstest, et oleks tagatud lumetõrjetehnika ohutu juurdepääs majapidamistele. Kui seda nõuet ei ole täidetud on lumelükkajal õigus jätta see teelõik lükkamata, tehes hetkeolukorrast pildi.

10. Ilupõõsad, puuistikud, kivid, kanalisatsiooni rajatised, truubid jms tuleb tähistada viisil, et need oleksid nähtavad ka pimedal ajal ning olenemata lumekihi paksusest (nt tähistada helkurribadega, postidega). Märgistamata objektide kahjustumisel kannab kulud kinnistu omanik.
11. Teenuse pakkuja ei ole kohustatud puhastama hoovi.

12. Teenuse pakkuja peab ruumi võimaluse korral puhastama majapidamise juures platsi, mis on vajalik sõiduauto või prügiauto ümberkeeramiseks.
13. Kohalik omavalitsus ei korralda lumelükkamist ega muud talihooldust erateedel juhul, kui teele on paigaldatud sõitu keelav liiklusmärk (märk nr 311), sissesõitu keelav liiklusmärk (märk nr 331) või mõni muu edasisõitu keelav liiklusmärk või takistus. Teavitussilt ERATEE ei ole sissesõitu keelav märk. Palume liiklusmärgid eemaldada või märkidele peale panna kilekott, et teostataks lumelükkamist.

Täiendav info: majandusspetsialist Viljo Randoja
                        tel. 506 3225
                        e-post: viljo.randoja@setomaa.ee

Toimetaja: REIN JÄRVELILL