21.06.24

Istungite päevakorrad ja eelnõud

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27.06.2024 kell 12.00 Värskas Seto Tsäimajas alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid. Ettekandja vallavanem Raul Kudre
2. Avaldused, kirjad
3. Järgmine istung
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30.05.2024 kell 15.00 Luhamaa külakeskuses 
Määsi külas alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
2. Setomaa Vallavalitsuse 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Margus Palok
3. Vallaelanike algatuse eelnõu „Mikitamäe Kooli tegevuse jätkumine lasteaed-põhikoolina"
Ettekandja Aleksander Sven Esse, kaasettekandja Jana Mets
4. Vallaelanike algatuse eelnõu „Värska Gümnaasiumi nime säilimine"
Ettekandja Triinu Kotov, kaasettekandja Jana Mets
5. Setomaa Lasteaia põhimäärus
Ettekandja Jana Mets, kaasettekandja Maarja Uibokand
6. Setomaa Kooli põhimäärus
Ettekandja Jana Mets, kaasettekandja Maarja Uibokand
7. Setomaa Gümnaasiumi põhimäärus
Ettekandja Jana Mets, kaasettekandja Maarja Uibokand
8. Setomaa valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord
Ettekandja Jana Mets, kaasettekandja Maarja Uibokand
9. Setomaa Vallavolikogu 22.02.2023 otsuse nr 5 „Setomaa Vallavolikogu haridus- ja 
noorsookomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
Ettekandja Maarja Uibokand
10. „Setomaa valla arengukava 2024-2033" muutmise algatamine
Ettekandja Margery Roosimaa, kaasettekandja Üllar Tamm
11. Maamaksumäära kehtestamine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Imre Liivago
12. Munitsipaaleluruumide ja mitteeluruumide üürimäärad
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Raivo Kunst
13. Setomaa valla teehoiukava aastateks 2024-2027 kinnitamine
Ettekandja Viljo Randoja, kaasettekandja Raivo Kunst
14. Avaldused, kirjad
15. Järgmine istung
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 02.05.2024 kell 15.00 Mikitamäe Teeninduspunkti saalis alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Tartu 2024 tegevuse ülevaade
Ettekandja Annela Laaneots
2. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
3. Setomaa Vallavolikogu 29.12.2022 otsuse nr 31 "Setomaa Vallavalitsus hallatavate asutuste koosseis" muutmine
Ettekandja Elen Kokla, kaasettekandja Aivar Adari
4. Setomaa valla valimiskomisjoni moodustamine
Ettekandja Martin Sulp
5. Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjoni moodustamine
Ettekandja Martin Sulp
6. Setomaa valla teeregistri muutmine
Ettekandja Viljo Randoja, kaasettekandja Raivo Kunst
7. Revisjonikomisjoni tööplaan
Ettekandja Margus Palok
8. Avaldused, kirjad
9. Järgmine istung
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28.03.2024 kell 13.00 Värska kultuurimaja väikeses saalis alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
2. Setomaa Vallavolikogu 27.12.2017 määruse nr 9 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine
Ettekandja Elen Kokla, kaasettekandja Einar Oinak
3. Setomaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2036
Ettekandja Viljo Randoja, kaasettekandja Raivo Kunst
4. Setomaa Kooli, Setomaa Gümnaasiumi ja Setomaa lasteaia struktuur ja töötajate koosseisu kinnitamine
Ettekandja Jana Mets, kaasettekandja Imre Liivago
5. Setomaa Vallavolikogu 29.12.2022 otsuse nr 31 "Setomaa Vallavalitsus hallatavate asutuste koosseis" muutmine
Ettekandja Elen Kokla, kaasettekandja Einar Oinak
6. Miikse II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta arvamuse andmine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Üllar Tamm
7. Meetmesse „Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused" esitatava projekti omafinantseeringu tagamine ja taristu üle andmine piirkondlikule vee-ettevõtjale projekti lõpuks
Ettekandja Margery Roosimaa, kaasettekandja Imre Liivago
8. Setomaa Vallavolikogu 22.02.2023 otsuse nr 5 „Setomaa Vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
Ettekandja Maarja Uibokand
9. Avaldused, kirjad
10. Järgmine istung
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 
 
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29.02.2024 kell 15.00 Värska kultuurimaja väikeses saalis alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Umbusalduse avaldamine vallavolikogu aseesimehele
Ettekandja Arno Vares
2. Umbusalduse avaldamine vallavolikogu esimehele
Ettekandja Arno Vares
3. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
4. Setomaa Vallavolikogu 27.04.2023 määruse nr 7 "Võru maakonna arengustrateegia 2035+" muutmine. Teine lugemine. Vastuvõtmine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Üllar Tamm
5. Setomaa valla haridusasutuste ümberkorraldamine
Ettekandja Jana Mets, kaasettekandja Maarja Uibokand
6. Avaldused, kirjad
7. Järgmine istung
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25.01.2024 kell 15.00 Setomaa Vallavalitsuse Meremäe teeninduspunkti saalis alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Ülevaade SA Võrumaa Arenduskeskus tegevusest 
Ettekandja Tiit Toots
2. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
3. Setomaa valla 2024. aasta eelarve. Teine lugemine. Vastuvõtmine.
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Imre Liivago
4. Setomaa Vallavolikogu 19.12.2019 määruse nr 18 „Õpetajate ja huviringide juhendajate töötasustamise alused" muutmine
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Imre Liivago
5. Setomaa Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 3 „Setomaa Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Imre Liivago
6. Setomaa Vallavolikogu 25.10.2018 määruse nr 23 „Setomaa valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava kohatasu määr ja tasumise kord" muutmine
Ettekandja Jana Mets, kaasettekandja Maarja Uibokand
7. Setomaa Vallavolikogu 29.12.2022 otsuse nr 31 „Setomaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis" muutmine
Ettekandja Jana Mets, kaasettekandjad Maarja Uibokand, Imre Liivago
8. Setomaa valla haridusasutuste ümberkorraldamine - esimene lugemine
Ettekandja Jana Mets, kaasettekandjad Maarja Uibokand
9. Setomaa valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord - esimene lugemine
Ettekandja Jana Mets
10. Ehitiste peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine
Ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Üllar Tamm
11. Hoonestusõiguse seadmine
Ettekandja Urmas Sarja
12. Avaldused, kirjad
13. Järgmine istung
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28.12.2023 kell 14.00 Värskas Reegi majas alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
2. Setomaa valla 2024. aasta eelarve. Esimene lugemine.
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Imre Liivago
3. Vallavara võõrandamine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Imre Liivago
4. Hoonestusõiguse seadmine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Imre Liivago
5. Geoloogilise uuringuloa taotluse kohta arvamuse andmine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Üllar Tamm
6. Setomaa Vallavolikogu 27.04.2023 määruse nr 7 "Võru maakonna arengustrateegia 2035+" muutmine. Esimene lugemine.
Ettekandja Margery Roosimaa, kaasettekandja Üllar Tamm
7. Avaldused, kirjad
8. Järgmine istung
 
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30.11.2023 kell 14.00 Luhamaa külakeskuses 
Määsi külas alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
2. Setomaa valla 2023. aasta lisaeelarve
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Imre Liivago
3. Setomaa Vallavolikogu  31.03.2022 määruse nr 6 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel" muutmine
Ettekandja Elen Kokla, kaasettekandja Einar Oinak
4. Setomaa Vallavolikogu 31.08.2023 määruse nr 14 „Setomaa Vallavolikogu 25.05.2023 määruse nr 12 „Maamaksumäära kehtestamine" muutmine" kehtetuks tunnistamine
Ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Imre Liivago
5. Avaldused, kirjad
6. Järgmine istung
 
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 
 
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 10.10.2023 kell 16.00 Värska kultuurimaja väikeses saalis alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
2. Setomaa valla arengukava 2023-2032 kinnitamine
Ettekandja Margery Roosimaa, kaasettekandjad Üllar Tamm, Imre Liivago
3. Setomaa Vallavolikogu 27.12.2017 määruse nr 9 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine
Ettekandja Elen Kokla, kaasettekandja Einar Oinak
4. Volituse andmine SA Võrumaa Arenduskeskusele
Ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Raivo Kunst
5. Setomaa Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe valimine
Ettekandja Urmas Sarja
6. Setomaa Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja sotsiaalkomisjoni esimees
7. Omaosaluse tagamine
Ettekandja Urmas Sarja
8. Avaldused, kirjad
9. Järgmine istung
 
