Lumetõrje teostajad Setomaa valla kohalikel teedel

21.11.22

Piirkond

Teostaja

Kontaktisik

Telefon

E-post

Värska alevik

OÜ Setomaa Haldus

Toivo Kruusamäe

529 5341

haldus@setomaa.ee

Velna ja Väike-Rõsna

FIE Kuuse Aare talu

Aare Kuus

520 5506

aare1954@hot.ee

Treski ja Tonja

Müüri Talu OÜ

Kristo Luik

5622 5753

myyri.talu@gmail.com

Saatse ja Korela

Müüri Talu OÜ

Kristo Luik

5622 5753

myyri.talu@gmail.com

Nedsaja ja Kolodavitsa

Hurmi talu Einar Tobreluts FIE

Einar Tobreluts

5341 4002

einar.tobreluts@gmail.com

Mikitamäe ja Rõsna

FIE Toomas Toobre

Toomas Toobre

5190 6684

toomastoobre@gmail.com

Võõpsu ja Lüübnitsa

Lagepalo OÜ

Veiko Jäämets

513 0915

mtz82@hot.ee

Niitsiku ja Karisilla

Niitmisteenus OÜ

Kalmer Kütisaar

514 1270

niitmisteenus@gmail.com

Härma ja Hilana

Alametsa Agro OÜ

Priit Kunnus

5396 4102

priit.kunnus@gmail.com

Rokina ja Obinitsa

Kuustiku OÜ

Oliver Land

506 6049

oliver.land@mail.ee

Piusa ja Veretinä

Fortis Ager OÜ

Daniel Hakk

5349 7035

daniel.hakk@gmail.com

Meremäe ja Uusvada

Niitsiku Agro OÜ

Sander Kannel

5388 8897

sander.kannel@gmail.com

Olehkova ja Kuigõ

Priit Rebane FIE

Priit Rebane

5349 0598

priitreps@hot.ee

Miikse ja Kalatsova

Põlgaste talu OÜ

Janek Eerik

527 4044

polgastetalu@hot.ee

Tsirgu

Põlgaste talu OÜ

Janek Eerik

527 4044

polgastetalu@hot.ee

Luhamaa

OÜ M.A.O

Keit Kukk

525 6044

keit.kukk@gmail.com

 

Erateedel valla poolt tasuta lumetõrje teostamiseks peab olema esitatud vallale vastav avaldus. Avalduse vormi leiad siit: Talihoolde teostamise avalduse vorm

Et lumetõrjetööd sujuksid tõrgeteta ning vältimaks tehnika lõhkumist ja kraavi vajumist, palume erateede omanikel tähistada kinnistul paiknevad teeservad, mahasõidud, truubid, ülesõidukohad (nt tokkidega, mille otsad on värvitud või helkurpaelaga seotud). Tähistada ka teeservades olevad väiksemad puud, põõsad, kivid, aiad jms, mis võivad tõrjetööde käigus kannatada saada või tehnikat lõhkuda. Märgistamata objektide kahjustumisel kannab kulud eratee omanik. Teeservadest tuleks võsa ja ülekasvanud puud piirata vähemalt 3,5 m kõrguselt, et hoida ära lumetõrjetehnika kahjustamine. Kohalik omavalitsus ei korralda lumelükkamist ega muud talihooldust erateedel juhul, kui teele on paigaldatud sõitu keelav liiklusmärk (märk nr 311), sissesõitu keelav liiklusmärk (märk nr 331) või mõni muu edasisõitu keelav liiklusmärk või takistus. Teavitussilt ERATEE ei ole sissesõitu keelav märk. Palume liiklusmärgid eemaldada või märkidele peale panna kilekott, et teostataks lumelükkamist.

Lisainformatsiooni lumetõrje teostamise vajaduse kohta esitada majandusspetsialistile Lauri Saar (tel. 520 4526, e-post: lauri.saar@setomaa.ee)

 

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED:

Siit leiad vastuse enim küsitud küsimustele.

