Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede

8.09.20

Taotlusvoor avatud 18.05.2020 – 12.06.2020

Rahandusministeerium koostöös Kagu-Eesti omavalitsustega on välja töötanud toetusmeetme, et aidata kaasa siinse piirkonna arengule.

Toetuse andmise eesmärk on parandada Setomaa vallas elavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. Toetatakse nii spetsialisti eluaseme soetamist kui ka renoveerimist.


Toetuse taotlejaks saab olla füüsiline isik, kellel on kõrgharidus või kutsekeskharidus ja töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus ning kellel on piirkonnas tegutsevas ettevõttes tööandjaga dokumentaalselt tõendatav tähtajatu töösuhe. Taotleja brutotöötasu 01.01.2020 seisuga peab olema suurem maakonna keskmisest brutotöötasust Statistikaameti andmetel, so 1113 eurot kuus.

Toetuse saamise korral peab eluruum olema vähemalt kolm aastat aruande kinnitamise kuupäevast arvates:
1) toetuse saaja omandis või kaas- või ühisomandis;
2) toetuse saaja alaline elukoht;
3) toetuse saaja elukoht rahvastikuregistri andmetel.

Toetust saab ühe eluaseme kohta küsida programmist üks kord. Sel aastal toetatakse spetsialistide eluasemete soetamist ja renoveerimist 38 389 euroga.
Toetuse suurus ühe spetsialisti eluruumi kohta on 5 000 kuni 10 000 eurot, millest taotleja omafinantseering on 33%. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.

Projekti abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast arvates kuni üheksa kuud.

Taotlusvorm koos lisadega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-postile vald@setomaa. Paberkandjal saab taotlusi esitada Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse või teeninduspunktidesse.

Täpsem info toetusprogrammi, spetsialistidele ja eluasemele esitatavate nõuete ning taotlusvooru läbiviimise kohta on leitav SIIT

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamise vormid ja juhendid:

Taotlusvorm
Projekti eelarvevorm
Tööandja ankeet
Kaas- või ühisomaniku nõusolek
Aruandevorm
Hindamisjuhend

Toetuse saajad 2020. aastal

Toetusskeemi hindamiskomisjoni kuuluvad: Raul Kudre, Rainer Soosaar, Raivo Kunst, Helle Palok, Raili Mõttus, Margarita Kõdala, Martin Sulp
 

Täiendav info:
Margarita Kõdala, Setomaa valla kantseleispetsialist, margarita.kodala@setomaa.ee, tel: 796 4733