16.01.24

 

Setomaa valla haridusreform

 • 30. juunil 2022 toimunud Setomaa Liidu nõukogu koosolekul lepiti kokku: Käivitada haridusvaldkonna arengukava koostamine. Vald koostab lähteülesande septembriks. Setomaa Liit osaleb oma kompetentsiga arengukava protsessis. Seada eesmärgiks arengukava valmimine 2023. aastal.
 • 24. septembril 2022 lõppesid VI Vunki Mano loometalgud. Loometalgud võitis idee "Konkurentsivõimeline haridus igale õpilasele", mille eesmärk on pakkuda õpilastele kodukohas haridust, mis annaks neile võimaluse liikuda tulevikus valitud suunas. Idee meeskonnas olid Margus Timmo, Urmo Uiboleht, Raul Kudre, Lauri Mäesepp, Liina Kersna, Liina Palu, Karin Viljus, Liis Samuel.
 • September 2022 - jaanuar 2023. Setomaa Liidu tellimusel tegi Teravik OÜ (Meel Valk ja Maris Andreller) „SETOMAA VALLA HARIDUSUURING: Haridusvaldkonna statistika, trendid ja tulevikuprognoosid aastal 2023." Eesmärk oli koondada Setomaa koolide ja lasteaedade kohta olemasolevad andmed, analüüsida viimase kümne aasta trende ning praegust olukorda. Kaugem eesmärk on kavandada Setomaa haridusvõrgustiku (koolid ja lasteaiad) arendamist haridusasutuste omavahelise koostöö suurendamise ja haridusasutuste ning kolmanda sektori koostöö suurendamise abil. Uuringu tulemusi on tutvustatud Setomaa vallavolikogu istungil ning haridusvaldkonna ümarlaudadel ja nõupidamistel.
 • 14. november toimus ÕPPEREIS TARTUSSE- TERA koolide külastus. Osalejaid olid esindajad kolmest Setomaa koolist 73 (õpetajad, hoolekogu liikmed, valla volikogu liikmed jne). Osalejate tagasisidet õppereisi kogemustest tutvustati 24. jaanuaril seminaril.

