Tugiisikuteenus

4.01.19

Tugiisikuteenus on inimesele, kes vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või
tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral
kõrvalabi. Osutatav abi seisneb inimese jõustamises, suurema iseseisvuse ja omavastutuse
võime arendamises juhendamise, julgustamise ja motiveerimise kaudu.

Tugiisik ei ole hooldaja ja hooldustoimingud puhtalt hooldamise eesmärgil ei kuulu tugiisiku
töö hulka. Tugiisik töötab inimese igapäevases elukeskkonnas (milleks võib olla ka
hoolekandeasutus), kuid võib inimesega kohtuda ka mujal, ning olla talle saatjaks
ametiasutustes. Tugiisik võib inimest aidata enda sarnaseid elukogemusi jagades või olla
kontaktisik abi vajava inimese ja teiste abi osutajate vahel. Õiguste teostamine täiskasvanu
puhul tähendab näiteks õigust taotleda toetusi ja sotsiaalteenuseid või kasutada avalikke
teenuseid. Kui tugiisiku kliendiks on laps, seisneb abi lapse arengu toetamises. Kui kliendiks
on last kasvatav täiskasvanu, jõustab tugiisik vanemat, kuidas tagada lapse hooldamine ning
turvaline ja toetav kasvukeskkond.

Toimetaja: KELLY KITTUS