Avalikustatud on Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad"

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ kuuendast peatükist tulenevalt koostatakse Võru maakonna arengustrateegias kokkulepitud valdkondlike eesmärkide täitmiseks vastavad tegevuskavad.

Tegevuskavad on kokkuvõetud Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisas 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad". Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad" avati muutmiseks 2020. aasta augustis paralleelselt kohalike omavalitsuste arengukavade muutmise protsessiga. SA Võrumaa Arenduskeskus on küsinud maakonna kohalikelt omavalitsustelt ja partneritelt ettepanekuid arengustrateegia tegevuskava muutmiseks, sh tagasiside selles osas, millised tegevused on lõppenud, millised tegevused jätkuvad ja millised on uued lisanduvad tegevused. SA Võrumaa Arenduskeskus on kohalike omavalitsuste poolt esitatud muudatusettepanekud arengustrateegia tegevuskavasse sisse viinud.

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-i 374 lg 5 avalikustab Setomaa Vallavalitsus maakonna arengustrateegia tegevuskava eelnõu valla veebilehel 19. veebruarist kuni 7. märtsini 2021.

Võru maakonna arengustrateegia tegevuskava on kättesaadav SIIN.

Avalikul väljapaneku raames saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid esitada kuni 7. märtsini 2021 e-posti aadressil arenduskeskus@vorumaa.ee

Küsimuste korral võta ühendust:

Aivar Nigol
Võru maakonna arengustrateegia 2035+ koostamise koordinaator
arendusnõunik
SA Võrumaa Arenduskeskus
tel +372 5340 2563
e-post: aivar.nigol@vorumaa.ee 

Ulvi Oper
Setomaa valla arendusspetsialist
ulvi.oper@setomaa.ee