23.11.22
Toimetaja: REIN JÄRVELILL
29.11.23

REGISTREERI ELANIKUKS

HEA  SOTSIAALTEENUSTE VÕRGUSTIK

HOOLIME OMA LASTEST

OLEME KORRALDANUD TEGEVUSED VALLA ERI PIIRKONDADES

PENSIONÄRIDEL ON PALJU TEGEVUSI

HÄSTI HOOLDATUD TEED

ERILISED TOETUSMEETMED

KOGEMUSLOOD

JÄLGI MEID FACEBOOKIS

JÄLGI MEID INSTAGRAMMIS

TELLI VALLA UUDISKIRI

 

Sa oled suure osa aastast Setomaal või Sul on plaan siia lähitulevikus elama asuda.

Sul on siin juba kinnisvara soetatud või Sa lihtsalt tunned, et maksud võiksid laekuda omakultuursesse valda, siis:

 

 

REGISTREERI END SETOMAA VALLA ELANIKUKS!

Vallas kokku lepitud visiooni kohaselt on aastal 2030 Setomaa vald väärt elupaik ja tuntud turismi- ning kuurortpiirkond.

  • Siin elab ja tegutseb ettevõtlik ja kokkuhoidev lasterikas kogukond.
  • Setomaa inimesed annavad järgmistele põlvkondadele edasi elujõulise seto keele, kultuuri ning puhta looduse.
  • Setomaa on tunnustatud mahepiirkond, kus väärtustatakse uuenduslikke ja säästvaid lahendusi.
  • Setomaa on jätkusuutlik, jõukas ning võimekas vald, kus elavad õnnelikud ja rahulolevad inimesed.

Tutvu Setomaa valla arengukavaga 2023-2032

 

Setomaa valda elanikuks registreerimise eesmärgiks on registriandmete korrastamine ja uute elanike lisandumine Setomaa valda. Täpne ülevaade oma elanike arvust ja vanusest võimaldab vallal paremini elukorraldust planeerida. Tulubaas, mida saab kasutada valla arendamiseks ja teenuste osutamiseks, sõltub registreeritud elanike arvust. Seetõttu on oluline, et Sinu elukohaandmed oleksid ajakohased, kuna see mõjutab näiteks erinevate toetuste taotlemist.

Ootame end registreerima elanikke, kes on valda elama asunud, valda kinnisvara soetanud ja ka neid, kes Setomaa vallas alaliselt elavad ja töötavad ja ei ole mingil põhjusel end seni valla elanikuks vormistanud.

Setomaal on iga inimene oluline!

 

Elukoha registreerimise kohta loe täpsemalt Setomaa valla kodulehelt.

Elukoha registreerimiseks võta ühendust vallavalitsusega telefonil 796 4733 või kirjuta vald@setomaa.ee

Elukoha saad registreerida siin

Kõik vallad pakuvad oma elanikele erinevaid teenuseid ja toetusskeeme. Kui Sa oled Setomaa valla elanik, siis avaneb Sul võimalus osa saada kõigest sellest, mida täiendavalt pakume oma elanikele. 

 

 

Mis on siis erilist ja eripärast Setomaa vallas?

Hea sotsiaalteenuste võrgustik

Setomaa vallas saad perearstiteenust Värskas ja Mikitamäel ning oma vajalikud ravimid saad kätte Värska apteegist, hambaravi pakub Odentalia hambaravi Värskas.

Oma vanurite jaoks on meil hooldekodud Mikitamäel ja Saatses.

Värska Kuurortravikeskus on tervisepuhkuseks ning veemõnude nautimiseks aastaringselt.

Tagasi algusse

 

Hoolime oma lastest

Toetame vallas sündinud lapsi 320-eurose sünnitoetusega ning kui lapsed lähevad esimesse klassi, saab iga esimesse klassi astuja 300 eurot toetust kooliks vajalike asjade ostmiseks.

Jõulutoetust antakse rahvastikuregistri andmetel Setomaa valla eelkooliealistele lastele, õpilastele kuni 12. klassini, kuni 19-aastastele kutseharidust omandavatele õpilastele ning rahvastikuregistri andmetel Setomaa valla vanaduspensionäridele ja vanaduspensionieas rahvapensionäridele kinkepaki näol.

Vallas on ette nähtud nägemisvõime kaotamisel prillitoetus 70 eurot prille vajavatele eelkooliealistele lastele ja õpilastele kuni 19. eluaastani.

Lisaks sellele muidugi kõik üle-eestilised sotsiaaltoetused.

Setomaa vallas on oma laste jaoks ilma järjekorrata võimalik valida lasteaiakoht Meremäel, Obinitsas, Mikitamäel või Värskas.

Värskas võid lapse jaoks valida setokeelse rühma, mis on ainus maailmas.

Meie lasteaedades on kohatasu määr ühes kalendrikuus ühe lapse kohta ainult 12 eurot. 

