Võlanõustamisteenus

4.12.23

Kirjeldus

Võlanõustamisteenus on inimesele, kes vajab abistamist oma varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel, nõuete rahuldamisel ning muude võlgnevusega seotud probleemide lahendamisel. Ühtlasi on teenuse eesmärk ennetustöö ehk inimese toimetulekuvõime tugevdamise kaudu vältida uute võlgade teket.

Teenuse raames aidatakse inimesel teadvustada ülemäärase võlgnevuse põhjuseid ja tagajärgi ning õpetatakse teda tulevikus uusi võlgnevusi vältima. Esmatasandi võlanõustamist osutab sageli kohaliku omavalitsuse sotsiaaltööspetsialist muu abistamise raames.

Protsess

1. Vormikohase taotluse esitamine vallavalitsusele või võta ühendust vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga. Sotsiaaltööspetsialist aitab sind selles protsessis.

2. Sotsiaaltööspetsialist hindab sinu abivajaduse koostöös sinuga.

3. Võlanõustamisteenuse korraldamiseks selgitab sotsiaaltööspetsialist välja sobiva teenuse osutaja ja suunab teenuse saaja vastavale teenusele.

4. Võlanõustamisteenuse osutamise, osutamisest keeldumise, muutmise ja lõpetamise otsustab sotsiaaltööspetsialist, kes hindab kaalutlusõiguse alusel taotluse põhjendatust ja taotlusele lisatud dokumente ning teeb otsuse 14 tööpäeva jooksul alates viimase nõuetekohase dokumendi saamisest.

5. Sotsiaaltööspetsialistil on vajadusel õigus suunata taotlus otsustamiseks Setomaa Vallavalitsuse alatisele sotsiaalkomisjonile.

6. Teenuse saajale on esmane nõustamine ametiasutuses üldjuhul tasuta.

7. Teenuse osutaja võib teenuse saajalt võtta osutatava teenuse eest tasu. Võetava tasu suurus oleneb teenuse mahust ja maksumusest ning teenuse saaja ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

8. Juhul, kui teenuse saaja ei ole võimeline teenuse eest täies ulatuses tasuma, on teenuse saajal õigus teha vallavalitsuse sotsiaalosakonnale taotlus teenuse eest tasumise toetuse saamiseks.

Taotluse vorm

Sotsiaalteenuse taotlemiseks laadige alla vormikohane blankett, mis on kättesaadav SIIT . Täitke vajalikud lahtrid, digiallkirjastage dokument ning saatke aadressile: vald@setomaa.ee 

Vormikohane blankett on olemas ja võimalik paberkandjal esitada ka Setomaa Vallavalitsuses ja teeninduspunktides kohapeal.

Õigusaktid

Setomaa Vallavolikogu "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"

Lisainfo

Sotsiaaltööspetsialist Kaja Rõžikov kaja.rozikov@setomaa.ee, tel: 7954346, 56600390

Sotsiaaltööspetsialist Katre Pinnär katre.pinnar@setomaa.ee, tel: 5086461

Toimetaja: ELEN KOKLA