Täisealise isiku hooldus

4.01.19

Täisealise isiku hooldus on inimesele, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma
õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks
hooldava isiku ülesanded. Üldjuhul abistab hooldaja inimest nendes toimingutes, milles
inimene kõrvalabi vajab. Näiteks toidu valmistamisel, pesemisel, saadab inimest arsti juurde,
abistab majapidamistoimingutes jms. Inimesel on võimalik valida hooldajaks inimene, keda ta
usaldab, näiteks tuttav või hea naaber, kes on sobiv hooldaja ülesandeid täitma. Kui inimene
ise sobivat hooldajat ei leia, peab selle tagama kohalik omavalitsus. Hoolduse ja hooldaja saab
määrata ainult hooldust vajava inimese nõusolekul.

Setomaa vald maksab täisealise inimese hooldajale toetust, mille suurus sõltub omavalitsuse
poolt kehtestatud tingimustest.

Toimetaja: KELLY KITTUS