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 
 
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 31.08.2023 kell 15.00 Värska kultuurimaja 
väikeses saalis alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
2. Haridusstrateegia ajakava tutvustus
Ettekandja Marika Saar
3. Setomaa Vallavolikogu 25.05.2023 määruse nr 12 „Maamaksumäära kehtestamine" muutmine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Imre Liivago
4. Setomaa Vallavolikogu arengu- ja planeeringukomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja Üllar Tamm
5. Setomaa Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja Einar Raudkepp
6. Avaldused, kirjad
7. Järgmine istung
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29.06.2023 kell 15.00 Lüübnitsa külakeskuses alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
2. „Setomaa valla arengukava 2023-2032" muutmise algatamine
Ettekandja Margery Roosimaa, kaasettekandja Üllar Tamm
3. Setomaa Vallavolikogu 27.12.2017 määruse nr 9 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine
Ettekandja Elen Kokla, kaasettekandja Einar Oinak
4. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks
Ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Imre Liivago
5. Avaldused, kirjad
6. Järgmine istung
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25.05.2023 kell 15.00 Värska kultuurimaja 
väikeses saalis alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
2. Tartu 2024 tutvustus
Ettekandja Annela Laaneots
3. Setomaa Vallavalitsuse 2022. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Margus Palok
4. Hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulude tasumise piirmäära kehtestamine
Ettekandja Elen Kokla, kaasettekandja Einar Oinak
5. Setomaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035 kinnitamine
Ettekandjad Raul Altnurme ja Lauri Saar, kaasettekandja Raivo Kunst
6. Setomaa valla teehoiukava aastateks 2023-2026 kinnitamine
Ettekandja Lauri Saar, kaasettekandja Raivo Kunst
7. Maamaksumäära kehtestamine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Imre Liivago
8. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks
Ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Imre Liivago
9. Avaldused, kirjad
10. Järgmine istung
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27.04.2023 kell 15.00 Luhamaa külakeskuses 
Määsi külas alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid Ettekandja vallavanem Raul Kudre
2. Setomaa valla haridusuuring. Haridusvaldkonna statistika, trendid ja tulevikuprognoosid aastal 2023. Ettekandja Margus Timmo
3. Võru maakonna arengustrateegia 2035+ Ettekandja Margery Roosimaa, kaasettekandja Üllar Tamm
4. Setomaa Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 12 „Setomaa valla külavanema statuut" muutmine Ettekandja Margery Roosimaa, kaasettekandja Aarne Leima
5. Setomaa Vallavolikogu 30.04.2020 määruse nr 9 "Setomaa valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine Ettekandja Moonika Pindis, kaasettekandja Raivo Kunst
6. Asustusjaotuse muutmine Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Üllar Tamm
7. Geoloogilise uuringuloa taotluse kohta arvamuse andmine Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Üllar Tamm
8. Lütä külas Luhamaa terminali detailplaneeringu koostamise lõpetamine Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Üllar Tamm
9. Vallavalitsuse koosseisu muutmine Ettekandja Raul Kudre
10. Esindaja nimetamine Setomaa valla haridusasutuste hoolekogudesse Ettekandja Urmas Sarja
11. Setomaa Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe valimine Ettekandja Urmas Sarja
12. Setomaa Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine Ettekandja sotsiaalkomisjoni esimees
13. Avaldused, kirjad
14. Järgmine istung
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30.03.2023 kell 15.00 Värska kultuurimaja 
väikeses saalis alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
2. Setomaa Vallavolikogu 26.02.2020 määruse nr 4 „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede" muutmine
Ettekandja Margery Roosimaa, kaasettekandja Üllar Tamm
3. Setomaa Vallavolikogu 30.10.2017 määruse nr 1 „Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord" muutmine
Ettekandja Üllar Tamm, kaasettekandja Imre Liivago
4. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
Ettekandja Margus Palok
5. Setomaa Vallavolikogu külaelukomisjoni tegevuse ülevaade 
Ettekandja Aarne Leima
6. Avaldused, kirjad
7. Järgmine istung
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 

Eelnõud: Setomaa Vallavolikogu õigusaktid

 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 22.02.2023 kell 15.00 Setomaa 
Vallavalitsuse Mikitamäe teeninduspunktis alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
2. Rahvakohtunikukandidaatide valimine
Ettekandja Urmas Sarja
3. Setomaa Vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni esimehe valimine
Ettekandja Urmas Sarja
4. Setomaa Vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja haridus- ja noorsookomisjoni esimees
5. Setomaa Vallavolikogu arengu- ja planeeringukomisjoni 2022. aasta tegevuse ülevaade
Ettekandja Üllar Tamm
6. Setomaa Vallavolikogu eelarvekomisjoni 2022. aasta tegevuse ülevaade 
Ettekandja Imre Liivago
7. Setomaa Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni 2022. aasta tegevuse ülevaade 
Ettekandja Einar Raudkepp
8. Setomaa Vallavolikogu külaelukomisjoni 2022. aasta tegevuse ülevaade 
Ettekandja Aarne Leima
9. Avaldused, kirjad
10. Järgmine istung
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26.01.2023 kell 15.00 Värska kultuurimaja 
väikeses saalis alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Võru maakonna arengustrateegia 2035+. Esimene lugemine.
Ettekandja Aivar Nigol
2. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
3. Setomaa valla 2023. aasta eelarve. Teine lugemine. Vastuvõtmine.
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Imre Liivago
4. Setomaa Vallavolikogu 19.12.2019 määruse nr 18 „Õpetajate ja huviringide juhendajate töötasustamise alused" muutmine
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Imre Liivago
5. Setomaa Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 3 „Setomaa Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Imre Liivago
6. Setomaa Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 13 „Setomaa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine
Ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Piret Kase
7. Miljööväärtuslike alade arendamise, säilitamise ja taastamise toetuse andmise kord Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Üllar Tamm
8. Projekti „Regionaalsete tervisespordikeskuste edasiarendamise toetamine 2023-2026" omaosaluse tagamine
Ettekandja Raul Kudre, kaasettekandjad Imre Liivago ja Einar Raudkepp
9. Jaoskonnakomisjonide moodustamine Riigikogu valimiste läbiviimiseks
Ettekandja Martin Sulp
10. Setomaa Vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni 2022. aasta tegevuse ülevaade
Ettekandja Piret Kase
11. Setomaa Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni 2022. aasta tegevuse ülevaade 
Ettekandja Einar Oinak
12. Setomaa Vallavolikogu majandus- ja turvalisuskomisjoni 2022. aasta tegevuse ülevaade 
Ettekandja Raivo Kunst
13. Avaldused, kirjad
14. Järgmine istung
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29.12.2022 kell 15.00 Kirsi Talos Meremäe külas alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
2. Setomaa valla 2023. aasta eelarve. Esimene lugemine.
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Imre Liivago
3. Setomaa Vallavolikogu 28.01.2021 otsuse  nr 2 „Setomaa Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" lisa muutmine
Ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Imre Liivago
4. Setomaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisu kinnitamine
Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Imre Liivago
5. Setomaa Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 13 „Setomaa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine
Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Piret Kase
6. Setomaa Vallavolikogu 27.12.2017 määruse nr 9 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine
Ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Einar Oinak
7. Setomaa Vallavolikogu majandus- ja turvalisuskomisjoni koosseisu muutmine Ettekandja Raivo Kunst
8. Avaldused, kirjad
9. Järgmine istung
 
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24.11.2022 kell 15.00 Värska kultuurimaja väikeses saalis alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
2. Setomaa valla üldplaneeringu kehtestamine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Üllar Tamm
3. Määruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Üllar Tamm
4. Setomaa valla 2022. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Imre Liivago
5. Setomaa Vallavolikogu 25.10.2018 määruse nr 23 „Setomaa valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava kohatasu määr ja tasumise kord" muutmine
Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Piret Kase
6. Setomaa valla teeregistri muutmine
Ettekandja Lauri Saar, kaasettekandja Raivo Kunst
7. Ehitiste peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Raivo Kunst
8. Avaldused, kirjad
9. Järgmine istung
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 
Eelnõud dokumendiregister: Setomaa Vallavolikogu õigusaktid
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27.10.2022 kell 15.00 Luhamaa külakeskuses 
Määsi külas alljärgneva päevakorra projektiga. Enne istungit Luhamaa külakeskuse juurest algusega kell 12.00 ringsõit Luhamaa piirkonnas.
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
2. Vallavalitsuse koosseisu muutmine 
Ettekandja Raul Kudre
3. Setomaa Vallavolikogu  31.03.2022 määruse nr 6 „ Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel"  muutmine
Ettekandja Martin Sulp, kaasettekandjad Einar Oinak
4. Avaldused, kirjad
5. Järgmine istung
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 
Eelnõud dokumendiregister: Setomaa Vallavolikogu õigusaktid
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29.09.2022 kell 15.00 Mikitamäe Kooli väikese maja söögisaalis alljärgneva päevakorra projektiga. Enne istungit Mikitamäe koolimaja juurest algusega kell 12.00 ringsõit Mikitamäe piirkonnas.
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
2. Setomaa valla arengukava 2022-2031 kinnitamine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Üllar Tamm
3. Setomaa valla 2022. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Urmas Sarja
4. Setomaa valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord
Ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Piret Kase
5. Asustusjaotuse muutmine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Raivo Kunst
6. Geoloogilise uuringuloa taotluse kohta arvamuse andmine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandjad Üllar Tamm, Raivo Kunst
7. Hoonestusõiguse lepingu muutmine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandjad Üllar Tamm, Raivo Kunst
8. Setomaa Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine, kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe valimine
Ettekandja Urmas Sarja
9. Setomaa Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine 
Ettekandja Urmas Sarja, kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees
10. Setomaa Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine 
Ettekandja Urmas Sarja, kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees
11. Avaldused, kirjad
12. Järgmine istung
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 

