Varjupaigateenus

4.01.19

Varjupaigateenus on vältimatut abi vajavale täisealisele inimesele, kes abi saamata võib
sattuda elu ja tervist ohustavasse olukorda. Teenust võivad vajada näiteks
perevägivallaohvrid, kodutud, kuid ka inimene, kes on bussist maha jäänud ning kellel
puuduvad rahalised vahendid hotellis ööbimiseks. Teenuse raames peab abi vajavale
inimesele olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalused ja turvaline keskkond.

Varjupaigas peab olema personal, kes on pädev hindama tekkinud olukordi ning vajaduse
korral neile reageerima, näiteks kutsuma kiirabi, politsei. Kui inimene viibib abivajamise
hetkel väljaspool oma rahvastikuregistrijärgset kohalikku omavalitsust, peab
varjupaigateenust kui vältimatut abi korraldama see kohalik omavalitsus, kelle
haldusterritooriumil inimene hetkel viibib. Kohalik omavalitsus peab varjupaigateenuse
saajale pakkuma nõustamist ja abi toimetulekut takistavate probleemide lahendamiseks,
näiteks võimalust taotleda toimetulekutoetust, osutama abi dokumentide taotlemisel jmt.
Varjupaigateenus on ajutine abimeede.

Tulenevalt inimese vanusest, east, terviseseisundist jms võib ta ajutiselt teenuselt edasi liikuda
sotsiaaleluruumi, vabaturu üürieluruumi või ka ööpäevaringsele hooldusteenusele.

Toimetaja: KELLY KITTUS