 

Mis on riigitee, kohalik tee ja eratee?

Riigitee on riigile kuuluv tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab ja teede korrashoiu eest vastutab Transpordiamet (varasemalt Maanteeamet). Värska ja Mikitamäe piirkonnas on teehooldajaks Trev-2 Grupp AS. Meremäe ja Luhamaa piirkonnas on teehooldajaks AS Eesti Teed. Probleemidest riigiteel saab teavitada Maanteeinfo numbrile 1510. Teeolusid on kasulik jälgida Tark Tee portaalist.

 

Kohalik tee on tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab ja teede korrashoiu eest vastutab kohaliku omavalitsuse üksus. Kohalikud teed on määratud avalikuks kasutamiseks ja need on kantud Setomaa valla kohalike teede registrisse. Setomaa valla teederegistris on 332,9 km teid.

Eratee on tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab ja teede korrashoiu eest vastutab kinnistuomanik ise.

 

Millal alustatakse lumelükkamisega?

Lumetõrje töödega alustatakse peale lumesaju või tuisu lõppu platside ja kõnniteede puhul hiljemalt 2 tunni jooksul ning mujal hiljemalt 3 tundi peale vastavasisulise korralduse saamist Tellija esindajalt, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

 

Kui kaua on aega lumelükkamise teostamiseks?

Lumetõrje peab olema kvaliteetselt teostatud hiljemalt 16 tunni jooksul, eriolukorra korral 30 tunni jooksul, kõnniteed ja parklad 4 tunni jooksul peale lumekoristuse algust. Eriolukord on tugev lumesadu (üle 10 cm lund 12 tunni jooksul), tuisk kestvusega üle 6 tunni, jäite tekkimine kestvusega üle 4 tunni ja muudest erakordsetest ilmastikunähtustest tingitud teeolude oluline halvenemine. Eriolukorra piirkonna kehtestab tee omanik talihooldust teostava isiku ettepanekul. Vajadusel võrreldakse andmeid lähimate meteoroloogiajaamade andmetega.

Mis järjekorras lumelükkamise teostajad sõiduteid puhastavad?

Tööpäevadel alustatakse lumetõrjetöödega eelisjärjekorras õpilasveo liinide teedel, kindlustades tee läbitavuse vastavalt sõidugraafikule. Ülejäänud lumelükkamise marsruudi  Töövõtja peab teostama lumetõrje töid erinevatel lumelükkamise ringidel vastupidiselt eelmise korra lumelükkamise ringile (Eelmise korra lõpust tuleb järgmise lumelükkamise ringiga alustada).

Millal peaksite kindlasti pöörduma vallavalitsuse ametniku või lumetõrje teostaja poole?

Kui Teie tervislik seisund halveneb järsult ja võib tekkida vajadus kiirabi kutsumiseks. Kui lumelükkamise teostamiseks ettenähtud aja (tavaolukorras 16 tunni ja eriolukorra puhul 30 tunni) jooksul pole teed lahti lükatud.

 

Kas vald teostab erateedel lumetõrjet?

Teostab siis, kui eratee omanik on teavitanud valda lumelükkamise vajadusest.

 

Mis kohustused on lumetõrjetööde teostajatel?

Lumetõrjetööde teostaja peab puhastama juurdepääsuteed, tegema ruumi olemasolu korral ümberpööramise koha. Lume sahkamisel värava ette või mahasõiduteele tekkinud lumevall tuleb ära lükata. Riigitee ääres värava esiseid puhastama ei pea. Lumetõrjetööde teostaja ei ole kohustatud puhastama hoovi.