Dokumendiregister: Setomaa Vallavolikogu õigusaktid

 

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25.08.2022 kell 15.00 Värska Kultuurimaja väikeses saalis alljärgneva päevakorra projektiga.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. "IT kool kood/Jõhvi Võru maakonda laienemise edasistest sammudest"
            Ettekandja Võru Linnavolikogu esimees Anti Haugas.
2. Vallavalitsuse infominutid
            Ettekandja vallavanem Raul Kudre
3. Vallavalitsuse koosseisu muutmine
            Ettekandja vallavanem Raul Kudre
4. Setomaa Vallavolikogu arengu- ja planeeringukomisjoni esimehe valimine
            Ettekandja vallavolikogu esimees Urmas Sarja
5. Setomaa Vallavolikogu arengu- ja planeeringukomisjoni koosseisu kinnitamine
6. Avaldused, kirjad
7. Järgmine istung

Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees

Dokumendiregister: Setomaa Vallavolikogu õigusaktid

 

 

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30.06.2022 kell 13.00 Värska Purjespordikeskuses (Tonja küla, Purjespordi) alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
2. Audiitori määramine
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Imre Liivago
3. Setomaa Vallavolikogu  31.03.2022 määruse nr 6 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel" muutmine
Ettekandja Maarika Loodus, kaasettekandja Einar Oinak
4. Avaldused, kirjad
5. Järgmine istung
 
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26.05.2022 kell 15.00 Setomaa Vallavalitsuse Meremäe teeninduspunkti saalis alljärgneva päevakorra projektiga. 
Enne istungit Meremäelt algusega kell 12.00 ringsõit Meremäe piirkonnas.
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
2. Setomaa Vallavalitsuse 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Aivar Adari
3. Halduslepingu sõlmimine Sotsiaalkindlustusametiga
Ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Einar Oinak
4. Setomaa valla teehoiukava aastateks 2022-2025 kinnitamine
Ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Raivo Kunst
5. Nõusoleku andmine Värska alevikus Järvesuu tn 4, Järvesuu tn 2 ja Järvesuu tänav 2a kinnisasjade vahetamiseks
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Raivo Kunst
6. Setomaa Vallavolikogu 29.10.2020 määruse nr 15 „Setomaa Vallaraamatukogu põhimäärus" muutmine
Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Oliver Lillestik 
7. Avaldused, kirjad
8. Järgmine istung
 
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28.04.2022 kell 15.00 Värska kultuurimajas alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
2. Setomaa Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 13 „Setomaa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine
Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Piret Kase 
3. Setomaa Vallavolikogu 22.02.2022 otsuse nr 2  „„Setomaa valla arengukava 2021-2030" 
     muutmise  algatamine" muutmine 
Ettekandja Ulvi Oper, kaasettekandja Lembit Lassik
4. Kortermajale toetuse andmise kord
Ettekandja Ulvi Oper, kaasettekandjad Raivo Kunst, Aarne Leima
5. Erateedel tasuta talihoolduse teostamise kord
Ettekandja Lauri Saar, kaasettekandja Raivo Kunst
6. Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord
Ettekandja Lauri Saar, kaasettekandja Raivo Kunst
7. Asustusjaotuse muutmise menetluse algatamine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandjad Lembit Lassik, Aarne Leima
8. Ehitiste peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine   
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Raivo Kunst 
9. Arupärimisele vastamine
Ettekandjad Lembit Lassik/Raul Kudre ja Martin Sulp
10. Avaldused, kirjad
11. Järgmine istung
 
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 31.03.2022 kell 15.00 Luhamaa külakeskuses Määsi külas alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Pikk tn 33 ja Pikk tn 52 detailplaneeringu osaline kehtestamine 
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandjad Värska Originaal AS esindaja, Lembit Lassik 
2. Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024: möödunud aasta ja käesoleva aasta ülevaade
Ettekandja SA Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots
3. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
4. Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel
Ettekandja Maarika Loodus, kaasettekandja Einar Oinak 
5. Osalemine Kagu Ühistranspordikeskuse korraldatavas sotsiaaltransporditeenuse osutamise hankes 
Ettekandja Maarika Loodus, kaasettekandja Einar Oinak 
6. Ehitise peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Raivo Kunst 
7. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine 
Ettekandja Aivar Adari
8. Setomaa Liidu tegevusest ülevaade
Ettekandja Setomaa Liidu juhatuse esimees Margus Timmo
9. Avaldused, kirjad
10. Järgmine istung
 
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 
 
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 22.02.2022 kell 14.00 Värska gümnaasiumis alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Tutvumine Värska gümnaasiumiga. Värska Gümnaasiumi direktori ettekanne
Ettekandja direktor Liina Palu
2. Setomaa Muusikakooli direktori ettekanne
Ettekandja direktor Tiina Kadarpik
3. OÜ Setomaa Haldus juhatuse ettekanne
Ettekandja juhataja Raul Lepp
4. Informatsioon Seto keele arenguplaanist
Ettekandja Rein Järvelill
5. Setomaa Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 4 „Setomaa valla põhimäärus" muutmine
Ettekandja Martin Sulp
6. Setomaa Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 2 „Setomaa Vallavalitsuse põhimäärus" muutmine
Ettekandja Martin Sulp
7. Setomaa valla aukodaniku tiitliga tunnustamine
Ettekandja Urmas Sarja
8. „Setomaa valla arengukava 2021-2030" muutmise algatamine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Lembit Lassik
9. Setomaa Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
Ettekandja Urmas Sarja
10. Setomaa Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine
Ettekandja Urmas Sarja
11.  Avaldused, kirjad
12. Järgmine istung
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27.01.2022 kell 15:00 Setomaa Vallavalitsuse Mikitamäe teeninduspunktis alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Setomaa valla 2022. aasta eelarve. Teine lugemine. Vastuvõtmine.
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Imre Liivago
2. Setomaa Vallavolikogu 19.12.2019 määruse nr 18 „Õpetajate ja huviringide juhendajate 
töötasustamise alused" muutmine
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Imre Liivago
3. Setomaa Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 3 „Setomaa Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Imre Liivago
4. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine 
Ettekandja Arno Vares
5. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
6.  Avaldused, kirjad
7. Järgmine istung
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 

Eelnõud: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30.12.2021 kell 15:00 Värska kultuurimajas alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
2. Setomaa valla 2022. aasta eelarve. Esimene lugemine.
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Imre Liivago
3. Meremäe koolimaja kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Lembit Lassik 
4. Setomaa valla teeregistri muutmine
Ettekandja Lauri Saar, kaasettekandjad Raivo Kunst
5. Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse esindajate nimetamine Ettekandja volikogu esimees Urmas Sarja
6. Setomaa Liidu üldkoosolekule esindaja nimetamine
Ettekandja volikogu esimees Urmas Sarja
7. Setomaa Liidu Setomaa edendüsfondi komisjoni esindaja nimetamine
Ettekandja volikogu esimees Urmas Sarja
8. Setomaa Muuseumid nõukogusse esindaja nimetamine
Ettekandja volikogu esimees Urmas Sarja
9. Avaldused, kirjad
10. Järgmine istung
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 
 
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 30.11.2021 kell 15:00 Värska kultuurimajas alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Setomaa Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
2. Setomaa Vallavalitsuse liikmete kinnitamine
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
3. Setomaa Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine
Ettekandja volikogu esimees Urmas Sarja
4. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine
Ettekandja volikogu esimees Urmas Sarja, kaasettekandjad komisjonide esimehed
5. Võrumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku ja juhatuse liikmete, asendusliikmete nimetamine
Ettekandja volikogu esimees Urmas Sarja
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 

Eelnõud: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 24.11.2021 kell 15:00 Värska kultuurimajas alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavanema valimine
Ettekandja volikogu esimees Urmas Sarja
2. Vallavanemale töötasu ja hüvitiste määramine
Ettekandja volikogu esimees Urmas Sarja
3. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
Ettekandja volikogu esimees Urmas Sarja
4. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
Ettekandja volikogu esimees Urmas Sarja
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 

Eelnõud: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 15.11.2021 kell 15.00 Värska kultuurimajas.
 