2023.aasta

 • 24. jaanuaril toimus Värskas Setomaa haridusvõrgustiku arendamise ümarlaud, osalejaid oli 83 (sh Setomaa koolide õpetajad ja lapsevanemad, vallavalitsuse ja volikogu liikmed). Tutvustati uuringut ja õppereisi tagasisidet. Toimusid rühmaarutelud, mida Setomaa koolielust tuleb alles hoida, mille peaks lõpetama, millised on eesmärgid ja sammud eesmärkide saavutamiseks. Lepiti kokku, et Setomaa koolide alusväärtused on laias tähenduses tervis, ettevõtlikkus ja kultuur. Kokku lepiti, et moodustakse Setomaa haridusmudeli loomise töörühm. Ümarlaua materjalid salvestati ja tehti osalejatele kättesaadavaks jätkuarutelude jaoks. 
 • Koolides toimusid jätkuarutelud (Mikitamäel ja Meremäel 16. veebruaril, Värskas 23. veebruaril). Arutati haridusümarlaual tekkinud mõtteid ning lepiti kokku, et koolid saadavad oma esindajad (juhtkond, õpetajad, hoolekogu) haridusmudeli loomise töörühma.
 • Haridusmudeli loomise töörühm moodustati märtsi alguseks.
 • 21. märtsil toimus haridusmudeli loomise töörühma esimene nõupäev, osales 28 inimest. Alustati Setomaa koolide ühise õppekava koostamist. Esimesel nõupäeval keskenduti sellele, millised on kokku lepitud põhiväärtustest tulenevad eesmärgid ning mida tehakse ja tuleb lisaks teha eesmärkide saavutamiseks. Nõupäeva järel koostas Triinu Keem õppekava edasise arutelu alusdokumendi ja jagas seda töörühmaga. 18. aprillil (23 osalejat) ja 12. mail (26 osalejat) toimusid töörühma nõupäevad, kus arutati ja täpsustati Setomaa õppekava. Otsustati läbi viia eraldi arutelud kolmes rühmas dokumendi läbivaatamiseks kooliastmete kaupa kaasates aruteludesse täiendavalt vastava kooliastme õpetajaid. Neljas rühm loodi juhtimisega seotud küsimuste läbitöötamiseks.
 • 27. aprillil andis Margus Timmo vallavolikogu koosolekul ülevaate haridusuuringust.
 • 6.märts koolijuhtidega ja volikogu esimehega Elvas, õpetajate töö tasustamise ja koolide finantseerimise mudeliga tutvumas.
 • 2. mail 2023 toimus Setomaa koolide õpilaste ettevõtluspäev, kus õpilased arutasid, milline on maailma parim kool.
 • Juuni alguses toimus juhtimisega seotud töörühma nõupidamine. Arutati erinevaid võimalikke juhtimismudeleid. Mudelite edasiseks analüüsimiseks koostas pärast nõupidamist alusdokumendi Marika Saar. Variantide arutamiseks viidi läbi uus nõupidamine juuni lõpus. Töö jätkub.
 • 14. juunil toimusid kooliastmete rühmade arutelud. 1. kooliastme rühma arutelus osales 9 inimest, rühma eestvedaja on Mikitamäe koolijuht Karin Sonts. 2. kooliastme rühma arutelus osales 10 inimest, rühma eestvedaja on Meremäe koolijuht Leelo Viidu. 3. kooliastme rüha arutelus osales 11 inimest, eestvedaja on Värska koolijuht Liina Palu. Rühmades arutati õppekava eelnõu vastavate kooliastmete vaatenurgast. Rühmade töö jätkub augusti lõpus.
 • Eesmärk on 2024. aasta alguseks ette valmistada Setomaa koolide ühine õppekava ja sobivaim juhtimismudel, mis rakenduvad 2024/2025 õppeaastal.
 • Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas tegi 5. juulil ringsõidu Setomaal. Ringsõidu ajal toimus ümarlaud, kus osalesid kõigi Setomaa haridusasutuste esindajad. Ministrile anti ülevaade Setomaa haridusmudeli loomise senisest protsessist ja edasistest plaanidest.
 • 22. augustil toimus kooliastmete rühmade koosolek Mikitamäel. Arutati ühist tööplaani ning lepiti kokku korraldada kolm teemanädalat (sügisel kultuuri nädal, talvel tervise nädal ning kevadel ettevõtlikkuse nädal). Kokku lepiti, et rühmad vaadatavad õppekava eelnõu kooliastmete vaatenurgast veelkord läbi ning teevad 10. septembriks täiendused, mille järel korrastatakse materjal. Samaks kuupäevaks paluti läbi mõelda haridusasutuste ühise kalendri koostamine.
 • 23. septembril toimus Värskas arutelu, kus Marika Saar tutvustas võimalikke hariduskorralduse mudeleid.
 • 19. septembril toimus Värskas haridusmudeli loomise töörühma koosolek. Koosoleku eesmärk oli anda ülevaade kooliastmete töörühmade töö tulemustest ja täpsustada ühist tegevuste kalendrit.
