Blanketid

2.01.24

________________________________

SOTSIAALOSAKOND

Sotsiaalosakonna blanketid

________________________________

EHITUS JA KESKKOND

Ehitus

Andmete esitamise teatis

Andmete esitamise teatise lisa 1-eluruumide andmed

Andmete esitamise teatise lisa 2-mitteeluruumide andmed

Ehitamise alustamise teatis

Ehitise täieliku lammutamise teatis

Ehitusloa taotlus

Ehitusloa taotluse lisa 1- eluruumide andmed

Ehitusloa taotluse lisa 2- mitteeluruumide andmed

Ehitusteatis

Ehitusteatise lisa 1-eluruumide andmed

Ehitusteatise lisa 2-mitteeluruumide andmed

Kasutusloa taotlus

Kasutusloa taotluse lisa 1-eluruumide andmed

Kasutusloa taotluse lisa 2-mitteeluruumide andmed

Kasutusteatis

Kasutusteatise lisa 1- eluruumide andmed

Kasutusteatise lisa 2-mitteeluruumide andmed

Projekteerimistingimuste taotlus-detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel

Projekteerimistingimuste taotlus-detailplaneeringu olemasolul

Kinnisasja omandamise loataotluse vorm

Hoonestusõiguse+erastamise avaldus

Setomaa valla miljööväärtuslike alade arendamise, säilitamise ja taastamise toetuse taotlemise avaldus

Taotlus detailplaneeringu algatamiseks

Ehitusjäätmete õiend - koostatakse ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise kohta objektil vastavalt Setomaa Vallavolikogu 30.04.2020 määrusega nr 9 kinnitatud Setomaa valla jäätmehoolduseeskirjale.

Keskkond

Esita korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise taotlus veebis

Esita biolagunevate jäätmete kompostimise taotlus

Esita raieloa taotlus veebis

Talihoolde teostamise avalduse vorm

_______________________________

HARIDUS- JA KULTUURIOSAKOND

Kultuuri- ja spordisündmuste korraldamine

Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord

Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord (alates 06.10.19)

 

Ürituse teatise vorm