Istungi päevakord:
1. Volikogu esimehe valimine
2. Volikogu aseesimehe valimine
3. Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine
 
Martin Sulp
Setomaa valla valimiskomisjoni esimees
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 14.10.2021 kell 15:00 Värskas Reegi majas alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre
2. Värska Lasteaia põhimäärus
Ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Katrin Rahusoov
3. Avaldused, kirjad
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 
Eelnõud ja lisamaterjalid: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 23.09.2021 kell 15:00 internetis Zoomis alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre
2. Setomaa valla üldplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heakskiitmine ning üldplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
3. Setomaa valla 2021. aasta II lisaeelarve
Ettekandjad Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar
4. Setomaa Vallavolikogu 29.11.2018 määruse nr 32 „Värska Muusikakooli põhimäärus" muutmine
Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Piret Kase
5. Setomaa valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine 
Ettekandja Martin Sulp
6. Avaldused, kirjad
7. Järgmine istung
 
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 

 

Eelnõud ja lisamaterjalid: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 

 

 

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26.08.2021 kell 15:00 Luhamaal Kivitii kohvikus aadressil Määsi küla, Tegula, alljärgneva päevakorra projektiga.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre

2. Setomaa valla arengukava 2021-2030 kinnitamine

Ettekandjad Ulvi Oper, kaasettekandja Volli Rõžikov

3. Setomaa Vallavolikogu 29.11.2018 määruse nr 26 „Setomaa valla tunnustuse avaldamise kord" muutmine

Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja eelarvekomisjon

4. Setomaa Vallavolikogu 29.11.2018 määruse nr 25 „Setomaa valla finantsjuhtimise kord" muutmine

Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja eelarvekomisjon

5. Värska Lasteaia põhimäärus. Esimene lugemine

Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Piret Kase

6. Lüübnitsa küla, Vana tn 38 detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ettekandjad Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

7. Avaldused, kirjad

8. Järgmine istung

 

Rein Järvelill

Vallavolikogu esimees

 

Pärast istungit tutvumine Luhamaa külakeskuse ehitusega.

Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 22.06.2021 kell 11:00 Zoomi keskkonnas internetis alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre
2. Setomaa Vallavolikogu 28.01.2021 otsuse nr 3 „Setomaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis" muutmine
Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Vello Saar
3. Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning mandaatide arvu määramine
Ettekandja Helle Palok
4. Setomaa valla valimiskomisjoni moodustamine
Ettekandja Helle Palok
5. Avaldused, kirjad
6. Järgmine istung
 
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 

Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27.05.2021 kell 15:00 Zoomi keskkonnas internetis alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre
2. Setomaa valla 2021. aasta I lisaeelarve
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar
3. „Setomaa valla arengukava 2020-2029" muutmise algatamine
Ettekandja Ulvi Oper, kaasettekandja Volli Rõžikov
4. Revisjonikomisjoni aruanne
Ettekandja Oleg Kostõgov
5. Setomaa Vallavalitsuse 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Oleg Kostõgov
6. Pikk tn 33 ja Pikk tn 52 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
7. Sanatooriumi tee 4 detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
8. Avaldused, kirjad
9. Järgmine istung
 
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 
Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid
 

 

 

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29.04.2021 kell 15:00 Zoomi keskkonnas internetis alljärgneva päevakorra projektiga.
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre
2. Ülevaade SA Võrumaa Arenduskeskus tegevusest
Ettekandja Tiit Toots
3. Setomaa Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 4 „Setomaa valla põhimäärus" muutmine
Ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Volli Rõžikov
4. Määruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Volli Rõžikov
5. Vara soetamine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Vello Saar
6. Ehitise peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
7. Setomaa valla teehoiukava aastateks 2021-2024 kinnitamine
Ettekandja Lauri Saar, kaasettekandja Raivo Kunst
8. Setomaa vallas korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord
 Ettekandja Ulvi Oper, kaasettekandja Raivo Kunst
9. Avaldused, kirjad
10. Järgmine istung
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 

Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25.03.2021 kell 15:00 Zoomi keskkonnas internetis alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre
2. Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad"
Ettekandja Aivar Nigol, kaasettekandja Volli Rõžikov
3. Projektipõhise integreeritud hoolekandeteenuse osutamise kord
Ettekandja Maarika Loodus, kaasettekandja Einar Oinak
4. Setomaa vallas korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord 
    I lugemine
Ettekandja Ulvi Oper, kaasettekandja Raivo Kunst
5. Ehitise peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
6. Vallavalitsuse koosseisu muutmine
Ettekandja Raul Kudre
7. Avaldused, kirjad
8. Järgmine istung
 
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 

Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25.02.2021 kell 15:00 Zoomi keskkonnas internetis alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Leie Hääl
2. Setomaa valla valimiskomisjoni liikmete nimetamine
Ettekandja Martin Sulp
3. Avaldused, kirjad
4. Järgmine istung
 
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 
 

Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28.01.2021 kell 15:00 Zoomi keskkonnas internetis alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre
2. Setomaa valla 2021. aasta eelarve. Teine lugemine. Vastuvõtmine.
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar
3. Vallavalitsuse koosseisu muutmine
Ettekandja Raul Kudre 
4. Setomaa Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
Ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Vello Saar
5. Setomaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis
Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Vello Saar
6. Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta talihoolduse teostamise kord
Ettekandja Lauri Saar, kaasettekandja Raivo Kunst
7. Setomaa kalmistute kasutamise eeskiri
Ettekandja Marge Liiva, kaasettekandja Raivo Kunst
8. Revisjonikomisjoni tööplaan
Ettekandja Oleg Kostõgov
9. Vallavolikogu 2021. a tööplaan
Ettekandja Rein Järvelill
10. Avaldused, kirjad
11. Järgmine istung
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 

Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 

 

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17.12.2020 kell 15:00 Zoomi keskkonnas internetis alljärgneva päevakorra projektiga.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre

2. Setomaa valla 2021. aasta eelarve. Esimene lugemine.

            Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar

3. Setomaa Vallavolikogu 26.02.2020 määruse nr 4 „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede" muutmine

            Ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Volli Rõžikov

4. Avaldused, kirjad, järgmise aasta tööplaan

5. Järgmine istung

Rein Järvelill

Vallavolikogu esimees

Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26.11.2020 kell 15:00 Värska kultuurimajas alljärgneva päevakorra projektiga.
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre
2. Setomaa valla 2020. aasta lisaeelarve
            Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar
3. Setomaa Perearst OÜ asutamine
            Ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Vello Saar
4. Setomaa valla kalmisturegister
            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Raivo Kunst
5. Avaldused, kirjad
6. Järgmine istung
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 
Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid
 
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29.10.2020 kell 15:00 Setomaa Vallavalitsuse Mikitamäe teeninduspunktis alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre
2. Ani detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
3. Arvamuse andmine maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta Värska ravimudakarjääris
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
4. Vaideotsus Setomaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsuse nr 21 „Arvamuse andmine Miikse liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotluse kohta" kohta
Ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Volli Rõžikov
5. Määruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Raivo Kunst
6. Setomaa vallas tegutsevate rahvaraamatukogude ümberkorraldamine
Ettekandja  Karin Viljus, kaasettekandja Aarne Leima
7. Setomaa Vallavolikogu 27.12.2018 otsuse nr 63 „Setomaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis" muutmine
Ettekandja  Karin Viljus, kaasettekandja Vello Saar
8. Setomaa Vallaraamatukogu põhimäärus
Ettekandja  Karin Viljus, kaasettekandja Aarne Leima
9. Kultuuriürituste toetamiste kord
Ettekandja  Karin Viljus, kaasettekandja Aarne Leima
10. Sporditegevuse toetamise kord
Ettekandja  Karin Viljus, kaasettekandjad Piret Kase ja Aarne Leima
11. Setomaa Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 13 „Setomaa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine
Ettekandja  Karin Viljus, kaasettekandja Piret Kase
12. Teiste kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine
Ettekandja  Karin Viljus, kaasettekandja Vello Saar
13. Esindajate nimetamine Setomaa valla haridusasutuste hoolekogudesse
Ettekandja  Karin Viljus, kaasettekandja Piret Kase
14. Audiitori määramine
Ettekandja  Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar
15. Setomaa Vallavolikogu haridus- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja Martin Sulp
16. Setomaa Vallavolikogu haridus- ja spordikomisjoni koosseis
Ettekandja haridus- ja spordikomisjoni esimees
17. Avaldused, kirjad
18. Järgmine istung
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 
Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24.09.2020 kell 15:00 Värska kultuurimajas alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre
2. Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 tutvustus
Ettekandja Annela Laaneots
3. Koostöölepingu sõlmimine Sihtasutusega Tartu 2024
Ettekandja  Karin Viljus, kaasettekandja Aarne Leima
4. Setomaa vallas tegutsevate rahvaraamatukogude ümberkorraldamine. Esimene lugemine
Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Aarne Leima
5. Avaldused, kirjad
6. Järgmine istung
 
