Vabad töökohad

14.05.19

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Meremäe Kooli direktori ametikoha täitmiseks

Meremäe Kool on Setomaa Vallavalitsuse hallatav munitsipaalkool, mille tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus ja põhikool. Meremäe Koolis on 1.-9. klass ja kaks lasteaia liitrühma 1,5–7-aastastele lastele, liitrühmadest üks asub Obinitsa külakeskuse ruumides.

Direktori tööülesanneteks on tagada  õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning üldine areng. Valituks osutunud kandidaadiga sõlmitakse tähtajatu tööleping. Tööle asumise aeg hiljemalt 01. august 2019. a.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõike 1 nõuetele;
 • magistrikraad või selle vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise ning õpikeskkonna kujundamise valdkonnas;
 • teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest.

 

Edukal kandidaadil on:

 • teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • vastutustunne, korrektsus, täpsus;
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus;
 • analüüsi- ja planeerimisoskus;
 • loovus ja algatusvõime;
 • heal tasemel arvuti kasutamise ja dokumentide koostamise oskus;
 • vähemalt ühte võõrkeele valdamise oskus heal tasemel.

 

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik motiveeritud avaldus ametikohale asumiseks;
 • elulookirjeldus;
 • kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
 • nägemus (soovitavalt kuni 3600 tähemärki koos tühikutega) oma tööst Meremäe Kooli juhina;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

 

Dokumendid palume saata hiljemalt 16.06.2019 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@setomaa.ee, märgusõnaga „Meremäe Kooli direktori konkurss".

Kontaktisik: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, tel: +372 5855 2772

 

Setomaa valla koolid ootavad oma ridadesse järgmiseid õpetajaid

Värska Gümnaasium

 • kunstiõpetus ja kunstiajalugu - 0,26 ametikohta
 • vene keel - 0,75 ametikohta
 • käsitöö ja kodundus - 0,3 ametikohta
 • majandusõpetus - 0,2 ametikohta (käsunduslepinguga, alates 01.09.2019)
 • õppealajuhataja 1,0 ametikohta (tööle asumise aeg: 19.08.2019)

 

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 12.06.2019 digitaalallkirjastatult e-posti aadressil kool@varskakool.ee

Lisainfo: tel. +372 513 4782

 

Mikitamäe Kool

 • eesti keele asendusõpetaja - 0,6 ametikohta
 • kehaline kasvatus - 0,4 ametikohta
 • ajalugu - 0,25 ametikohta
 • ühiskonnaõpetus - 0,1 ametikohta
 • klassiõpetaja - 0,6 ametikohta
 • kunstiõpetus - 0,1 ametikohta
 • käsitöö ja kodundus - 0,25 ametikohta
 • keemia - 0,08 ametikohta
 • füüsika - 0,08 ametikohta
 • loodusõpetus - 0,2 ametikohta
 • geograafia - 0,2 ametikohta
 • bioloogia - 0,2 ametikohta
 • inimeseõpetus - 0,08 ametikohta

 

Töö eripäraks õpetamine liitklassides!

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 12.06.2019 digitaalallkirjastatult e-posti aadressil mikitamae.kool@setomaa.ee

Lisainfo: tel. +372 5332 0687

 

Meremäe Kool

 • muusikaõpetus – 1,0 ametikohta
 • töö- ja tehnoloogiaõpetus
 • matemaatika
 • ajalugu
 • ühiskonnaõpetus
 • kehaline kasvatus

 

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 12.06.2019 digitaalallkirjastatult e-posti aadressil meremae.kool@setomaa.ee

Lisainfo: tel. +372 5855 2772

 

Setomaa vallavalitsus pakub tööd ehitus- ja maaspetsialistile 

Ehitus- ja maaspetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on ehitusalase tegevuse korraldamine, toimingud ehitisregistris, MAKIS infosüsteemis, ADS-süsteemis, kodanike nõustamine.