 • 2. oktoobril toimus Värskas ümarlaud, kus osalesid õpetajad, hoolekogude esindajad, volikogu liikmed. Marika Saar selgitas, millised haridusmudeli valikud võiksid Setomaal kõne alla tulla. Rühmatööde käigus analüüsiti valikuid eri aspektidest.
 • 2.-6.oktooril toimus Setomaa koolide esimene koostöönädal „Seto kultuur". Koostöönädal viidi läbi kooliastmepõhiselt.
 • 10.oktoobril Värska Gümnaasiumi hoolekogu koosolekul haridus- ja kultuuriosakonna juhataja tutvustas hoolekogu liikmetele loodavat haridusmudelit.
 • 10.oktoobril Meremäe Kooli hoolekogu koosolekul haridus- ja kultuuriosakonna juhataja tutvustas hoolekogu liikmetele loodavat haridusmudelit. 
 • 17.oktoobril lapsevanemate üldkoosolek Värska Gümnaasiumis. Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja tutvustas lapsevanematele kavandatavat haridusuuendust.
 • 13. oktoobril külastas Setomaa haridusasutusi Riigikogu liige Jevgeni Ossinovski, kellele tutvustati Setomaa haridusmudeli loomise protsessi.
 • 19. oktoobril toimus nõupidamine Tartus. Triinu Keem tutvustas õppekava sissejuhatava osa eelnõu ning kooskõlastati järgmised läbi arutamist vajavad teemad (õppekorralduse osa, ainekavade loomise töörühmade moodustamine).
 • 23. oktoobril toimus haridusasutuste juhtide nõupidamine, kus lepiti kokku, kes millise õppekava õppekorraldust puudutava osa arutelu ette valmistab; samuti lepiti kokku mõelda läbi, kuidas moodustada ainekavade koostamise koolide-vahelised meeskonnad.
 • 6.novembril lapsevanemate üldkoosolek Meremäe Koolis. Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja tutvustas lapsevanematele kavandatavat haridusuuendust
 • 8.novembril lapsevanemate üldkoosolek Mikitamäe Koolis. Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja tutvustas lapsevanematele kavandatavat haridusuuendust
 • 9. novembri tutvuti Suure-Jaani haridus korraldusega
 • 14. novembril toimus Värskas koolijuhtide koosolek, kus arutati läbi õppekava sissejuhatava osa õppekorraldust puudutavad küsimused.
 • 16. novembril kohtus Setomaa haridusmudeli meeskond Haridus- ja Teadusministeeriumi spetsialistidega, arutati kolmanda kooliastme korraldust hajaasustuses erinevate õppekohtade vahel ning kodulähedase kooli toetuse ja progümnaasiumi loomisega seotud teemad.
 • 21. novembril toimus veebikoosolek. Vaadati läbi senised tegevused ja lepiti kokku lepiti õppekava koostamise ajakava.
 • 22. novembril toimus Mikitamäel Setomaa koolide õpilasesinduste ümarlaud, osalejad kolmest koolist 24 õpilast ja huvijuhid.
 • 23. novembril arutasid Meremäe ja Mikitamäe koolijuhid, haridus-ja kultuuriosakonna juhataja ja sotsiaalpedagoog õppekava üldosa küsimusi.
 • 27. novembril Värskas haridusmudeli arutelu kogukonnaga.
 • 28.novembril Meremäel haridusmudeli arutelu kogukonnaga.
 • 29. novembril Mikitamäel haridusmudeli arutelu kogukonnaga.
 • 15. detsembril õppekava arutelu koos TERAga.

2024.aasta

 • 4. jaanuaril koostööpäev Värska Gümnaasiumis (koostöönädala TERVIS planeerimine).
 • 9. jaanuaril arutasid kodukonnaklassi ideed lapsevanemate esindajad, vallavanem, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ja Setomaa Liidu juhatuse esimees.

 • 16. jaanuaril volikogu haridus- ja noorsookomisjon arutab uue haridusmudeli otsuste eelnõusid.

Haridusreformi dokumendid

Setomaa haridusuuring 2023

Setomaa hariduselu juhtimismudeli tutvustus koos analüüsiga

Edasised tegevused

 

25. jaanuaril

Volikogu istung kus arutatakse Setomaa valla haridusasutuste ümberkorraldamise eelnõu 

26.-27. veebruaril

Koostöönädala reflekteerimine, Õppekava üldosa tutvustus, Ainemeeskondade koostöö

22.-23. aprillil

Õppekava ja ainekavade tutvustus, Ettevõtluse koostöönädala planeerimine

10. mail

Õpilastel e-õppe päev, Juhtkond ja õpetajad- ETTEVÕTLUSE koostöönädala reflekteerimine

 
Toimetaja: REIN JÄRVELILL