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 

 

Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 

 

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27.08.2020 kell 15:00 Luhamaal Kivitii kohvikus aadressil Määsi küla, Tegula, alljärgneva päevakorra projektiga.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre

2. „Võru maakonna omavalitsuste ühine jäätmekava 2020-2025" vastuvõtmine

            Ettekandja Aivar Nigol, kaasettekandja Raivo Kunst

3. Setomaa valla arengukava 2020-2029 kinnitamine

            Ettekandjad Ulvi Oper ja Leie Hääl, kaasettekandja Volli Rõžikov

4. Värska Gümnaasiumi põhimääruse kehtestamine

            Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Viivika Kooser

5. Arvamuse andmine Miikse liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotluse kohta

            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

6. Avaldused, kirjad

7. Järgmine istung

 

 

Rein Järvelill

Vallavolikogu esimees

 

Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 

 

 

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25.06.2020 kell 15:00 Meremäe koolimajas alljärgneva päevakorra projektiga.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre

2. Arvamuse andmine Marinova II dolokivikarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse kohta

            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

3. Ettepaneku tegemine AS TREV-2 Grupp kaevandamisloa ülevaatamise kohta

Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

4. Värska Gümnaasiumi põhimääruse I lugemine

            Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Viivika Kooser

5. Setomaa valla kohalike teede 2020. aastaks lisainvesteeringute kinnitamine

            Ettekandja Lauri Saar, kaasettekandja Raivo Kunst

6. Setomaa  Vallavolikogu 26.04.2018  määruse  nr  6 „Setomaa  vallavara  valitsemise  kord" muutmine

            Ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Vello Saar

7. Investeeringuobjektide nimekirja kinnitamine toetuse taotlemiseks

            Ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Vello Saar

8. Setomaa Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 10 „Setomaa Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" muutmine

            Ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Vello Saar

9. Avaldused, kirjad

10. Järgmine istung

 

Rein Järvelill

Vallavolikogu esimees

 

Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28.05.2020 kell 15:00 Setomaa Vallavalitsuse Mikitamäe teeninduspunkti saalis alljärgneva päevakorra projektiga. Enne päevakorrapunktide arutelu ringkäik teeninduspunktis ja tutvumine renoveeritud ruumidega.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre

2. Setomaa Vallavalitsuse 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

            Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Oleg Kostõgov

3. „Setomaa valla arengukava 2019-2028" muutmise algatamine

           Ettekandja Ulvi Oper, kaasettekandja Volli Rõžikov

4. Setomaa Vallavalitsuse omafinantseeringu tagamine projektile „Värska Gümnaasiumi rekonstrueerimine"

            Ettekandja Ulvi Oper, kaasettekandja Vello Saar

5. Avaldused, kirjad

6. Järgmine istung

 

Rein Järvelill

Vallavolikogu esimees

 

Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 

 

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30.04.2020 kell 15:00 internetis Zoom keskkonnas alljärgneva päevakorra projektiga

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre

2. Setomaa valla jäätmehoolduseeskiri. Vastuvõtmine.

Ettekandja Tarmo Kõiv, kaasettekandja Raivo Kunst

3. „Võru maakonna omavalitsuste ühine jäätmekava 2020-2025". Esimene lugemine.

Ettekandja Tarmo Kõiv, kaasettekandja Raivo Kunst

4. Korraldatud jäätmeveo hange

Ettekandja Tarmo Kõiv, kaasettekandja Raivo Kunst

5. Setomaa valla teeregistri täiendamine

Ettekandja Lauri Saar, kaasettekandja Raivo Kunst

6. Setomaa valla teehoiukava aastateks 2020-2023 kinnitamine

Ettekandja Lauri Saar, kaasettekandja Raivo Kunst

7. Avaldused, kirjad

8. Järgmine istung

 

Rein Järvelill

Vallavolikogu esimees

Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26.03.2020 kell 15:00 Värska kultuurimaja suures saalis, võimalus osaleda Skype teel, ülekanne Facebook'is, alljärgneva päevakorra projektiga
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre
2. Setomaa Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 4 „Setomaa valla põhimäärus" muutmine
            Ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Volli Rõžikov
3. Setomaa valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste ja Värska Muusikakooli lastevanemate poolt kaetava kohatasu maksmise peatamine
            Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Vello Saar
4. Setomaa Vallavolikogu 25.10.2018 määruse nr 22 „Setomaa Muuseumid põhimäärus" muutmine
            Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Aarne Leima
5. Setomaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsuse nr 58 „Setomaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Setomaa Muuseumid struktuur" muutmine
Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Aarne Leima
6. Setomaa valla jäätmehoolduseeskiri. Esimene lugemine
Ettekandja Tarmo Kõiv, kaasettekandja Raivo Kunst
7. Värska sanatooriumi detailplaneeringu kehtestamine
            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
8. Sanatooriumi tee 4 detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
           Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
9. Avaldused, kirjad
10. Järgmine istung
 
Tagada Skype-ühendus volikogu liikmetel, kel ei ole võimalik istungile kohapeale kultuurimajja tulla.
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 
Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid
 
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 26.02.2020 kell 15:00 Värska kultuurimajas alljärgneva päevakorra projektiga
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavalitsuse finantsosakonna juhataja Leie Hääl
2. Setomaa Muuseumid informatsioon
            Ettekandja direktor Merily Marienhagen
3. Värska Muusikakooli informatsioon
            Ettekandja direktor Tiina Kadarpik
4. Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede
            Ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Volli Rõžikov
5. Määruste kehtetuks tunnistamine
            Ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Viivika Kooser
6. Setomaa valla jäätmevaldajate registri põhimäärus
            Ettekandja Tarmo Kõiv, kaasettekandja Raivo Kunst
7. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
            Ettekandja Oleg Kostõgov
8. Avaldused, kirjad
9. Järgmine istung
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 

Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub 30.01.2020 kell 15:00 Luhamaal Kivitii kohvikus aadressil Määsi küla, Tegula, alljärgneva päevakorra projektiga
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre
2. Setomaa valla sümbolid
Ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Aarne Leima
3. Setomaa valla 2020. aasta eelarve. Teine lugemine. Vastuvõtmine.
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar
4. Setomaa Vallavolikogu 30.10.2017 määruse nr 1 „Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord" muutmine
Ettekandja Vello Saar
5. Pikk tn 33 ja Pikk tn 52 detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
6. Ehitiste peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
7. Vaideotsus Setomaa Vallavolikogu 28.11.2019 otsuse nr 47 „Setomaa valla omandis oleva kinnistu jagamine ja võõrandamine" kohta
Setomaa Vallavolikogu 28.11.2019 otsuse nr 47 „Setomaa valla omandis oleva kinnistu jagamine ja võõrandamine" täiendamine
Ettekandjad Martin Sulp, Volli Rõžikov 
8. Avaldused, kirjad
9. Järgmine istung
 
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 
Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub 19.12.2019 kell 11:00 Värska veekeskuse Poloda nulga saalis alljärgneva päevakorra projektiga
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre
2. Koolide informatsioon
Mikitamäe Kooli direktor Karin Sonts, Meremäe Kooli direktor Fee Tamm
3. OÜ Setomaa Haldus tegevuse ülevaade 
Ettekandja juhatuse liige Ago Keir
4. Setomaa valla sümbolid
Ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Aarne Leima
5. Setomaa valla 2020. aasta eelarve esimene lugemine
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar
6. Õpetajate ja huviringide juhendajate töötasustamise alused
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar
7. Setomaa Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 3 „Setomaa Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar
8. Avaldused, kirjad
9. Järgmine istung
 
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 

 

Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 

 

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 28.11.2019 kell 15:00 Värska kultuurimajas alljärgneva päevakorra projektiga

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre

2. Värska Gümnaasiumi informatsioon Ettekandja direktor Liina Palu

3. MTÜ Setomaa Liit tegevuse ülevaade Ettekandja juhatuse liige Margus Timmo

4. Setomaa valla 2019. aasta lisaeelarve

            Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar

5. Setomaa Noorsootöö Keskuse põhimäärus

            Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Viivika Kooser

6. Setomaa Vallavolikogu 27.12.2018 otsuse nr 63 „Setomaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis" muutmine

            Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Viivika Kooser

7. Värska sanatooriumi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

8. Ehitise peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine. Beresje küla, Lukova tn 23 ½ m.o

            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

9. Ehitise peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine. Kahkva küla, Ülenurme ½ m.o

            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

10. Ehitise peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine. Saatse küla, Sireli ½ m.o

            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

11. Ehitise peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine. Matsuri küla, Ees-Varsa

            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

12. Setomaa valla omandis oleva kinnistu jagamine ja võõrandamine. Külakeskuse, Matsuri

            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

13. Setomaa Vallavolikogu majanduskomisjoni koosseisu täiendamine

            Ettekandja Raivo Kunst

14. Avaldused, kirjad

15. Järgmine istung

 

