Sotsiaaltoetused

7.12.18

Sissetulekust sõltumatud toetused

1. Sünnitoetus 320 eurot;

Sünnitoetust makstakse lapse emale või isale, kui ema on pereregistri alusel Setomaa valla elanik.

2. Esimesse klassi astuja toetus 300 eurot;

Toetust makstakse igale Setomaa kooli 1. klassi astujale, olenemata rahvastikuregistrijärgsest elukohast, juhul kui rahvastikuregistrijärgsest elukohast  toetust ei maksta.
Toetust makstakse mujale 1. klassi astujale, kes on  rahvastikuregistri andmetel Setomaa valla elanik, juhul kui kooli asukohajärgsest omavalitsusest toetust ei maksta.

3. Jõulutoetus (kommipakk või kingipakk) kuni 5 eurot;

Jõulutoetust antakse rahvastikuregistri Setomaa valla eelkooliealistele lastele, õpilastele kuni 12. klassini ning vanaduspensionäridele, rahvapensionäridele ja pensionäridele, kellele pension on määratud teiste seaduste alusel.

4. Matusetoetus 250 eurot;

Toetust makstakse riigieelarvest eraldatud vahenditest matuse korraldajale matusekulude osaliseks katmiseks, kui surnud isiku elukoht rahvastikuregistris oli Setomaa vald.

5. Prillitoetus kuni 70 eurot

Toetust makstakse prille vajavatele eelkooliealistele lastele ja õpilastele kuni 19. eluaastani.

6. Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale:

Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale on igakuine sotsiaaltoetus 3- kuni 18-aastase hooldusvajadusega puudega lapse  hooldamise eest.
Keskmise puudega lapse hooldamine 20 eurot kuus;
Raske puudega lapse hooldamine 35 eurot kuus;
Sügava puudega lapse hooldamine 50 eurot kuus;

7. Hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale:

Hooldajatoetus on hooldajale täisealise isiku hooldamise eest makstav igakuine sotsiaaltoetus.

Raske puudega isiku hooldamine 16 eurot kuus;
Sügava puudega isiku hooldamine 26 eurot kuus.

Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused

1. Ühekordne sotsiaaltoetus
Sotsiaaltoetuse eesmärk on soodustada ja parandada õigustatud isikute toimetulekut ning katta osaliselt isiku ja perekonna hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste ja teenustega.

2. Erakorraline toetus
Toetust on õigus taotleda õnnetusjuhtumi või loodusõnnetuse korral raskesse majanduslikku olukorda sattunud isiku või perekonna olukorra leevendamiseks.

Toimetulekutoetus

Kuidas taotleda toimetulekutoetust
Toimetulekutoetuse määrab ja maksab vallavalitsus ja toetuse taotlejal tuleb esitada jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks taotlus hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks kohalikule omavalitsusele, kelle haldusterritooriumil asub tema tegelik elukoht. Taotlusesse tuleb märkida taotleja ja tema perekonnaliikmete nimed, nende isikukoodid või sünniajad ja sotsiaalne seisund (laps, õpilane, üliõpilane, pensionär, töötu, ajateenija vmt).
Toimetulekutoetus määratakse viie tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist. Toetuse maksab kohalik omavalitsus välja kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

Vajalikud dokumendid
Taotlusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad üksi elava inimese või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud netosissetulekuid ja makstud elatise suurust. Kui mõne sissetuleku liiki või suurust ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada, tuleb toimetulekutoetuse taotlejal seda kinnitada oma allkirjaga.

Kui taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel kaetakse ka eluasemekulud, tuleb taotlusele lisada dokumendid, mis tõendavad:
• eluruumi kasutamise õigust (ostu-müügileping, elamuühistu tõend, üürileping vms; esitatakse esmapöördumisel ja eluruumi kasutamise õigusliku aluse muutumisel)
• toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavaid, jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid.
Toetuse esmakordsel taotlemisel või järgmisesse loetellu kuuluvate esemete koosseisu muutumise korral esitatakse lisaks kirjalik loetelu, milles on nimetatud järgmised taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad esemed:
• kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid
• sõidukid
• väärtpaberid.
Nimetatud dokumentidele lisaks võib kohalik omavalitsus nõuda muid dokumente.
Täpsem info toimetulekutoetuse taotlemise kohta:
https://www.eesti.ee/et/toetused-ja-pensionid/toetused-ja-huevitised/toimetulekupiir-ja-toimetulekutoetus/

Toetuste blanketid leiad SIIT
Toimetaja: KELLY KITTUS