Varjupaigateenus

4.12.23

Kirjeldus

Varjupaigateenus on vältimatut abi vajavale täisealisele inimesele, kes abi saamata võib sattuda elu ja tervist ohustavasse olukorda. Teenust võivad vajada näiteks perevägivallaohvrid, kodutud, kuid ka inimene, kes on bussist maha jäänud ning kellel puuduvad rahalised vahendid hotellis ööbimiseks. Teenuse raames peab abi vajavale inimesele olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalused ja turvaline keskkond.

Varjupaigas peab olema personal, kes on pädev hindama tekkinud olukordi ning vajaduse korral neile reageerima, näiteks kutsuma kiirabi, politsei. Kui inimene viibib abivajamise hetkel väljaspool oma rahvastikuregistrijärgset kohalikku omavalitsust, peab varjupaigateenust kui vältimatut abi korraldama see kohalik omavalitsus, kelle haldusterritooriumil inimene hetkel viibib. Kohalik omavalitsus peab varjupaigateenuse saajale pakkuma nõustamist ja abi toimetulekut takistavate probleemide lahendamiseks, näiteks võimalust taotleda toimetulekutoetust, osutama abi dokumentide taotlemisel jmt.

Varjupaigateenus on ajutine abimeede. Varjupaigateenus on üldjuhul ööbimisteenus. Vastavalt vajadusele võib teenuse osutamine olla korraldatud kogu ööpäev (kooskõlastatult sotsiaaltööspetsialistiga).

Tulenevalt inimese vanusest, east, terviseseisundist jms võib ta ajutiselt teenuselt edasi liikuda sotsiaaleluruumi, vabaturu üürieluruumi või ka ööpäevaringsele hooldusteenusele.

Protsess

1. Võta ühendust vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga. Esita vormikohane taotlus, sobib ka vabas vormis esitatud taotlus. Sotsiaaltööspetsialist aitab sind vajadusel selles protsessis.

2. Sotsiaaltööspetsialist viib läbi abivajaduse hindamise.

3. Teenuse määramise, rahastamise, teenuse määramisest keeldumise, muutmise ja lõpetamise otsustab vallavalitsus koostöös sotsiaalosakonnaga 14 tööpäeva jooksul alates viimase nõuetekohase dokumendi saamisest hinnates kaalutlusõiguse alusel taotluse põhjendatust ja taotlusele lisatud dokumente.

4. Vajadusel osutatakse teenuse taotlejale teenust vältimatu sotsiaalabina koheselt.

6. Teenus määratakse tähtajaliselt.

7. Täiskasvanud teenuse saaja viibimisel teenusel rohkem kui ühe ööpäeva, sõlmitakse teenuse saaja ja teenuse osutaja vahel teenuse osutamise leping

Taotluse vorm

Sotsiaalteenuse taotlemiseks laadige alla vormikohane blankett, mis on kättesaadav SIIT . Täitke vajalikud lahtrid, digiallkirjastage dokument ning saatke aadressile: vald@setomaa.ee 

Vormikohane blankett on olemas ja võimalik paberkandjal esitada ka Setomaa Vallavalitsuses ja teeninduspunktides kohapeal.

Õigusaktid

Setomaa Vallavolikogu "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"

Lisainfo

Sotsiaaltööspetsialist Kaja Rõžikov kaja.rozikov@setomaa.ee, tel: 7954346, 56600390

Sotsiaaltööspetsialist Katre Pinnär katre.pinnar@setomaa.ee, tel: 5086461
Toimetaja: ELEN KOKLA