Rein Järvelill

Vallavolikogu esimees

 

Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

Detailplaneering: https://setomaa.kovtp.ee/detailplaneeringud

 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub 31.10.2019 kell 15:00 Setomaa Vallavalitsuse Meremäe teeninduspunkti saalis alljärgneva päevakorra projektiga
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre
2. Sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskus tegevuse ülevaade
Ettekandja juhatuse liige Tiit Toots
3. Setomaa vallas tegutsevate avatud noortekeskuste ümberkorraldamine
Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Viivika Kooser
4. Teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Viivika Kooser
5. Hoonestusõiguse lõpetamine Mikitamäe küla, Kooli tn 5 kinnistul
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov 
6. Avaldused, kirjad
7. Järgmine istung
 
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 

 

Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub 26.09.2019 kell 15:00 Värska kultuurimajas alljärgneva päevakorra projektiga
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre
2. Setomaa valla arengukava 2019-2028 kinnitamine                 
            Ettekandjad Ulvi Oper ja Leie Hääl, kaasettekandja Volli Rõžikov
3. Setomaa valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord                   
            Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Viivika Kooser
4. Setomaa Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 5 „Kultuuri- ja spordisündmuste toetamise kord" muutmine
            Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Aarne Leima
5. Setomaa Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 8 „Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord" muutmine
            Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Oleg Kostõgov
6. Geoloogilise uuringu loa kohta arvamuse andmine. Miikse uuringuruum.
            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
7. Ehitise peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine. Garaažid, Meremäe küla.   
            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
8. Ehitise peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine. Laut, Usinitsa küla.  
            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
9. Avaldused, kirjad
10. Järgmine istung
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 
Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 

 

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 16.08.2019 kell 09:00 Setomaa Vallavalitsuse Mikitamäe teeninduspunktis alljärgneva päevakorra projektiga

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre
2. Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse TSENTER kaasfinantseerimine aastatel 2020 - 2023
Ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Britt Vahter, kaasettekandja Volli Rõžikov
3. Setomaa valla arengukava 2019-2028 ülevaatamine ja avalikustamisele suunamine
Ettekandja Ulvi Oper, kaasettekandja Volli Rõžikov
4. Avaldused, kirjad
5. Järgmine istung

Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees

Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 27.06.2019 kell 15:00 Luhamaal Kivitii kohvikus aadressil Määsi küla, Tegula, alljärgneva päevakorra projektiga
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre
2. Värska Kultuurikeskuse ja Lüübnitsa Külakeskuse ümberkorraldamine
Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Aarne Leima
3. Setomaa Kultuurikeskuse põhimäärus
Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Aarne Leima
4. Setomaa Kultuurikeskuse koosseis
Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Aarne Leima
5. Projektis „Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal" osalemine
Ettekandja Merike Tein, kaasettekandja Einar Oinak
6. Avaldused, kirjad
7. Järgmine istung
 
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 

Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 

 

 

 

 

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 30.05.2019 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre

2. Setomaa Vallavalitsuse 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

            Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Margus Kraav

3. Setomaa valla arengukava 2018-2027 muutmise algatamine             

            Ettekandja Ulvi Oper, kaasettekandja Volli Rõžikov

4. Ehitise peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine  

            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

5. Määsi külas Erala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

6. Napi külas Haava detailplaneeringu koostamise lõpetamine

            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

7. Setomaa Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

            Ettekandja Rein Järvelill

8. Setomaa Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine

            Ettekandja Rein Järvelill

9. Avaldused, kirjad

10. Järgmine istung

 

Rein Järvelill

Vallavolikogu esimees

 

 

Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 25.04.2019 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre

2. Arengukavade menetlemise kord

Ettekandja Ulvi Oper, kaasettekandja Volli Rõžikov

3. Setomaa Vallavalitsuse omafinantseeringu tagamine projektile „Setomaa hooldekodus läbi peremaja ehituse teenuste tõstmine"

Ettekandja Ulvi Oper, kaasettekandja Vello Saar

4. Setomaa Vallavolikogu 27.12.2018 otsuse nr 63 „Setomaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis" muutmine

Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Viivika Kooser

5. Setomaa valla teehoiukava aastateks 2019-2022

Ettekandja Lauri Saar, kaasettekandja Raivo Kunst

6. Ostueesõiguse kasutamisest loobumine

Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

7. Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjoni moodustamine

Ettekandja Martin Sulp

8. Setomaa Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu täiendamine

Ettekandja Feliks Raudkett, kaasettekandja Piret Kase

9. Vallavalitsuse koosseisu muutmine

Ettekandja Raul Kudre

10. Avaldused, kirjad

11. Järgmine istung

 

 

Rein Järvelill

Vallavolikogu esimees

 

 

Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 28.03.2019 kell 15:00 Setomaa Vallavalitsuse Meremäe teeninduspunkti saalis Meremäe vallamajas alljärgneva päevakorra projektiga
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre
2. Projektis Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine osalemine
            Ettekandjad Merike Tein, Arne Tilk, kaasettekandja Einar Oinak
3. Setomaa valla koerte ja kasside pidamise eeskiri
            Ettekandja Tarmo Kõiv, kaasettekandja Raivo Kunst
4. Setomaa Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 13 „Võrumaa Omavalitsuste Liidu liikmeks astumine, esindajate ja nende asendajate nimetamine" muutmine
            Ettekandja Rein Järvelill
5. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine. Ettekandja Piret Kase
6. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (OÜ K-Triple)
            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
7. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Westmore OÜ)
            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
8. Ehitise peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine
            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
9. Avaldused, kirjad
10. Järgmine istung
 
Rein Järvelill
vallavolikogu esimees
 
Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid
 

 

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 21.02.2019 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga:

 
1. Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 Tegevuskavad ja seirenäitajad heakskiitmine. Ettekandja Aivar Nigol, kaasettekandja Volli Rõžikov
2. Setomaa valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna määramine. Ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Viivika Kooser
3. Setomaa ettevõtluskeskkonna strateegia koostamise, Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise, Meremäe valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise lõpetamine. Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
4. Obinitsa järve ja selle lähiala kinnistute detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise lõpetamine. Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
5. Hilläkeste järve ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine. Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov  
6. Loa andmine kinnisasjade omandamiseks. Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
7. Ehitise peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine. Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov 
8. Setomaa valla heakorraeeskiri. Ettekandja Tarmo Kõiv, kaasettekandja Raivo Kunst
9. Määruste kehtetuks tunnistamine. Ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Einar Oinak
10. Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord. Ettekandja Merike Tein, kaasettekandja Einar Oinak
11. Setomaa valla aukodaniku tiitliga tunnustamine. Ettekandja Rein Järvelill
12. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre
13. Avaldused, kirjad
14. Järgmine istung
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 

Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub 31.01.2019 kell 15:00 Mikitamäe teeninduspunktis alljärgneva päevakorra projektiga
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre
2. Mittetulundusühingu Kagu Ühistranspordikeskus tutvustus ja ülevaade esimesest tegevusaastast. Ettekandja juhatuse liige Sander Saar
3. Setomaa valla 2019. aasta eelarve. Teine lugemine. Vastuvõtmine. Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar
4. Setomaa Vallavolikogu 30.10.2017 määruse nr 1 „Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord" muutmine. Ettekandja Vello Saar
5. Projekti „Regionaalsete tervisespordikeskuste väljaarendamine" omaosaluse tagamine. Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Vello Saar
6. Setomaa Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 35 „Õpetajate töötasustamise alused" muutmine. Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar
7. Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjoni moodustamine. Ettekandja Martin Sulp
8. Rahvakohtunikukandidaatide valimine. Ettekandja Einar Oinak
9. Ehitise peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine. Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
10. Setomaa Edendüsfondi komisjoni esindaja nimetamine. Ettekandja Rein Järvelill, kaasettekandja Raivo Kunst
11. Avaldused, kirjad
12. Järgmine istung
 
Rein Järvelill, vallavolikogu esimees
 
Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

Volikogu istung 27.12.2018 Värskas

 

 

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 27.12.2018 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga:

1. Vallavalitsuse infominutid – vallavanem Raul Kudre

2. Setomaa Liidu informatsioon - ettekandja Margus Timmo

3. Võru maakonna arengustrateegia 2019-2035+ - ettekandja Aivar Nigol, kaasettekandja Volli Rõžikov

4. Setomaa valla 2019. aasta eelarve. Esimene lugemine - ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar

5. Õpetajate töötasustamise alused - ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar

6. Setomaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis - ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar

7. Lisatasu maksmine - ettekandja Vello Saar

8.  Setomaa Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 3 „Setomaa Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine - ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar

