Vabad töökohad

23.10.20

Setomaa Vallavalitsus pakub tööd HALDUSSPETSIALISTILE

Töökoha asukoht: Võru maakond, Setomaa vald, Värska

Tööaeg: täistööaeg

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Tööülesanded:

Valla majandustegevuste haldamine, vallavara hoolduse, remondi ja haljastuse korraldamine, hulkuvate lemmikloomade püüdmise ja pidamise korraldamine, valla suurürituste korraldamises osalemine. Veab eest vallas toimuvaid talgupäevi ja vastutab valla üldise heakorrastatuse eest.

Nõuded kandidaadile:

 • vähemalt keskharidus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • Eesti Vabariigi põhiseaduse, kodanike põhiõiguste ja -vabaduste ning avaliku halduse organisatsiooni tundmine;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning oma töövaldkonda reguleerivate õigustloovate aktide tundmine ning oskus neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt rakendada;
 • teenistusülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, interneti, vajalike andmekogude, registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasutamise oskus;
 • isikuomadustest on nõutavad kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt oma pädevuse piires vastu otsuseid, võime neid põhjendada arusaadavalt ja ühetaoliselt ja vastutada nende eest; algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel ning võime töötada iseseisvalt; hea suhtlemis- ja koostööoskus, tasakaalukus, pingetaluvus, tolerantsus ja sõbralikkus.

Kandideerimise info:

Avaldus ja CV koos haridust tõendavate dokumentidega ning võimaliku tööle asumise ajaga palume saata 28. oktoobriks 2020 e-postiga vald@setomaa.ee või kirjaga Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond 64001.

Lisainfo: vallavanem Raul Kudre, tel 525 6695, raul.kudre@setomaa.ee

 

Värska Gümnaasium ootab oma toredasse kooliperre hakkajat sekretäri. 

Tööaeg:                      osaline, 0,5 ametikohta
Töösuhte kestus:        tähtajatu
Tööle asumise aeg:     23.11.2020

Tööülesanded

 • Kooli asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamine (dokumendi loomine, registreerimine edastamine, säilitamine)
 • Töö erinevate andmebaasidega ja nende administreerimine
 • Personalitöö korraldamine
 • Suhtlemine kooli personali, õpilaste ja lastevanematega

Ootused kandidaadile

 • Vähemalt üldkesk- või kutsekeskharidus,  soovitav erialane haridus või selle omandamine
 • Soovitav sekretäritöö kogemus
 • Väga hea eesti keele oskus (kõnes ja kirjas)
 • Hea arvutikasutamise oskus (Excel, Word, Outlook)
 • Tööülesannete edukaks täitmiseks vajalikud isikuomadused: väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, usaldusväärsus, vastutustunne, korrektsus ja täpsus, algatusvõime
 • Soov töötada koolis ja valmisolek uute oskuste omandamiseks

Pakume

 • Huvitavat ja vaheldusrikast tööd
 • Paindlikku tööaega ja kodukontoris töötamise võimalust
 • Õppimis- ja arenemisvõimalust
 • Toredaid ja toetavaid kolleege
 • Võimalust panustada kooli arengusse

Haridust tõendava dokumendi koopia, motiveeritud avaldus ja CV palume saata hiljemalt 13. novembriks 2020 e-posti aadressil kool@varskakool.ee.

Lisainfo: tel 513 4782 (direktor)