Täisealise isiku hooldus

4.12.23

Kirjeldus

Täisealise isiku hooldus on inimesele, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded. Üldjuhul abistab hooldaja inimest nendes toimingutes, milles inimene kõrvalabi vajab. Näiteks toidu valmistamisel, pesemisel, saadab inimest arsti juurde, abistab majapidamistoimingutes jms. Inimesel on võimalik valida hooldajaks inimene, keda ta usaldab, näiteks tuttav või hea naaber, kes on sobiv hooldaja ülesandeid täitma. Kui inimene ise sobivat hooldajat ei leia, peab selle tagama kohalik omavalitsus. Hoolduse ja hooldaja saab määrata ainult hooldust vajava inimese nõusolekul.

Setomaa vald maksab täisealise inimese hooldajale toetust, mille suurus sõltub omavalitsuse poolt kehtestatud tingimustest. Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise eesmärgiks on vajaliku abi tagamine isikutele, kes vaimse või kehalise puude või hooldusvajaduse tõttu vajavad abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

Protsess

1. Võta ühendust Setomaa sotsiaalosakonnaga. Esita vallavalitsusele vormikohane taotlus. Sotsiaaltööspetsialist aitab sind vajadusel selles protsessis.

2. Puude olemasolu korral lisa taotlusele juurde Sotsiaalkindlustuameti otsus puude raskusastme kohta.

3. Rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral lisa selle koopia taotlusele juurde.

4. Sotsiaaltööspetsialist teostab kodukülastusel hooldusvajaduse hindamise.

5. Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise, sellest keeldumise, muutmise ja lõpetamise ning hooldajatoetuse maksmisega seonduva otsustab vallavalitsus koostöös sotsiaalosakonnaga 14 tööpäeva jooksul pärast kõigi nõutud dokumentide esitamist taotleja poolt. 

Taotluse vormid

Sotsiaalteenuse taotlemiseks laadige alla vormikohane blankett, mis on kättesaadav SIIT . Täitke vajalikud lahtrid, digiallkirjastage dokument ning saatke aadressile: vald@setomaa.ee 

Vormikohane blankett on olemas ja võimalik paberkandjal esitada ka Setomaa Vallavalitsuses ja teeninduspunktides kohapeal.

Õigusaktid

Setomaa Vallavolikogu "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"

Setomaa Vallavolikogu Projekt "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord

Lisainfo

Sotsiaaltööspetsialist Kaja Rõžikov kaja.rozikov@setomaa.ee, tel: 7954346, 56600390

Sotsiaaltööspetsialist Katre Pinnär katre.pinnar@setomaa.ee, tel: 5086461

Avahooldustöötajad

Ulve Kala (Värska) ulve.kala@setomaa.ee, tel: 53563207

Liina Oinak (Mikitamäe) liina42@hot.ee, tel: 56293443

Valdu Solovjev (Meremäe, Luhamaa), tel: 56940009

Georg Kuningas (Meremäe, Luhamaa), tel: 53471743

 

Toimetaja: ELEN KOKLA