9. Setomaa Vallavolikogu 30.10.2017 määruse nr 1 „Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord" muutmine - ettekandja Feliks Raudkett, kaasettekandja Vello Saar          

10. Setomaa Vallavolikogu 27.12.2017 määruse nr 9 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine - ettekandja Merike Tein, kaasettekandja Einar Oinak

11. Detailplaneeringute koostamise lõpetamine - ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Volli Rõžikov

12. Avaldused, kirjad

13. Järgmine istung

 

Rein Järvelill

Vallavolikogu esimees

 

 Eelnõud ja lisamaterjalid: dokumendiregister

Amphoras kataloog: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 

Volikogu istung 29.11.2018 Luhamaa külatares Määsi külas

PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid – vallavanem Raul Kudre
2. Setomaa valla finantsjuhtimise kord - ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar3. Setomaa valla tunnustuse avaldamise kord - ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Aarne Leima
4. Meremäe Raamatukogu põhimääruse kehtestamine - ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Aarne Leima
5. Mikitamäe Raamatukogu põhimääruse kehtestamine - ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Aarne Leima
6. Obinitsa Raamatukogu põhimääruse kehtestamine - ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Aarne Leima
7. Saatse Raamatukogu põhimääruse kehtestamine - ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Aarne Leima
8. Värska Raamatukogu põhimääruse kehtestamine - ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Aarne Leima
9. Setomaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Setomaa Muuseumid struktuur - ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Aarne Leima
10. Värska Muusikakooli põhimääruse kehtestamine - ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Viivika Kooser
11. Setomaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Mikitamäe Lapsehoid tegevuse lõpetamine -ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Viivika Kooser
12. Mikitamäe Vallavolikogu 28.11.2013 määruse nr 19 „Mikitamäe Lapsehoiu põhimäärus" kehtetuks tunnistamine - ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Viivika Kooser
13. Euroopa Mahelinnade Võrgustiku liikmeks astumine - ettekandja Margus Timmo, kaasettekandja Volli Rõžikov
14. Setomaa valla omandis olevate kinnistute jagamine, võõrandamine ja sihtotstarbe muutmine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
15. Mikitamäe keskasula-Põhikooli vahelise jalgtee detailplaneeringu koostamise lõpetamine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
16. Selise külaplatsi detailplaneeringu koostamise lõpetamine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
17. Laossina sadama detailplaneeringu koostamise lõpetamine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
18. Setomaa valla teeregistri täiendamine - ettekandja Lauri Saar, kaasettekandja Raivo Kunst
19. Liikmete nimetamine üldplaneeringu koostamise juhtgruppi – ettekandja Imre Liivago
20. Setomaa Vallavolikogu 30.10.2017 määruse nr 1 „Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord" muutmine - ettekandja Feliks Raudkett, kaasettekandja Vello Saar          
21. Avaldused, kirjad
22. Järgmine istung
 
 
 
Imre Liivago
 
Vallavolikogu aseesimees
 
 
 
Eelnõud ja lisamaterjalid: kutse lisa; dokumendiregister
 
Amphoras kataloog: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 25.10.2018 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga.

1. Vallavalitsuse infominutid – vallavanem Raul Kudre

2. Setomaa valla 2018. aasta I lisaeelarve

                        ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar

3. Audiitori määramine

                        ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar

4. Setomaa Muuseumid põhimääruse kehtestamine

                        ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Aarne Leima

5. Setomaa valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava kohtasu määr ja tasumise kord

                        ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Viivika Kooser

6. Teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine

                        ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Viivika Kooser

7. Eraüldhariduskoolide ja -lasteaedade tegevuskulude katmine

                        ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Viivika Kooser

8. Määruste kehtetuks tunnistamine

                        ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Viivika Kooser

9. Ani detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

                        ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

10. Setomaa Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ja kultuurikomisjoni esimeeste ja aseesimeeste valimine              ettekandja Rein Järvelill

11. Setomaa Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ja kultuurikomisjoni koosseisude kinnitamine

                        ettekandjad sotsiaalkomisjoni esimees, kultuurikomisjoni esimees 

12. Avaldused, kirjad

13. Järgmine istung

 

Rein Järvelill

Vallavolikogu esimees

 

Eelnõud ja lisamaterjalid: dokumendiregister

Amphoras kataloog: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub 05.10.2018 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Setomaa valla arengukava 2018-2027 vastuvõtmine
ettekandja Ülle Herr, kaasettekandja Volli Rõžikov
2. Setomaa Hooldekodu põhimäärus
ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Einar Oinak
3. Osaühingu Verska Calor, Osaühingu Meremäe Vesi ja Osaühingu Katel ühinemise ja ühinemislepingu heakskiitmine
ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Raivo Kunst
4. Avaldused, kirjad
5. Järgmine istung
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 
Eelnõud: dokumendiregister
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub 27.09.2018 kell 15:00 Meremäe vallamajas alljärgneva päevakorra projektiga
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid – vallavanem Raul Kudre
2. Koolide informatsioon
Värska Gümnaasiumi direktor Liina Palu, Värska Muusikakooli direktor Tiina Kadarpik
3. Setomaa valla arengukava 2018-2027. Esimene lugemine.
ettekandjad Ülle Herr ja OÜ Teravik, kaasettekandja Volli Rõžikov
4. Setomaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
5. Setomaa valla tunnustuse avaldamise kord. Esimene lugemine.
ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Aarne Leima
6. Seto Talumuuseumi ja Obinitsa Muuseumi ümberkorraldamine
ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Aarne Leima
7. Osaühingu Setomaa Haldus põhikirja kinnitamine
ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Raivo Kunst
8. Vee-ettevõtjale OÜ Meremäe Vesi täiendava tegevuspiirkonna ja veeteenuse hinna kehtestamine
ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Raivo Kunst
9. Kohustuse võtmine tänavavalgustuse taristu renoveerimiseks
ettekandja Lauri Saar, kaasettekandja Vello Saar
10. Jõeäärse kinnistu kasutamise lepingu lõpetamine
ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Vello Saar
11. Setomaa Vallavolikogu 30.10.2017 määruse nr 1 „Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord" muutmine
ettekandja Rein Järvelill, kaasettekandja Vello Saar
12. Meremäe Vallavolikogu 26.06.2008 määruse nr 2 „Õppetoetuse maksmise kord" kehtetuks tunnistamine
ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Viivika Kooser
13. Värska Muusikakooli õppetasu
ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Viivika Kooser
14. Avaldused, kirjad
15. Järgmine istung
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 
Eelnõud: dokumendiregister
 
 

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 30.08.2018 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Vallavalitsuse infominutid

2. Koolide informatsioon algavaks õppeaastaks – Meremäe Kooli direktor Mainer Järvelill, Mikitamäe Kooli direktor Karin Sonts, Värska Gümnaasiumi direktor Liina Palu

3. Tartu mnt 2 detailplaneeringu kehtestamine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

4. Setomaa Vallavolikogu 26.04.2018 otsuse nr 24 „Setomaa valla uue asustusüksuse lahkmejoone määramine" lisa muutmine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

5. Määruse kehtetuks tunnistamine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

6. Setomaa Vallavolikogu 28.06.2018 otsuse nr 36 „Osaühingu Verska Calor, Osaühingu Meremäe Vesi ja Osaühingu Katel ühinemise algatamine" muutmine - ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Raivo Kunst

7. Munitsipaaleluruumide ja mitteeluruumide üürimäärad – ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Vello Saar

8. Avaldused, kirjad

9. Järgmine istung

 

