12.03.24

Setomaa valla  ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni  arendamise kava 2024-2036

Setomaa Vallavalitsus suunab avalikule väljapanekule ,,Setomaa valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2036" eelnõu. ÜVK kava eelnõu avalik väljapanek ja ettepanekute esitamine toimub perioodil 12.03.-26.03.2024. Arvamusi ja ettepanekuid eelnõu kohta saab esitada avaliku väljapaneku kestel, hiljemalt 26. aprill 2024 kirjalikult e-posti aadressil vald@setomaa.ee või Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse (Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond 64001).
 
Eelnõu ,,Setomaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2036" avalikul väljapanekul esitatud arvamuste ja ettepanekute avalik arutelu toimub 28.03.2024 kell 10.00 Värska kultuurimajas.
 
Täiendav info: majandusspetsialist Viljo Randoja,
tel. +372 506 3225, e-post: viljo.randoja@setomaa.ee.
 
Korraldusega saab tutvuda alloleval lingil:

Setomaa valla  ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni  arendamise kava 2023-2035 (eelnõu)

NB! Jooniseid ei tohi avalikult edastada ega üles panna, kuna neil on juurdepääsupiirang 50 aastat alates koostamisest (alus: ÜVVKS § 15 lg 7): Käesoleva seaduse § 14 lõike 1 punktides 4 ja 9 nimetatud teabe alusel koostatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koosseisus olevad skeemid on piiratud juurdepääsuga teave avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punkti 181 tähenduses. Nimetatud skeemidele kehtib juurdepääsupiirang 50 aastat alates skeemide koostamisest.

Setomaa valla  ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni  arendamise kava 2023-2035

Setomaa valla ÜVK arengukava 2023-2035

Värska VK skeem 1

Värska VK skeem 2

Värska VK skeem 3

Meremäe VK skeem

Mikitamäe VK skeem

Määsi VK skeem

Lüübnitsa VK skeem

Matsuri VK skeem

Võõpsu VK skeem

Saatse VK skeem

Obinitsa VK skeem

Värska valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015 - 2027

Värska valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks

Lisa 1 Saatse küla vee- ja kanalisatsiooni rajatiste skeem

Lisa 1 Värska aleviku vee- ja kanalisatsiooni rajatiste skeem 1

Lisa 1 Värska aleviku vee- ja kanalisatsiooni rajatiste skeem 2

Lisa 2 Pohjavee_kaitsuse_kaart

Lisa 3 Värska aleviku veevõtu plokkskeem

Lisa 4 Saatse küla veevõtu plokkskeemid

Lisa 5 Maksevõime prognoos

Lisa 6 Analuusid

Lisa 7 Investeeringute kava

Lisa 8 Reoveekogumisalad

 

 

 

Toimetaja: REIN JÄRVELILL