Turvakoduteenus

4.12.23

Kirjeldus

Turvakoduteenus on lapsele, lastega perele või täiskasvanule, kes ajutiselt vajavad turvalist elukohta. Teenus peab olema kättesaadav ka neile, kes on langenud füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks lähisuhtes ning kellel ei ole kasutada muud turvalist kohta.

Turvakoduteenuse raames tagatakse abivajajale ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Ajutise eluaseme tagamise all mõeldakse voodikoha, pesemisvõimaluse (pesupesemine, isikliku hügieeni toimingud), laste puhul mängimis- ja õppimisvõimaluste jms tagamist. Esmase abi all mõeldakse inimesele toidu, riiete, peavarju ja hoolitsuse ning vajaduse korral esmase meditsiinilise või kriisiabi võimaldamist.

Turvakodult ei eeldata ilmtingimata õe või arsti olemasolu, kuid turvakodutöötaja peab vajaduse korral kutsuma abivajavale inimesele kiirabi või võimaluse korral võtma ühendust inimese perearstiga. Turvakoduteenus sooviva inimese esmast abivajadust hindab turvakodu töötaja. Vajaduse korral suunab turvakodu töötaja inimese psühholoogi juurde, kes pakub professionaalset psühholoogilist nõustamist.

Protsess

1. Võta ühendust vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga. Esita vormikohane taotlus, sobib ka vabas vormis esitatud taotlus. Spetsialist aitab sind vajadusel selles protsessis.

2. Sotsiaaltööspetsialist viib läbi abivajaduse hindamise. Vajadusel koostöös lastekaitsetöötajaga.

3. Teenuse määramise, rahastamise, teenuse määramisest keeldumise, muutmise ja lõpetamise otsustab vallavalitsus koostöös sotsiaalosakonnaga 14 tööpäeva jooksul alates viimase nõuetekohase dokumendi saamisest hinnates kaalutlusõiguse alusel taotluse põhjendatust ja taotlusele lisatud dokumente.

4. Vajadusel osutatakse teenuse taotlejale teenust vältimatu sotsiaalabina koheselt.

6. Teenus määratakse tähtajaliselt.

7. Täiskasvanud teenuse saaja viibimisel teenusel rohkem kui ühe ööpäeva, sõlmitakse teenuse saaja ja teenuse osutaja vahel teenuse osutamise leping

Taotluse vorm

Sotsiaalteenuse taotlemiseks laadige alla vormikohane blankett, mis on kättesaadav SIIT . Täitke vajalikud lahtrid, digiallkirjastage dokument ning saatke aadressile: vald@setomaa.ee 

Vormikohane blankett on olemas ja võimalik paberkandjal esitada ka Setomaa Vallavalitsuses ja teeninduspunktides kohapeal.

Õigusaktid

Setomaa Vallavolikogu "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"

Lisainfo

Lastekaitsespetsialist Triinu Limbak triinu.limbak@setomaa.ee, tel: 56293440

Sotsiaaltööspetsialist Kaja Rõžikov kaja.rozikov@setomaa.ee, tel: 7954346, 56600390

Sotsiaaltööspetsialist Katre Pinnär katre.pinnar@setomaa.ee, tel: 5086461

Toimetaja: ELEN KOKLA