Rein Järvelill

Vallavolikogu esimees

 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub 28.06.2018 kell 15:00 Mikitamäe teeninduspunktis alljärgneva päevakorra projektiga
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid
2. Setomaa valla külavanema statuut - ettekandja Ülle Herr, kaasettekandja Raivo Kunst
3. Meremäe Kooli põhimäärus - ettekandja Mainer Järvelill, kaasettekandja Viivika Kooser
4. Määruste kehtetuks tunnistamine - ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Volli Rõžikov
5. Meremäe Hooldekodu ja Mikitamäe Valla Hooldekodu ümberkorraldamine – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Guuri Piholaan
6. Varade võõrandamine - ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Raivo Kunst
7. Osaühingu Verska Calor, Osaühingu Meremäe Vesi ja Osaühingu Katel ühinemise algatamine - ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Raivo Kunst
8. Korraldatud jäätmeveo ühishankel osalemine - ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Raivo Kunst
9. Munitsipaaleluruumide ja mitteeluruumide üürimäärad. Esimene lugemine – ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Vello Saar
10. Avaldused, kirjad
11. Järgmine istung
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 
Amphora kataloog: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub 31.05.2018 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid
2. Värska Vallavalitsuse 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine – ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Piret Kase
3. Mikitamäe Vallavalitsuse 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine – ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Piret Kase
4. Meremäe Vallavalitsuse 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine - ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Piret Kase
5. Revisjonikomisjoni tegevuse ülevaade – ettekandja Piret Kase
6. Koostöölepingu sõlmimine - ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Aarne Leima
7. MTÜ Terve Võrumaa ja MTÜ Võrumaa Omavalitsuste Liit ühendamine - ettekandja Rein Järvelill, kaasettekandja Volli Rõžikov
8. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded - ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Aarne Leima
9. Määruse kehtetuks tunnistamine - ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Raivo Kunst
10. Setomaa Vallavolikogu 25.01.2018 otsuse nr 5 „Setomaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis" muutmine - ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Viivika Kooser
11. Meremäe Kooli põhimäärus - ettekandja Mainer Järvelill, kaasettekandja Viivika Kooser
12. Avaldused, kirjad
13. Järgmine istung
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 
Eelnõud: https://atp.amphora.ee/setomaavv/index.aspx?o=916&o2=-1&u=2&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=act&sbrq=setomaa%20vallavolikogu
Amphora kataloog: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub 26.04.2018 kell 15:00 Luhamaa külatares Määsi külas alljärgneva päevakorra projektiga
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid
2. Setomaa vallavara valitsemise kord – ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Raivo Kunst
3. Setomaa valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Viivika Kooser
4. Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord - ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Raivo Kunst
5. Setomaa valla kaunima kodu konkursi kord - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Aarne Leima
6. Setomaa valla üldplaneeringute ülevaatamise tulemuste kinnitamine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
7. Setomaa valla uue asustusüksuse lahkmejoone määramine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
8. Tartu mnt 2 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
9. Lüübnitsa küla Vana tn 38 detailplaneeringu koostamise mittealgatamine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
10. Setomaa valla teeregistri täiendamine - ettekandja Lauri Saar, kaasettekandja Raivo Kunst
11. Setomaa valla teehoiukava aastateks 2018-2021 kinnitamine - ettekandja Lauri Saar, kaasettekandja Raivo Kunst 
12. Avaldused, kirjad
13. Järgmine istung
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 
 
Amphora kataloog: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 

Volikogu istung 29.03.2018

 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub 29.03.2018 kell 10:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid
2. Setomaa valla põhimäärus – ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Volli Rõžikov
3. Kultuuri- ja spordisündmuste toetamise kord – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Aarne Leima
4. Obinitsa Lasteaia ja Meremäe Kooli ümberkorraldamine - ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Viivika Kooser
5. Teiste kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine - ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Viivika Kooser
6. Setomaa valla asustusjaotuse muutmise algatamine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
7. Tartu mnt 2 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
8. Vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamistingimustele vastamine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
9. Nõusoleku andmine alla 30 m² suuruse katastriüksuse moodustamiseks - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
10. Vee-ettevõtja määramine - ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Raivo Kunst
11. Setomaa valla piiride muutmise algatamisest keeldumine - ettekandja Volli Rõžikov, kaasettekandja Raul Kudre 
12. Vallavara tasuta kasutusse andmine – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Raivo Kunst
13. Avaldused, kirjad
14. Järgmine istung
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 
Eelnõud: https://atp.amphora.ee/setomaavv/index.aspx?o=916&o2=-1&u=2&hdr=hp&tbs=act
 

 

Volikogu istung 22.02.2018

 

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. veebruaril algusega kell 14:30 Meremäe vallamajas.
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid
2. Setomaa valla põhimäärus. (SeletuskiriVapp ja lipp kavand.) I lugemine – ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Volli Rõžikov
3. Ülesannete delegeerimine Setomaa Vallavalitsusele. (Seletuskiri.) – ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Volli Rõžikov
4. Setomaa valla valimiskomisjoni moodustamine – ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Volli Rõžikov
5. Mikitamäe Kooli hoolekogusse esindaja valimine – ettekandja Viivika Kooser
6. „Setomaa valla arengukava 2018-2027" koostamise algatamine - ettekandja Ülle Herr, kaasettekandja Volli Rõžikov
7. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord. I lugemine – ettekandja Ülle Herr, kaasettekandja Viivika Kooser
8. Setomaa valla spordiklubide toetamise kord. I lugemine – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Viivika Kooser
9. Kultuuri- ja spordisündmuste finantseerimise kord. I lugemine – ettekandja Ülle Herr, kaasettekandja Aarne Leima
11. Pikk tn 13 koormamine isikliku kasutusõigusega  - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
13. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine – ettekandja Piret Kase
14. Esindaja nimetamine mittetulundusühingu Terve Võrumaa üldkoosolekule - ettekandja Rein Järvelill, kaasettekandja Volli Rõžikov
15. Avaldused, kirjad
16. Järgmine istung
 
 

VOLIKOGU ISTUNG 25.01.2018

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 25.01.2017 kell 15:00 Värska vallamajas alljärgneva päevakorra projektiga

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Vallavalitsuse infominutid

2. Setomaa valla 2018. aasta eelarve II lugemine – ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar (eelnõu)

3. Arvamuse andmine Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta – ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov (eelnõu)

4. Setomaa valla kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov (eelnõu)

5. Maakonna sümbolite kasutamise korraldamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine - ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Volli Rõžikov (eelnõu)

6. Üleriigilise omavalitsusüksuste liidu liikmeks astumine – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Volli Rõžikov (eelnõu)

7. Õpetajate töötasustamise aluste kehtestamine - ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Viivika Kooser (eelnõu)

8. Setomaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisude kinnitamine - ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar (eelnõu)

9. Setomaa valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine – ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar

10. Avaldused, kirjad

11. Järgmine istung

 

 

VOLIKOGU ISTUNG 27.12.2017

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 27.12.2017 kell 15:00 Mikitamäe vallamajas alljärgneva päevakorra projektiga

1. Vallavalitsuse infominutid

2. Meremäe valla 2017. aasta IV lisaeelarve – ettekandja Iive Lillmaa, kaasettekandja Vello Saar

3. Mikitamäe valla III lisaeelarve – ettekandjad Tiina Kallaste, kaasettekandja Vello Saar

4. Värska valla 2017. aasta III lisaeelarve – ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar

5. Värska Vallavolikogu 21.09.2017 otsuse nr 32 „Allika tänava, Silla tänava ja Pikk tn 12 kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega" muutmine – ettekandjad Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

6. Maamaksumäära kehtestamine– ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Vello Saar

7. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord – ettekandja Merike Tein, kaasettekandja Guuri Piholaan 

8. Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel– ettekandja Merike Tein, kaasettekandja Guuri Piholaan

9. Setomaa valla 2018. aasta eelarve I lugemine – ettekandjad Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar

10. Avaldused, kirjad

11. Järgmine istung

 

VOLIKOGU ISTUNG 23.11.2017

Setomaa Vallavolikogu istung 23.11.2017

1. Vallavanema infominutid

2. Ametiasutuste ümberkorraldamine – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Martin Sulp (otsus)

3. Setomaa Vallavalitsuse põhimäärus – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Martin Sulp (määrus)

4. Setomaa Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis – ettekandja Raul Kudre (otsus)

5. Setomaa Vallavalitsuse palgajuhend – ettekandja Raul Kudre (määrus)

6. Teenistusse võtmiseks esitatavad nõuded – ettekandja Raul Kudre (määrus)

7. Arvamuse andmine Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta – ettekandja Ülle Herr, kaasettekandja Aulis Saarnits (Keskkonnaametist) (otsus)

8. Audiitori määramine – ettekandja Ülle Herr (otsus)

9. Võrumaa Omavalitsuste Liidu liikmeks astumine, esindajate ja nende asendajate nimetamine – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

10. Esindaja nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

11. Esindaja nimetamine Setomaa Valdade Liidu üldkoosolekule – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

12. Esindaja nimetamine Meremäe Kooli hoolekogusse – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

13. Gaasitrassi tee kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine – ettekandja Erika Joonas (otsus)

14. Pikk tn 12 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine – ettekandja Erika Joonas (otsus)

15. Otsuste kehtetuks tunnistamine – ettekandja Martin Sulp (otsus)

16. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

17. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine – ettekandja Rein Järvelill, kaasettekandja komisjonide esimehed (otsus)

18. Järgmine istung

 

VOLIKOGU ISTUNG 30.10.2017

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 30.10.2017 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga

1. Vallavanema valimine – ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

2. Setomaa Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine –  ettekandja vallavanem (eelnõu)

3. Setomaa Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine –  ettekandja vallavanem (eelnõu)

4. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

5. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

6. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine –  ettekandja komisjonide esimehed (eelnõu)

7. Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

8. Vallavanematele ja volikogu esimeestele hüvitise maksmine –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

9. Järgmine istung