 

 

Lumetõrje nõuded Setomaa valla kohalikel teedel ja erateedel

1. Tööde teostamisel juhinduda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 92 „Tee seisundinõuded" vastu võetud 14.07.2015 peatükk 4 „Talihooldus" ja määruse lisadest 6, 7, 8 ning käesoleva tehnilise kirjelduse nõuetest.
2. Teedel lumekihi kriitiline paksus:
2.1. kohev lumi 10 cm;
2.2. sulalumi või lörts 5 cm
3. Lumevallide vahe mõõdetuna tee pinnalt 5 meetrit või kitsamal teel vähemalt sõiduraja laius. Lume- või lörtsikihi paksust arvestatakse kinnisõidetud lumekihi pinnast.
4. Lumetõrje töödega alustatakse peale lumesaju lõppu platside ja kõnniteede puhul hiljemalt 2 tunni jooksul ning mujal hiljemalt 3 tundi peale vastavasisulise korralduse saamist Tellija esindajalt, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Lumetõrje peab olema kvaliteetselt teostatud hiljemalt 16 tunni jooksul, eriolukorra korral 30 tunni jooksul, kõnniteed ja parklad 4 tunni jooksul peale lumekoristuse algust.

5. Tööpäevadel alustatakse lumetõrjetöödega eelisjärjekorras õpilasveo liinide teedel, kindlustades tee läbitavuse vastavalt sõidugraafikule. Valla allasutuste teenindusmaal (koolide-lasteaedade parklad, sissesõiduteed) peavad lumetõrje tööd olema teostatud hommikul kella 7.00-ks.
6. Kui teeolud muutuvad eesmärgiks seatud seisundinõuetest halvemaks eriolukorra tõttu, siis pikeneb hooldetsükli aeg 24 tunni võrra.
6.1. Eriolukord on tugev lumesadu (üle 10 cm lund 12 tunni jooksul), tuisk kestvusega üle 6 tunni, jäite tekkimine kestvusega üle 4 tunni ja muudest erakordsetest ilmastikunähtustest tingitud teeolude oluline halvenemine. Eriolukorra piirkonna kehtestab tee omanik talihooldust teostava isiku ettepanekul. Vajadusel võrreldakse andmeid lähimate meteoroloogiajaamade andmetega.
7. Lume sahkamisel tuleb hoiduda mahasõitude ja suubuvate teede ummistamisest.
8. Erateede omanikud peavad teavitama valla majandusspetsialisti lumetõrje teostamise vajadusest. Talihoolde teostamise avalduse vorm
9. Erateede omanikud peavad puhastama teeservad vähemalt 3,5m kõrguselt ja 2m laiuselt puude okstest, et oleks tagatud lumetõrjetehnika ohutu juurdepääs majapidamistele. Kui seda nõuet ei ole täidetud on lumelükkajal õigus jätta see teelõik lükkamata, tehes hetkeolukorrast pildi.

10. Ilupõõsad, puuistikud, kivid, kanalisatsiooni rajatised, truubid jms tuleb tähistada viisil, et need oleksid nähtavad ka pimedal ajal ning olenemata lumekihi paksusest (nt tähistada helkurribadega, postidega). Märgistamata objektide kahjustumisel kannab kulud kinnistu omanik.
11. Teenuse pakkuja ei ole kohustatud puhastama hoovi.

12. Teenuse pakkuja peab ruumi võimaluse korral puhastama majapidamise juures platsi, mis on vajalik sõiduauto või prügiauto ümberkeeramiseks.
13. Kohalik omavalitsus ei korralda lumelükkamist ega muud talihooldust erateedel juhul, kui teele on paigaldatud sõitu keelav liiklusmärk (märk nr 311), sissesõitu keelav liiklusmärk (märk nr 331) või mõni muu edasisõitu keelav liiklusmärk või takistus. Teavitussilt ERATEE ei ole sissesõitu keelav märk. Palume liiklusmärgid eemaldada või märkidele peale panna kilekott, et teostataks lumelükkamist.

Täiendav info: majandusspetsialist Lauri Saar
                        tel. 520 4526
                        e-post: lauri.saar@setomaa.ee

Toimetaja: REIN JÄRVELILL