Sotsiaaltransporditeenus

4.01.19
Sotsiaaltransporditeenus on inimesele, kes vajab töötamiseks, õppimiseks või avalike
teenuste kasutamiseks transporti, kuid kelle erivajadus takistab isikliku või ühissõiduki
kasutamist.
Sotsiaaltransporditeenus on vajalik juhtudel, kui inimesel ei ole võimalik kasutada
ühistransporti või isiklikku sõiduautot, näiteks puudub ratastooliga sisenemise võimalus bussi
või rongi, liikumis- või nägemiskahjustuse tõttu ei saa inimene juhtida isiklikku
sõiduvahendit. Teenuse kaudu tagatakse inimesele transpordivahend, mis vastab tema
vajadustele, näiteks transpordivahend, mis on kohandatud ratastooliga sisenemiseks. Teenuse
eesmärk on toetada puudega inimeste või nende hooldajate töötamist ja õppimist, samuti
nende iseseisvat elu ja ühiskonnaelus osalemist. Kohalik omavalitsus võib
sotsiaaltransporditeenust pakkuda ka laiemale sihtrühmale, näiteks eakatele, riskiperedele jt,
kellel puuet määratud ei ole, kuid kelle ühiskonnaelus osalemine võib eri põhjustel olla
takistatud.
Toimetaja: KELLY KITTUS