Nõuded kandidaadile

Töökogemus sarnasel ametikohal vähemalt 2 aastat

Hariduskogemus: rakenduskõrgharidus

Keeleoskus eesti keel - C2

Muud nõuded
• Eesti Vabariigi põhiseaduse, kodanike põhiõiguste ja -vabaduste ning avaliku halduse organisatsiooni tundmine;
• kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning oma töövaldkonda reguleerivate õigustloovate aktide tundmine ning oskus neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt rakendada;
• teenistusülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, interneti, vajalike andmekogude, registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasutamise oskus;
• isikuomadustest on nõutavad kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt oma pädevuse piires vastu otsuseid, võime neid põhjendada arusaadavalt ja ühetaoliselt ja vastutada nende eest; algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel ning võime töötada iseseisvalt; hea suhtlemis- ja koostööoskus, tasakaalukus, pingetaluvus, eetilisus, tolerantsus ja sõbralikkus.

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus vastavas valdkonnas
 • B-kategooria juhiluba

Omalt poolt pakume

• Võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd Setomaal
• head töökeskkonda
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda.

Töökoha andmed
Töökoha asukoht
Võru maakond, Setomaa vald, Värska alevik

Tööaeg
Täistööaeg

Töösuhte kestus
Tähtajatu

Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info
Avaldus ja CV koos haridust tõendava dokumendiga ning võimaliku tööle asumise ajaga palume saata 19. maiks 2019 e-postiga vald at setomaa.ee või kirjaga Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa.
Lisainfo: majandus- arendusosakonna juhataja Erika Joonas, e-post erika.joonas@setomaa.ee.

Kandideerimise tähtaeg
19.05.2019

Vajalikud dokumendid
CV

Kontakt
Martin Sulp, Vallasekretär, telefon: 5133960, e-post: martin.sulp@setomaa.ee

 

Meremäe Kool kuulutab välja konkursi koka ja lasteaiaõpetaja abi ametikohale

KOKK (1,0 ametikohta)

Koka põhitöö on toidu valmistamine kolmeks toidukorraks menüü alusel lasteaiale, koolile ja hooldekodule.

Töö kirjeldus

toidu valmistamine

köögi igapäevase töö organiseerimine ning juhtimine (köögi meeskonda kuulub 2 koka abi)

menüüde koostamine

kauba tellimine

köögiga seonduva dokumentatsiooni haldamine

uute menüüde koostamine

puhtuse ja korra tagamine köögis

 

Nõudmised kandidaadile

omab erialast haridust

omab töökogemust kokandusvallas

kohusetundlik

vastutustundlik

koostöövalmis

hea pingetaluvusega

on algatusvõimeline ja loominguline

hindab oma kaastöötajaid ja austab neid

 

Meremäe Kool pakub

töökohta kaasaegses köögis

sõbralikku kollektiivi

toetavat meeskonda

tööd esmaspäevast reedeni

Tööle asumine alates 01.06.2019.

 

Kandideerimiseks saata avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 26. maiks 2019 aadressile meremae.kool@setomaa.ee

Kandideerimist ja sisulist tööd puudutav info direktori kohusetäitjalt telefonil 5198 6373

 

 

LASTEAIAÕPETAJA ABI (0,75 ametikohta)

Töö kirjeldus

Igapäevane laste eest hoolitsemine, lasteaiaõpetaja abistamine, puhtuse hoidmine rühmaruumides, lastele toidu serveerimine.

 

Nõudmised kandidaadile

keskharidus

kohusetundlik

vastutustundlik

koostöövalmis

sõbralik

abivalmis

tahe töötada väikelastega

meeskonnatöö oskus

 

Meremäe Kool pakub

kaasaegseid töötingimusi

enesearendamise võimalusi

sõbralikku ja meeldivat kollektiivi

tööd esmaspäevast reedeni

Tööle asumine alates 01.06.2019.

Kandideerimiseks saata avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 26. maiks 2019 aadressile meremae.kool@setomaa.ee

Kandideerimist ja sisulist tööd puudutav info direktori kohusetäitjalt telefonil 5198 6373