Perede puhul, kus lasteasutuses käib kaks ja enam last, on kohatasu määr ühes kalendrikuus ühe lapse kohta 10 eurot. Lisaks tuleb lastevanematel tasuda toidu eest 1,65 eurot päeva eest.

Oma lastele saab põhikooli valida Värskas, Mikitamäel või Meremäel ja gümnaasiumiharidust saab mõnusalt väikeses Värska Gümnaasiumis.

Kõikides meie üldhariduskoolides ja ka gümnaasiumi astmes on koolilõunad õpilaste jaoks tasuta ning koolisööklates on olulise kaaluga mahetoit.

Muusikalise hariduse omandamist pakub Setomaa Muusikakool Värskas, Mikitamäel ja Meremäel.

Meil on palju võimalusi huvitegevuseks, erinevaid huviringe ning täiskasvanutele on pallimängud ning jõusaalid Värskas ja Obinitsas.

Setomaa vald hüvitab huvikoolis huviharidust omandava õppuri eest 100% õppekoha maksumusest huvikooli pidaja poolt Setomaa Vallavalitsusele esitatud arve alusel juhul, kui Setomaa vallas tegutsevates huvikoolides puudub vastava huvialaga tegelemise võimalus või puudub võimalus täismahus soovitud erialal õpet pakkuda ja sama või sarnast huviharidust ei ole muul viisil Setomaa valla eelarvest finantseeritud või huvihariduses osalemise võimalus asub võimalikult õppuri elukoha lähedal.

Tagasi algusse

 

Oleme korraldanud tegevused eri valla piirkondades

Kõigi lugemishuviliste jaoks on avatud Setomaa Vallaraamatukogu oma teeninduspunktidega Luhamaal, Meremäel, Obinitsas, Mikitamäel ja Värskas.

Setomaa valla noorte käsutuses on Setomaa Noorsootöö Keskus oma noortetubadega Värskas, Mikitamäel ja Meremäel.

Kultuurihuviliste jaoks korraldab põnevaid tegevusi ning etendusi Setomaa Kultuurikeskus oma Lüübnitsa Külakeskuse, Obinitsa Külakeskuse ja Värska Kultuurimajaga.

Lisaks kontsertidele ja peoõhtutele saab Värskas ka kinos käia.

Setomaa kultuuri ning ajalooga saab tutvumas käia Setomaa Muuseumides Värskas, Saatses või Obinitsas. Värskas asub ka muuseumikohvik – Tsäimaja.

Setomaa vallas on palju aktiivseid kultuurikollektiive. Põhiliselt tegeletakse seto kultuuriga, kuid on ka aktiivseid laulukoore ja tantsukollektiive.

Paljud MTÜ-d aitavad edendada piirkonna kultuuri- ja seltsielu.

MTÜ Taarka Pärimusteater toob igal suvel Setomaa lavadele ühe uue pärimuskultuurilise lavastuse ja korraldab noortele teatrilaagreid. Pärimusteatri edendamine hoiab ja arendab seto kultuuri ning rikastab piirkonna kultuurielu.

Vallas toimivad mitmed leelokoorid, tantsurühmad, pillirühmad ning bändid.

Tagasi algusse

 

Pensionäridel on palju tegevusi

Valla pensionäridel on oma seltsid: Obinitsa Pensionäride Selts, Meremäe Pensionäride Selts, Värska Pensionäride Selts Ehavalgus ja Mikitamäe eakate klubi.

Käsitöölised on koondunud erinevatesse seltsidesse: Seto Käsitüü Kogo, Värska käsitööselts Kirävüü, Mikitamäe Naisteklubi Mixina ja Meieselts Meroos Meremäel.

Tagasi algusse

 

Hästi hooldatud teed

Talvisel ajal hoiab Setomaa vald kõigi inimeste kodudeni tee lumest lahti ja seda ka erateede puhul.

Tagasi algusse

 

Erilised toetusmeetmed

Meie vallas on võimalik taotleda Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetust 5000–10000 eurot oma eluaseme korrastamiseks või soetamiseks.

Noored Setomaale" programmist saab taotleda 21–40-aastane noor oma kodu korrastamiseks kuni 6670 eurot taotluse kohta.

Lisaks on Setomaa vallas toetused miljööväärtuslike alade säilitamiseks ning kortermajade toetusmeede.

Setomaa ettevõtjad ja inimesed on loonud ühisrahastusfondi Setomaa Edendüsfond, kust saab toetust või laenu oma ideede ja unistuste realiseerimiseks.

Tagasi algusse

 

Vaata meie kogemuslugusid:

 

Toimetaja: REIN JÄRVELILL
15.12.21
Toimetaja: INDREK SARAPUU
15.12.21
Toimetaja: INDREK SARAPUU
28.10.22
Tagasi algusse
Toimetaja: REIN JÄRVELILL