Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused

18.01.19

1. Ühekordne sotsiaaltoetus
Sotsiaaltoetuse eesmärk on soodustada ja parandada õigustatud isikute toimetulekut ning katta
osaliselt isiku ja perekonna hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike
toetuste ja teenustega.


2. Erakorraline toetus
Toetust on õigus taotleda õnnetusjuhtumi või loodusõnnetuse korral raskesse majanduslikku
olukorda sattunud isiku või perekonna olukorra leevendamiseks.

 

3. Toimetulekutoetus
Kuidas taotleda toimetulekutoetust

Toimetulekutoetuse määrab ja maksab vallavalitsus riigieelarvest eraldatud vahenditest.
Toetuse taotlejal tuleb esitada jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks taotlus
hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks kohalikule omavalitsusele, kelle haldusterritooriumil
asub tema tegelik elukoht. Taotlusesse tuleb märkida taotleja ja tema perekonnaliikmete
nimed, nende isikukoodid või sünniajad ja sotsiaalne seisund (laps, õpilane, üliõpilane,
pensionär, töötu, ajateenija vmt).

Toimetulekutoetus määratakse viie tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist.
Toetuse maksab kohalik omavalitsus välja kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast
arvates.


Vajalikud dokumendid
Taotlusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad üksi elava inimese või perekonnaliikmete
eelmisel kuul saadud netosissetulekuid ja makstud elatise suurust. Kui mõne sissetuleku
liiki või suurust ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada, tuleb toimetulekutoetuse taotlejal
seda kinnitada oma allkirjaga.

Kui taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel kaetakse ka eluasemekulud, tuleb
taotlusele lisada dokumendid, mis tõendavad:
 eluruumi kasutamise õigust (ostu-müügileping, elamuühistu tõend, üürileping vms;
esitatakse esmapöördumisel ja eluruumi kasutamise õigusliku aluse muutumisel)
 toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavaid, jooksval kuul tasumisele kuuluvaid
eluasemekulusid.
Toetuse esmakordsel taotlemisel või järgmisesse loetellu kuuluvate esemete koosseisu
muutumise korral esitatakse lisaks kirjalik loetelu, milles on nimetatud järgmised taotleja
enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad esemed:
 kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid
 sõidukid
 väärtpaberid.

Nimetatud dokumentidele lisaks võib kohalik omavalitsus nõuda muid dokumente.
Täpsem info toimetulekutoetuse taotlemise kohta: https://www.eesti.ee/et/toetused-ja-pensionid/toetused-ja-huevitised/toimetulekupiir-ja-toimetulekutoetus/

Toetuste blankett asub SIIN

Elektrooniline vorm asub SIIN

Toimetaja: KELLY KITTUS